że się Sza­nujesz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że się Sza­nujesz Cytaty: Uda­waj, że się sza­nujesz, a będziesz szanowany. -Aleksander Dumas
uda­waj-że ę-sza­nujesz-a będziesz-szanowany
że się Sza­nujesz Cytaty: Ludzie po­dob­no ma­ja uczu­cia i sumienie. Więc kim ty jes­teś ? Nie sza­nujesz mnie , a tym bar­dziej siebie  -Intryga
ludzie-po­dob­no-­ja-uczu­cia-i sumienie-więc-kim-ty jes­teś-nie-sza­nujesz-mnie- a tym-bar­dziej-siebie 
że się Sza­nujesz Cytaty: Życie jest za­baw­ne, wiesz? - po­wie­działa. - Układasz pla­ny, kom­bi­nujesz, a po­tem zu­pełnie nies­podziewa­nie coś się zdarza. -Jonathan Kellerman
Życie-jest za­baw­ne-wiesz- po­wie­działa- układasz-pla­ny-kom­bi­nujesz-a po­tem-zu­pełnie-nies­podziewa­nie-coś ę-zdarza
że się Sza­nujesz Cytaty: Sza­lonym być Sza­leńco­wi w życiu łatwiej. Sza­lone­mu więcej wypada. Być sza­lonym pozytywnie!!!  -KICIA1
sza­lonym-być-sza­ńco­wi-w życiu-łatwiej-sza­lone­mu-więcej-wypada-być-sza­lonym-pozytywnie 
że się Sza­nujesz Cytaty: Co do mnie zauważyłem jedną rzecz, że gdy się jest między sza­lony­mi, sta­je się także sza­lonym, a co więcej, znaj­du­je się pe­wien urok w szaleństwach. -Henryk Sienkiewicz
co do mnie-zauważyłem-jedną-rzecz-że gdy ę-jest między-sza­lony­mi-sta­ ę-także-sza­lonym-a co więcej-znaj­­ ę-pe­wien-urok
że się Sza­nujesz Cytaty: państwo ik­sińscy przep­ro­wadzają się do no­wego mie­szka­nia. w pew­nym mo­men­cie, widząc ro­bot­ników prze­noszących sofę, bab­cia py­ta pa­nią ik­sińską : - a gdzie jest twój mąż ? - on jest ta­ki pil­ny, że już sie­dzi w tej sza­fie i roz­wie­sza wie­sza­ki !  -lovely-girl
że się Sza­nujesz Cytaty: Boję się tej przyjemności Te­go że pos­tra­dam zmysły bo to będzie sza­leństwo Te różni się od te­go codziennego To ta­kie sza­leństwo Od Święta  -Outsiderr
boję ę-tej przyjemnoś-te­go-że pos­tra­dam-zmysły-bo-to będzie-sza­ństwo-te-róż ę-od te­go-codziennego-to-­kie-sza­ństwo
że się Sza­nujesz Cytaty: Gdy się pot­knęłam, nikt nie po­dał mi ręki. Wstałam sil­niej­sza niż przed­tem. Mądrzej­sza o ko­lejną porażkę... -starry night
gdy ę-pot­knęłam-nikt-nie po­dał-mi ręki-wstałam sil­niej­sza-ż-przed­tem-mądrzej­sza o ko­lejną-porażkę
że się Sza­nujesz Cytaty: Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni. -Tales z Miletu
że się Sza­nujesz Cytaty: Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier. -Stephanie Felicite de Genlis
naj­mniej­sza-zaś-z cnót-lep­szą-jest od pięknych-manier
że się Sza­nujesz Cytaty: Z życiem jest jak z Ziemią ma jaśniej­szą i ciem­niej­szą stronę. -Ryder
z życiem-jest jak z ziemią- jaśniej­szą-i ciem­niej­szą-stronę
że się Sza­nujesz Cytaty: Naj­silniej­sza miłość opar­ta jest na przy­jaźni, sza­cun­ku i zaufaniu. -Emilia Szumiło
naj­silniej­sza-miłość-opar­-jest na przy­jaź-sza­cun­ku-i zaufaniu
że się Sza­nujesz Cytaty: Dziś jes­tem młod­sza o rok , jut­ro star­sza Je­den dzień może wiele zdziałać  -Intryga
dziś-jes­tem-młod­sza-o rok- jut­ro-star­sza-je­den-dzień-może-wiele-zdziałać 
że się Sza­nujesz Cytaty: Le­piej jed­nak skończyć na­wet w pięknym sza­leństwie, niż w sza­rej, nud­nej ba­nal­ności i marazmie. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
le­piej-jed­nak-skończyć-na­wet-w pięknym-sza­ństwie-ż-w sza­rej-nud­nej-ba­nal­noś-i marazmie
że się Sza­nujesz Cytaty:
jak ę-oka­zuje-sza­cunek-zwierzęciu-to i zwie­rze-oka­zuje-sza­cunek-człowieko­wi-~pa­weł-rychlica 
że się Sza­nujesz Cytaty: Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. -Tadeusz Rittner
że się Sza­nujesz Cytaty: Sza­nuj ko­bietę, którą kochasz. I prze­de wszys­tkim nie pozwól, Aby przez ciebie ona przes­tała sza­nować samą siebie... -Andrea
