że w głębi Ser­ca Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że w głębi Ser­ca Cytaty: Wbrew wszys­tkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy. -Anne Frank
wbrew-wszys­tkiemu-wierzę-jeszcze-że ludzie-są w głębi-ser­ca-nap­rawdę-dobrzy
że w głębi Ser­ca Cytaty: Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje. -stokrotka123
nie-wol­no-re­zyg­no­wać-z te­go-cze­go-prag­niemy-w głębi-ser­ca-mu­simy mieć-siłę-by wal­czyć-i co naj­ważniej­sze
że w głębi Ser­ca Cytaty: Pośród no­cy, cienia i ciszy, Gdy w ser­cu tęskno­ty me­lodia gra, Coś w głębi tej ciszy krzyczy, Coś głębo­ko w ser­cu drga. A gdy kreślę w marzeniach Kształt Twoich dłoni i ust całuję ślad, Czuję łka­nie pośród drżenia. To sa­mot­ne ser­ce cichut­ko łka. A gdy budzę się sa­ma nad ranem, I zno­wu cze­ka mnie ciężki dzień, To wiem, że niedługo znów poczuję kochające ramię, I znów usłyszę : KOCHAM CIĘ :*  -kamilka_509
że w głębi Ser­ca Cytaty: szeptem słowa dwa aż do tanga ser­ce r/wie/ na łące spełnień w cieniu akacji ra­dość roz­pa­la policzki przy­myka po/wieki/ oślepieni w głębi­nach oczu toną Krys­ty­na A.Sz. 16.05.2016r. -krysta
że w głębi Ser­ca Cytaty: Ale w głębi ser­ca ja także stoczyłam swoją bitwę, walkę między moją praw­dziwą na­turą i na­turą oso­by, którą po­win­nam była się stać. -Lisa See
ale-w głębi-ser­ca-ja także-stoczyłam-swoją-bitwę-walkę-między-moją-praw­dziwą-na­turą-i na­turą-oso­by-którą-po­win­nam
że w głębi Ser­ca Cytaty: Ludzie nie zro­zumieli­by, a ja nie od­czu­wam pot­rze­by wy­jaśniania, zwyczaj­nie dla­tego, że w głębi ser­ca wiem, ja­kie to było prawdziwe. -Nicholas Sparks
ludzie-nie zro­zumieli­by-a ja nie od­czu­wam-pot­rze­by-wy­jaśniania-zwyczaj­nie-dla­tego-że w głębi-ser­ca-wiem-ja­kie
że w głębi Ser­ca Cytaty: W chwi­li, gdy poczu­jesz w ser­cu miłość i doświad­czysz jej głębi, od­kry­jesz, że dla ciebie świat nie jest już ta­ki sam, ja­ki był do tej pory. -Jiddu Krishnamurti
w chwi­li-gdy-poczu­jesz-w ser­cu-miłość-i doświad­czysz-jej-głębi-od­kry­jesz-że dla-ciebie-świat-nie jest już-­ki-sam-ja­ki
że w głębi Ser­ca Cytaty: Nieraz po upad­ku chciałabym już się nie pod­nieść, po pros­tu bezwład­nie leżeć... Lecz ten natrętny głosik z głębi ser­ca, prze­konu­je mi­nie żeby wstać i iść... -NightHuntress
że w głębi Ser­ca Cytaty: -Nig­dy Go nie za­pomnę....zaw­sze będzie żył we mnie. Nie sposób bo­wiem wyr­wać drze­wo, które przez la­ta za­puściło korze­nie, aż do głębi ser­ca...prze­niknęło na wskroś samą duszę... -Uśmiechnięta Anielica
że w głębi Ser­ca Cytaty: W głębi ser­ca, które­go prze­cież nie mam-chciałabym wyz­wo­lić się z pan­cerza, w którym tkwię. Z klat­ki. Wyf­runąć ja­koś. Jak Piot­ruś Pan al­bo jak sen o lek­kości, o ba­lonie, po­rywającym za­miast Tad­ka Niejad­ka-właśnie mnie. -Marta Fox
że w głębi Ser­ca Cytaty: Po­wieki co­raz cięższe, po­woli zamykają i w marze­niach sen­nych się zapadają. Do ser­ca głębi, ciem­ni docierają i to co nie w dzień, nocą uwalniają. Jas­na pełnia no­cy, słoneczny ranek docze­kać by chciała, lecz nawet świ­tu jeszcze nie ujrzała. Sztucznym światłem za­dowo­lić się musi. Bo naj­wi­doczniej, prze­cież tak być musi. -Kamila 6
że w głębi Ser­ca Cytaty: Más quiero ser mala con esperanza de ser bueno que ser bueno con el propósito de ser malo. -Miguel de Cervantes
más-quiero-ser-mala-con-esperanza-de-ser-bueno-ser-bueno-con-el-propósito-de-ser-malo
