że wy­magają Cytaty

że wy­magają Cytaty: Niejed­ne­mu skrzydła po­magają pełzać. -Cyprian Czernik


niejed­ne­mu-skrzydła-po­magają-pełzać
że wy­magają Cytaty: Cza­sem łzy po­magają us­po­koić emocje. -PoznajPrawdę


cza­sem-łzy-po­magają-us­po­koić-emocje
że wy­magają Cytaty: Przy­jaciele na ogół po­magają żyć i przeszkadzają pracować. -Tadeusz Kotarbiński


przy­jaciele-na ogół-po­magają-żyć-i przeszkadzają-pracować
że wy­magają Cytaty: Cza­sem na­wet le­kar­stwa nie po­magają . -Chemicals


cza­sem-na­wet-­kar­stwa-nie po­magają
że wy­magają Cytaty: Naj­krótsze wy­razy


naj­krótsze-wy­razy-tak-i nie-wy­magają-najdłuższe­go-zastanowienia
że wy­magają Cytaty: Niektórzy naj­bar­dziej po­magają, gdy nie przeszkadzają. -Tadeusz Gicgier


niektórzy-naj­bar­dziej-po­magają-gdy-nie przeszkadzają
że wy­magają Cytaty: Egzor­cyzmy po­magają tyl­ko tym, którzy wierzą w złego ducha. -Jan Kott


egzor­cyzmy-po­magają-tyl­ko-tym-którzy-wierzą-w złego-ducha
że wy­magają Cytaty: Niep­rawda, że miłość wy­maga poświęceń; to poświęce­nia wy­magają miłości. -Józef Bester


niep­rawda-że miłość-wy­maga-poświęń-to poświę­nia-wy­magają-miłoś
że wy­magają Cytaty: Naj­większe świ­nie wy­magają zaz­wyczaj od ludzi, aby by­li aniołami. -Julian Tuwim


naj­większe-świ­nie-wy­magają-zaz­wyczaj-od ludzi-aby by­li-aniołami
że wy­magają Cytaty: Strzeżcie się wszel­kich przed­sięwzięć, które wy­magają no­wej garderoby. -Henry David Thoreau


strzeżcie ę-wszel­kich-przed­ęwzięć-które-wy­magają-no­wej-garderoby
że wy­magają Cytaty: Ty­lu ludzi dookoła z wielo­ma problemami... A wśród nich Ci którzy po­magają in­nych, bo nie pot­ra­fią roz­wiązać swych zmartwień... -stokrotka123


ty­lu-ludzi-dookoła-z wielo­-problemami-a-wśród-nich-ci którzy-po­magają-in­nych-bo nie pot­ra­fią-roz­wiązać-swych
że wy­magają Cytaty: Używ­ki po­magają za­pom­nieć.... Ale o nich już nie za­pom­nisz... Da­mian K.2016  -D.K


używ­ki-po­magają-za­pom­nieć-ale o nich-już-nie za­pom­nisz-da­mian-k2016 
że wy­magają Cytaty: Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał. -Alan Rickman


przek­ństwem-naszych-czasów-jest to-że wy­magają-od ciebie-byś-w wieku-16 lat-wie­dział-co chcesz-ro­bić-w życiu
że wy­magają Cytaty: Na czar­no pas­terze chadzają ko­lorem diabła się przyozdabiają Gdzieś tam ko­lorat­ka biała błyszczy nie zasługują na nią wszyscy A większości tej gawiedzi wszys­cy wy­magają spowiedzi  -taktojax


że wy­magają Cytaty: Pok­rewne dusze zos­tają. Po­magają so­bie wszys­tko przet­rwać. Ro­zumieją, że miłość to og­romny cud przez wszys­tkie dni wszys­tkich lat. -Luanne Rice


pok­rewne-dusze-zos­tają-po­magają so­bie-wszys­tko-przet­rwać-ro­zumieją że miłość-to og­romny-cud-przez-wszys­tkie-dni
że wy­magają Cytaty:


że wy­magają Cytaty: Mówią,że rodzi­ny się nie wy­biera, ale ja wyb­rałam ludzi którzy z przy­jaciół sta­li się rodziną, bo nie ważne są więzy krwi, lecz idee i pogląd na życie, które podziela­my... Ci którym po­wie­rzasz sek­re­ty i myśli są swoistą opoką, którzy po­magają, gdy zgu­bisz drogę, pot­rząsną, gdy zgu­bisz siebie.. -starry night


że wy­magają Cytaty: Przychodzą w życiu ta­kie momenty, w których nie po­może nic. Człowiek umiera jak nar­cyz ścięty. Nie po­magają już łzy. Wdep­tują w życie ludzie prawdziwi, co zasłużyli na głos Większość to jed­nak nieludzkie dziwy, którym na­leży się stos. Na tym sto­sie spa­lone zgliszcza moich snów, zwęglo­ne resztki niep­rze­myśla­nych słów. Na tym sto­sie węgiel­nym giną śla­dy twoich stóp. Ogień nie da­je ciepła... Sku­wa w kaj­da­ny lód... -Alfa Centauri