sza­nuj-ko­bietę-którą-kochasz-i-prze­de-wszys­tkim-nie pozwól-aby-przez-ciebie-ona-przes­ła-sza­nować-samą-siebie
że się Sza­nujesz Cytaty: Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka. -Yannis Ritsos
mil­cze­nie-to naj­trud­niej­sza-i naj­dosko­nal­sza-sztuka
że się Sza­nujesz Cytaty: Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości. -Eurypides
naj­gor­sza-naj­trud­niej­sza-do wy­lecze­nia-niena­wiść-to ­ka-która-zajęła-miej­sce-wiel­kiej-miłoś
że się Sza­nujesz Cytaty: Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych. -Albert Einstein
twier­dzę-że kos­miczne-przeżycie-re­ligij­ne-sta­nowi-naj­silniej­szą-i naj­szlachet­niej­szą-po­budkę-do ba­dań-naukowych
że się Sza­nujesz Cytaty: Sen, każdy sen, jest jak psycho­za. Ze wszys­tkim, co do niej na­leży: po­mie­sza­niem zmysłów, sza­leństwem, ab­surdem. Ta­ka krótkot­rwała psychoza. -Janusz Leon Wiśniewski
że się Sza­nujesz Cytaty: W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo. -chrupcia
że się Sza­nujesz Cytaty: Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną. -Clint Eastwood
sza­nuj-swój-wy­łek-sza­cunek dla-­mego-siebie-pro­wadzi-do pa­nowa­nia-nad-sobą-jeśli osiągniesz-jed­no-i dru­gie-zys­kasz-moc
że się Sza­nujesz Cytaty: Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości. -Józef Piłsudski
naród-który-nie sza­nuje-swej-przeszłoś-nie zasługu­-na sza­cunek-te­raźniej­szoś-i nie  pra­wa-do przyszłoś
że się Sza­nujesz Cytaty: Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
że się Sza­nujesz Cytaty: Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je
że się Sza­nujesz Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia. -Kuba Wojewódzki
że się Sza­nujesz Cytaty: Cały prob­lem tkwi w tym, że ko­bieta pra­wie nig­dy nie może być szcze­ra – przez zna­komitą większość życia mu­si po pros­tu uda­wać al­bo głup­szą, al­bo mądrzej­szą niż jest w rzeczywistości. -Gold Fishy
że się Sza­nujesz Cytaty: - Te­raz jes­teś na pew­no naj­szczęśliw­sza w swoim życiu! - Nie, naj­szczęśliw­sza będę do­piero wte­dy, gdy przy­tulą mnie ukocha­ne ramiona... -doorka
 te­raz-jes­teś-na pew­no-naj­szczęśliw­sza-w swoim-życiu-nie-naj­szczęśliw­sza-będę-do­piero-wte­dy-gdy-przy­tulą-mnie
że się Sza­nujesz Cytaty: Nig­dy nie wie­działa, co jest jej pry­wat­nym przeżyciem, a co two­rem li­terac­kiego wy­siłku. Pa­piero­wo żyję - myślała w ta­kich chwi­lach, bo­gat­sza od in­nych o wrażenia, ale bied­niej­sza o tożsamość. -Barbara Kosmowska
że się Sza­nujesz Cytaty: Kto nie sza­nuje swo­jego cza­su, nie sza­nuje sam siebie. -Irina Griekowa
kto-nie sza­nuje-swo­jego-cza­su-nie sza­nuje-sam-siebie
że się Sza­nujesz Cytaty: Ko­bieta jest najsłab­sza, gdy kocha, a naj­silniej­sza, gdy jest kochana. -Erich Osterfield
ko­bieta-jest najsłab­sza-gdy-kocha-a naj­silniej­sza-gdy-jest kochana
że się Sza­nujesz Cytaty: Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott
na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
że się Sza­nujesz Cytaty: Nasza miłość była sil­na, ale także spo­koj­niej­sza, doj­rzal­sza, i może miłość wca­le nie po­win­na ta­ka być. Wie­działem, że roz­sta­nie będzie bo­les­ne, ale nie druz­goczące. Zas­ta­nawiałem się, czy to również przychodzi wraz z doj­rzałością, czy może po wielu la­tach ser­co­wych za­wodów w końcu zaczy­nasz się bronić. -Harlan Coben
że się Sza­nujesz Cytaty: De­mok­racja to przyszłość, to rzeczy­wis­tość dzi­siej­sza, ko­nie­czność jut­rzej­sza, cel każde­go in­te­ligen­tne­go rządu, is­to­ta ludzkiej po­lity­ki, po­wol­ne, ta­jem­nicze i słuszne dzieło ewan­ge­lii, bu­dow­la sa­mego Je­zusa Chrystusa. -Victor Marie Hugo