że wca­le Cytaty

że wca­le Cytaty: Dwudzies­ty pier­wszy czer­wca. Wca­le nie jest le­piej. Ani trochę. Ludzie choć widzą - milczą. -Ellia


dwudzies­ty-pier­wszy-czer­wca-wca­-nie jest ­piej-ani trochę-ludzie choć-widzą- milczą
że wca­le Cytaty: To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał. -Let_It_Burn


że wca­le Cytaty: Szczęście nie jest wca­le mglis­tym marzeniem. -Aurore Dudevant (George Sand)


że wca­le Cytaty: Gdy­by ludzie by­li mądrzej­si, nie byłoby wca­le egoistów. -Mikołaj Gogol


gdy­by-ludzie-by­li-mądrzej­-nie byłoby-wca­-egoistów
że wca­le Cytaty: Dob­roć is­tnieje wca­le nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański


dob­roć-is­tnieje-wca­-nie po to-aby z niej-korzystać
że wca­le Cytaty: Przy okrągłym sto­le - to wca­le nie znaczy - bez kantów. -Jan Czarny


przy-okrągłym-sto­- to wca­-nie znaczy- bez-kantów
że wca­le Cytaty: Le­piej kochać mniej z początku niż wca­le przy końcu. -John Galsworthy


le­piej-kochać-mniej-z początku-ż-wca­-przy-końcu
że wca­le Cytaty: Przeszkodzić ko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczy wrócić go życiu. -Luise Rinser


przeszkodzić-ko­muś-w śmier­-wca­-nie znaczy-wróć-go życiu
że wca­le Cytaty: jeśli znasz mo­je imię, nie oz­nacza to wca­le, że wiesz kim jestem. -thrillofit


śli-znasz-mo­-imię-nie oz­nacza-to wca­-że-wiesz-kim-jestem
że wca­le Cytaty: Każdy człowiek ma swoją ukochaną is­totę – na­wet jeśli ona wca­le nie istnieje. -Sakaguchi Ango


każdy-człowiek- swoją-ukochaną-is­totę-na­wet-śli-ona-wca­-nie istnieje
że wca­le Cytaty: Wielu ludzi, sto­sujących tę dietę, tak schudło, że już wca­le ich nie ma. -Rafał Kosik


wielu-ludzi-sto­sujących-tę dietę-tak-schudło-że już-wca­-ich-nie 
że wca­le Cytaty: Życie to męka. Naj­le­piej się wca­le nie urodzić. Ale to szczęście ma je­den na tysiąc. -Julian Tuwim


Życie-to męka-naj­­piej ę-wca­-nie urodzić-ale to szczęście- ­den-na tysiąc
że wca­le Cytaty: Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar


zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki
że wca­le Cytaty: Czy była smut­na dla­tego, że do­rosła i wca­le jej się to nie po­dobało? Trud­no powiedzieć. -M » Ian McEwan » Marzyciel


czy-była-smut­na-dla­tego-że do­rosła-i wca­-jej ę-to nie po­dobało-trud­no-powiedzieć
że wca­le Cytaty: jeśli kochasz - kochaj da­lej ! jeśli trochę - le­piej wca­le !  -lovely-girl


śli-kochasz- kochaj-da­lej-śli-trochę- ­piej-wca­- 
że wca­le Cytaty: Wca­le nie miałam za­miaru sie­dzieć na dnie i cze­kać aż się utopie  -Meg Cabot


wca­-nie miałam-za­miaru-sie­dzieć-na dnie-i cze­kać-aż ę-utopie 
że wca­le Cytaty: Mogę się za­bić, ale na myśl, że mógłbym nie is­tnieć wca­le, zim­no mi się ro­bi z przerażenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


mogę ę-za­bić-ale-na myśl-że mógłbym-nie is­tnieć-wca­-zim­no-mi ę-ro­bi-z przerażenia
że wca­le Cytaty: Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy