że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty

że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Gdy z po­wodu biedy pościsz, mów że zmie­rzasz ku świętości. -nicola-57


gdy-z po­wodu-biedy-pościsz-mów-że zmie­rzasz-ku świętoś
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: • 


 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Nie ma świętości bez dotknięcia przez Boga. Nie ma jednak świętości i bez uciszenia własnych rąk, własnego mózgowia. -Stanisław Grabowski


nie-świętoś-bez-dotknięcia-przez-boga-nie-jednak-świętoś-i-bez-uciszenia-własnych-rąk-własnego-mózgowia
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba. -Jan Vianney Św


że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Życie jest za­baw­ne, praw­da? Kiedy już myślisz, że wszys­tko so­bie poukładałeś, kiedy zaczy­nasz snuć pla­ny i cie­szyć się tym, że na­reszcie wiesz, w którym kierun­ku zmie­rzasz, ścieżki stają się kręte, dro­gow­ska­zy zni­kają, wiatr zaczy­na wiać we wszys­tkie stro­ny świata, północ sta­je się połud­niem, wschód zacho­dem i kom­plet­nie się gu­bisz. Tak łat­wo jest się zgubić. -Cecelia Ahern


że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Zmierz to, co się da zmie­rzyć i spraw, by to, cze­go się nie da zmie­rzyć, dało się zmierzyć. -Galileo Galilei (Galileusz)


zmierz-to-co ę-da zmie­rzyć-i spraw-by to-cze­go ę-nie da zmie­rzyć-dało ę-zmierzyć
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Nie możesz bu­dować re­putac­ji na tym, co za­mie­rzasz zrobić. -Henry Ford


nie-możesz-bu­dować-re­putac­ji-na tym-co za­mie­rzasz-zrobić
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Wszystko co Bóg stworzył, posiada znamiona świętości. -Harold Kushner


wszystko-co-bóg-stworzył-posiada-znamiona-świętoś
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Na gruzach ilu świętości zatknięte są sztandary wszystkich zwycięzców! -Henryk Elzenberg


na-gruzach-ilu-świętoś-zatknięte-są-sztandary-wszystkich-zwycięzców
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Myśl ludzka szybuje równie odważnie w świętości jak i w sprośności. -Thomas Hobbes


myśl-ludzka-szybuje-równie-odważnie-w-świętoś-jak-i-w-sprośnoś
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię. -Johann Wolfgang Goethe


co­kol­wiek-za­mie­rzasz-zro­bić-o czym­kolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość za­wiera-w so­bie-ge­niusz-łę-i magię
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Jeśli chcesz być wiel­ki, zaczy­naj od rzeczy małych. Zakładaj głębo­ki fun­da­ment po­kory, sko­ro za­mie­rzasz bu­dować wysoko. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


jeśli-chcesz-być-wiel­ki-zaczy­naj-od rzeczy-łych-zakładaj głębo­ki-fun­da­ment-po­kory-sko­ro-za­mie­rzasz-bu­dować-wysoko
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Nie składaj obiet­nic, jeśli nie jes­teś pew­ny, czy za­mie­rzasz ich dotrzymać. -Nicholas Sparks


nie-składaj-obiet­nic-śli-nie jes­teś-pew­ny-czy-za­mie­rzasz-ich-dotrzymać
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Kto nie chce być bohaterem świętości, ten staje się tchórzem grzechu. -Stefan Wyszyński kard


kto-nie-chce-być-bohaterem-świętoś-ten-staje-ę-tchórzem-grzechu
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Nigdy nie czci się tak świętości małżeństwa, jak wracając z objęć grzechu. -Zofia Nałkowska


nigdy-nie-czci-ę-tak-świętoś-łżeństwa-jak-wracając-z-objęć-grzechu
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi. -Małgorzata Stolarska


że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Kiedy natura niewieścia, z przyrodzenia jakże przewrotna, wznosi się do świętości, wówczas zdolna jest stać się najwznioślejszym nośnikiem łaski. -Umberto Eco


kiedy-natura-niewieścia-z-przyrodzenia-jakże-przewrotna-wznosi-ę-do-świętoś-wówczas-zdolna-jest-stać-ę-najwznioślejszym-nośnikiem-łaski
że zmie­rzasz Ku świętości Cytaty: Zap­rawdę po­wiadam - szyb­ciej po­rozu­miesz się z człowiekiem, które­mu


zap­rawdę-po­wiadam- szyb­ciej-po­rozu­miesz ę-z człowiekiem-które­mu-nic-co ludzkie-ż-z człowiekiem-porządnym-świętoś-pra­wa