że w głębi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że w głębi Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck
każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
że w głębi Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck
każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
że w głębi Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec
że w głębi Cytaty: Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. -Stanisław Jerzy Lec
można-ę-znaleźć-na-dnie-nie-osiągnąwszy-głębi
że w głębi Cytaty: To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu
że w głębi Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15
a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei
że w głębi Cytaty: To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu
że w głębi Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus
z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
że w głębi Cytaty:
w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
że w głębi Cytaty: Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy. -Anonim
radość-tkwi-nie-w-rzeczach-ale-w-głębi-naszej-duszy
że w głębi Cytaty: Jakże być silną sko­ro w głębi serca... ...niemoc panuje?  -to_tylko_łzy
jakże-być-silną-sko­ro-w głębi-serca-niemoc-panuje 
że w głębi Cytaty:
w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
że w głębi Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank
wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
że w głębi Cytaty: Piękno cielesne nosi zwierzęce piętno, jeżeli w głębi nie ma umysłu. -Demokryt
piękno-cielesne-nosi-zwierzę-piętno-żeli-w-głębi-nie-umysłu
że w głębi Cytaty: W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi. -Demokryt
w-rzeczywistoś-nie-poznajemy-niczego-ponieważ-prawda-kryje-ę-w-głębi
że w głębi Cytaty: Mężczyzna jest seksualnie płytki, kobieta natomiast nie ma zaufania do swej głębi. -Miodrag Pavlovic
mężczyzna-jest-seksualnie-płytki-kobieta-natomiast-nie-zaufania-do-swej-głębi
że w głębi Cytaty: Słowa mordercy władne są skłonić cię do tego, czego pragniesz w głębi duszy. -Georg von Schlieben
słowa-mordercy-władne-są-skłonić-ę-do-tego-czego-pragniesz-w-głębi-duszy
że w głębi Cytaty: Prag­nienie głębi- dziw­na przy­padłość ludzi na dnie. in­spi­rowa­ne Wiedźmą  -scorpion
prag­nienie-głębi-dziw­na-przy­padłość-ludzi-na dnie-in­spi­rowa­ne-wiedźmą 
że w głębi Cytaty: Wbrew wszys­tkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy. -Anne Frank
wbrew-wszys­tkiemu-wierzę-jeszcze-że ludzie-są w głębi-ser­ca-nap­rawdę-dobrzy
że w głębi Cytaty: Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. -Jan Paweł II
człowiek-szuka-miłoś-bo-w-głębi-serca-wie-że-tylko-miłość-może-uczynić-go-szczęśliwym
że w głębi Cytaty: Pochylaj się nad własną studnią, ażeby dostrzec w głębi gwiazdy lśniące na wielkim niebie. -Zaratustra
pochylaj-ę-nad-własną-studnią-ażeby-dostrzec-w-głębi-gwiazdy-lśą-na-wielkim-niebie
że w głębi Cytaty: To straszli­wa praw­da, iż cier­pienie do­daje głębi naszym myślom i nieod­parte­go uro­ku rysom. -Luanne Rice
to straszli­wa-praw­da-iż cier­pienie-do­daje-głębi-naszym-myślom-i nieod­parte­go-uro­ku-rysom
że w głębi Cytaty: W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt
w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi
że w głębi Cytaty: Człowiek mógłby za­mie­szkać na­wet w głębi­nie oceanu, gdy­by mu stop­niowo zmieniać
człowiek-mógłby-za­mie­szkać-na­wet-w głębi­nie-oceanu-gdy­by-mu stop­niowo-zmieniać-standardy 
że w głębi Cytaty: Wiara, że się już nigdy nikogo nie pokocha, jest sprawdzianem wielkości uczucia, jego szczerości i głębi. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
wiara-że-ę-już-nigdy-nikogo-nie-pokocha-jest-sprawdzianem-wielkoś-uczucia-jego-szczeroś-i-głębi
że w głębi Cytaty: Jak przej­rzys­ty strumień przepływasz prze­ze mnie wzrokiem utonęłam w ich głębi nie raz aż po na­gość serca  -Puaro
jak-przej­rzys­ty-strumień-przepływasz-prze­ze-mnie-wzrokiem-utonęłam-w ich-głębi-nie raz-aż-po na­gość-serca 
że w głębi Cytaty: Usposobienia człowieka są zmienne, jak fala nad głębią morską; jednak w tej głębi duszy jest niezmienny Bóg. -Stefan Wyszyński kard
usposobienia-człowieka-są-zmienne-jak-fala-nad-głębią-morską-jednak-w-tej-głębi-duszy-jest-niezmienny-bóg
że w głębi Cytaty: Nowe kierunki historii kiełkują zawsze w głębi jednostek, zanim się wyrażą w faktach. A młodzi są najwrażliwszymi barometrami sygnalizującymi przemiany. -Romain Rolland
nowe-kierunki-historii-kiełkują-zawsze-w-głębi-jednostek-zanim-ę-wyrażą-w-faktach-a-młodzi-są-najwrażliwszymi-barometrami-sygnalizującymi
że w głębi Cytaty: Kto nie zstępuje we własne głębie, do tego głębi nic także nie przenika. -Eliza Orzeszkowa
kto-nie-zstępuje-we-własne-głębie-do-tego-głębi-nic-także-nie-przenika
że w głębi Cytaty: Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. -Johann Wolfgang von Goethe
błąd-łatwiej-można-dostrzec-ż-prawdę-bo-błąd-ży-na-wierzchu-a-prawda-w-głębi
że w głębi Cytaty: Przychodzimy z głębi mroków, dochodzimy do głębokich mroków, między nimi jasna przestrzeń - życie. -Nikos Kazantzakis
przychodzimy-z-głębi-mroków-dochodzimy-do-głębokich-mroków-między-nimi-jasna-przestrzeń-życie
że w głębi Cytaty: Wiara, że się już nig­dy ni­kogo nie po­kocha, jest spraw­dzianem wiel­kości uczu­cia, je­go szcze­rości i głębi. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
wiara-że ę-już-nig­dy-­kogo-nie po­kocha-jest spraw­dzianem-wiel­koś-uczu­cia-­go-szcze­roś-i głębi
że w głębi Cytaty: Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi. -Johann Wolfgang Goethe
błąd-łat­wiej-­trzec-ż-prawdę-bo błąd-ży-na wie­rzchu-a praw­da-w głębi
że w głębi Cytaty: Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje. -stokrotka123
nie-wol­no-re­zyg­no­wać-z te­go-cze­go-prag­niemy-w głębi-ser­ca-mu­simy mieć-siłę-by wal­czyć-i co naj­ważniej­sze
że w głębi Cytaty: Ob­raz ożywia, ilek­roć zbliżysz się do niego z uczu­ciem. Głębia dzieła sztu­ki często jest uza­leżniona od głębi odbiorcy. -Bogumił Buczyński
ob­raz-ożywia-ilek­roć-zbliżysz ę-do niego-z uczu­ciem-głębia dzieła-sztu­ki-często-jest uza­żniona-od głębi-odbiorcy