żeby Kochać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
żeby Kochać Cytaty: To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu:
żeby Kochać Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos
żeby Kochać Cytaty: Kochaj żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen
kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
żeby Kochać Cytaty: Kochaj, żeby żyć, i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen
kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
żeby Kochać Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos
żeby Kochać Cytaty: Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. -św. Teresa z Ávila
mod­litwa-nie po­lega-na tym-żeby-żo-myść-ale-na tym-żeby-bar­dzo-kochać
żeby Kochać Cytaty: Nie jes­tem na ty­le bo­gaty, żeby cię tak kochać, jak bym pragnął, ani ty­le bied­ny, by cię kochać, jak­byś ty chciała. -Aleksander Dumas
nie-jes­tem-na ty­-bo­gaty-żeby-ę-tak-kochać-jak bym-pragnął-ani-ty­-bied­ny-by ę-kochać-jak­byś-ty chciała
żeby Kochać Cytaty: Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012  -watchingmefall
Żeby-ko­goś-po­kochać-trze­ba-mieć-od­wagę-żeby-o kimś-za­pom­nieć-trze­ba-mieć-łę-16042012 
żeby Kochać Cytaty: Serce to jeszcze za mało żeby kochać. -Jan Twardowski
żeby Kochać Cytaty: Trze­ba coś kochać, żeby to znienawidzić. -Nicholas Sparks
trze­ba-coś-kochać-żeby-to znienawidzić
żeby Kochać Cytaty: Za ateiz­mem prze­mawia wiele ar­gu­mentów. Więcej niż za re­ligią. W grun­cie rzeczy to lo­giczne, żeby być ateistą. Tak jak lo­giczne i ro­zum­ne jest to, żeby się nie za­kochać... A prze­cież ludzie nie są w tym wy­pad­ku lo­giczni. Na szczęście. -Józef Stanisław Tischner
żeby Kochać Cytaty: Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym. -Bogumił Buczyński
kochać-bez-reszty-to-zatracić-siebie-żeby-odnaleźć-ę-bogatszym
żeby Kochać Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak
żeby Kochać Cytaty: Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać komuś na to, żeby był, jaki jest. -William Wharton
kochać-kogoś-to-przede-wszystkim-pozwalać-komuś-na-to-żeby-był-jaki-jest
żeby Kochać Cytaty: Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać. -Sigrid Undset
szczęście-w-życiu-nie-polega-na-tym-żeby-być-kochanym-największym-szczęściem-jest-kochać
żeby Kochać Cytaty: Mówię ci, żeby spróbować kochać, trzeba być człowiekiem wyprostowanym, bogatym, panem samego siebie. -Michel Quoist
mówię-żeby-spróbować-kochać-trzeba-być-człowiekiem-wyprostowanym-bogatym-panem-samego-siebie
żeby Kochać Cytaty: Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym, największym szczęściem jest kochać. -Anonim
szczęście-w-życiu-nie-polega-na-tym-żeby-być-kochanym-największym-szczęściem-jest-kochać
żeby Kochać Cytaty: Żeby być dob­rym człowiekiem, wys­tar­czy kochać, a nie wie­rzyć w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Żeby-być-dob­rym-człowiekiem-wys­tar­czy-kochać-a nie wie­rzyć-w boga
żeby Kochać Cytaty: Miłość jak każdy sen odbywa się WEWNĄTRZ człowiek jest za trudny żeby go kochać z otwartymi oczami. -Beata Skułska
miłość-jak-każdy-sen-odbywa-ę-wewnĄtrz-człowiek-jest-za-trudny-żeby-go-kochać-z-otwartymi-oczami
żeby Kochać Cytaty: Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale. -William Makepeace Thackeray
najlepiej-jest-kochać-mądrze-z-ufnośą-ale-lepiej-jest-kochać-głupio-ż-nie-móc-kochać-wcale
żeby Kochać Cytaty: Żeby zmienić ludzi trzeba ich kochać. Nasz wpływ sięga dotąd, dokąd sięga nasza miłość. -Johann Heinrich Pestalozzi
Żeby-zmienić-ludzi-trzeba-ich-kochać-nasz-wpływ-ęga-dotąd-dokąd-ęga-nasza-miłość
żeby Kochać Cytaty: Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało. -anna026
żeby Kochać Cytaty: War­to is­tnieć! Żeby poz­nać świat, kochać ko­goś, być czyimś przy­jacielem lub po pros­tu być ko­muś pomocny. -Tadeusz Kotarbiński
war­to-is­tnieć-Żeby-poz­nać-świat-kochać-ko­goś-być-czyimś-przy­jacielem-lub-po pros­-być-ko­muś-pomocny
żeby Kochać Cytaty: Ważne, żeby kochać ludzi. Te­raz, kiedy cały świat na­ciera na siebie ba­sebal­lo­wymi ki­jami, od­ro­bina ludzkich uczuć jest jak ro­syj­ski kawior. -Barbara Kosmowska
ważne-żeby-kochać-ludzi-te­raz kiedy-cały-świat-na­ciera-na siebie-ba­sebal­lo­wymi-ki­jami-od­ro­bina-ludzkich-uczuć
żeby Kochać Cytaty: Ciężko nie kochać, kochać - też ciężko, najciężej jednak kochać daremnie. -Anakreont
ciężko-nie-kochać-kochać-też-ężko-najciężej-jednak-kochać-daremnie
żeby Kochać Cytaty: Miłość poz­na­je się po tym, że czy­jegoś głosu prag­niesz bar­dziej, niż ciszy; kochać to zgod­nie przer­wać roz­mowę, żeby posłuchać deszczu... -Wojciech Kuczok
miłość-poz­na­ ę-po tym-że czy­jegoś-głosu-prag­niesz-bar­dziej-ż-ciszy-kochać-to zgod­nie-przer­wać-roz­mowę-żeby-posłuchać
żeby Kochać Cytaty: Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille
jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
żeby Kochać Cytaty: Le­piej kochać, a po­tem płakać. Następna bzdu­ra. Wie­rzcie mi, wca­le nie le­piej. Nie po­kazuj­cie mi ra­ju, żeby po­tem go spalić. -Harlan Coben
le­piej-kochać-a po­tem-płakać-następna bzdu­ra-wie­rzcie mi-wca­-nie ­piej-nie po­kazuj­cie-mi ra­ju-żeby-po­tem-go spalić
żeby Kochać Cytaty: Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski
Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
żeby Kochać Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
żeby Kochać Cytaty: Miłość odkupuje i oczyszcza brzydkie i ciemne strony tego świata, miłość zbawia narody, uszlachetnia jednostki, tworzy bohaterów, podnosi prostaków, uszczęśliwia niewiastę. Ale żeby umieć kochać, trzeba umieć myśleć. -Eliza Orzeszkowa
żeby Kochać Cytaty: Kochać, kochać, bo któż nie kochał, jeśli już się zrodził? -Vicente Aleixandre
kochać-kochać-bo-któż-nie-kochał-śli-już-ę-zrodził
żeby Kochać Cytaty: Trzeba kochać uparcie, kiedy się już przestało kochać. -Wolter
trzeba-kochać-uparcie-kiedy-ę-już-przestało-kochać
żeby Kochać Cytaty: Nie można po raz drugi kochać tego, co przestaliśmy kochać. -Francois de la Rochefoucauld
żeby Kochać Cytaty: Lepiej kochać i stracić, niż nie kochać nigdy. -Richies
lepiej-kochać-i-stracić-ż-nie-kochać-nigdy