że w głębi Ser­ca Cytaty: Kiedyś, gdy pra­cowałem w Phi­lipie Morrisie jed­na ba­ba list miłos­ny na­pisała mi. Była brzydką, grubą i ze wsi dziewuchą, od­pi­sałem, że nic z te­go nie może nig­dy wyjść. Ob­ro­biła mi tak tyłek, że mu­siałem się zwolnić, bo aż ta­kie podłe kłam­stwa o mnie ludziom mówiła. Te­raz związek chce mi pop­suć zaz­dros­na ja­kaś Domi, więc jej mówię z głębi ser­ca : Od­wal się i żebyś zgniła!  -Moon G
że w głębi Ser­ca Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec
że w głębi Ser­ca Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck
każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
że w głębi Ser­ca Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck
każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
że w głębi Ser­ca Cytaty: Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. -Stanisław Jerzy Lec
można-ę-znaleźć-na-dnie-nie-osiągnąwszy-głębi
że w głębi Ser­ca Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15
a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei
że w głębi Ser­ca Cytaty: To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu
że w głębi Ser­ca Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus
z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
że w głębi Ser­ca Cytaty: To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu
że w głębi Ser­ca Cytaty:
w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
że w głębi Ser­ca Cytaty: Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy. -Anonim
radość-tkwi-nie-w-rzeczach-ale-w-głębi-naszej-duszy
że w głębi Ser­ca Cytaty: Jakże być silną sko­ro w głębi serca... ...niemoc panuje?  -to_tylko_łzy
jakże-być-silną-sko­ro-w głębi-serca-niemoc-panuje 
że w głębi Ser­ca Cytaty: Piękno cielesne nosi zwierzęce piętno, jeżeli w głębi nie ma umysłu. -Demokryt
piękno-cielesne-nosi-zwierzę-piętno-żeli-w-głębi-nie-umysłu
że w głębi Ser­ca Cytaty: W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi. -Demokryt
w-rzeczywistoś-nie-poznajemy-niczego-ponieważ-prawda-kryje-ę-w-głębi
że w głębi Ser­ca Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank
wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
że w głębi Ser­ca Cytaty:
w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
że w głębi Ser­ca Cytaty: Mężczyzna jest seksualnie płytki, kobieta natomiast nie ma zaufania do swej głębi. -Miodrag Pavlovic
mężczyzna-jest-seksualnie-płytki-kobieta-natomiast-nie-zaufania-do-swej-głębi
że w głębi Ser­ca Cytaty: Słowa mordercy władne są skłonić cię do tego, czego pragniesz w głębi duszy. -Georg von Schlieben
słowa-mordercy-władne-są-skłonić-ę-do-tego-czego-pragniesz-w-głębi-duszy
że w głębi Ser­ca Cytaty: Prag­nienie głębi- dziw­na przy­padłość ludzi na dnie. in­spi­rowa­ne Wiedźmą  -scorpion
prag­nienie-głębi-dziw­na-przy­padłość-ludzi-na dnie-in­spi­rowa­ne-wiedźmą 
że w głębi Ser­ca Cytaty: Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. -Jan Paweł II
człowiek-szuka-miłoś-bo-w-głębi-serca-wie-że-tylko-miłość-może-uczynić-go-szczęśliwym
że w głębi Ser­ca Cytaty: Pochylaj się nad własną studnią, ażeby dostrzec w głębi gwiazdy lśniące na wielkim niebie. -Zaratustra
pochylaj-ę-nad-własną-studnią-ażeby-dostrzec-w-głębi-gwiazdy-lśą-na-wielkim-niebie
że w głębi Ser­ca Cytaty: To straszli­wa praw­da, iż cier­pienie do­daje głębi naszym myślom i nieod­parte­go uro­ku rysom. -Luanne Rice
to straszli­wa-praw­da-iż cier­pienie-do­daje-głębi-naszym-myślom-i nieod­parte­go-uro­ku-rysom
że w głębi Ser­ca Cytaty: W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt
w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi