żeby Kochać Cytaty

żeby Kochać Cytaty: To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu:


żeby Kochać Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos


żeby Kochać Cytaty: Kochaj żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen


kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
żeby Kochać Cytaty: Kochaj, żeby żyć, i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen


kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
żeby Kochać Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos


żeby Kochać Cytaty: Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. -św. Teresa z Ávila


mod­litwa-nie po­lega-na tym-żeby-żo-myść-ale-na tym-żeby-bar­dzo-kochać
żeby Kochać Cytaty: Nie jes­tem na ty­le bo­gaty, żeby cię tak kochać, jak bym pragnął, ani ty­le bied­ny, by cię kochać, jak­byś ty chciała. -Aleksander Dumas


nie-jes­tem-na ty­-bo­gaty-żeby-ę-tak-kochać-jak bym-pragnął-ani-ty­-bied­ny-by ę-kochać-jak­byś-ty chciała
żeby Kochać Cytaty: Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012  -watchingmefall


Żeby-ko­goś-po­kochać-trze­ba-mieć-od­wagę-żeby-o kimś-za­pom­nieć-trze­ba-mieć-łę-16042012 
żeby Kochać Cytaty: Serce to jeszcze za mało żeby kochać. -Jan Twardowski


żeby Kochać Cytaty: Trze­ba coś kochać, żeby to znienawidzić. -Nicholas Sparks


trze­ba-coś-kochać-żeby-to znienawidzić
żeby Kochać Cytaty: Za ateiz­mem prze­mawia wiele ar­gu­mentów. Więcej niż za re­ligią. W grun­cie rzeczy to lo­giczne, żeby być ateistą. Tak jak lo­giczne i ro­zum­ne jest to, żeby się nie za­kochać... A prze­cież ludzie nie są w tym wy­pad­ku lo­giczni. Na szczęście. -Józef Stanisław Tischner


żeby Kochać Cytaty: Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym. -Bogumił Buczyński


kochać-bez-reszty-to-zatracić-siebie-żeby-odnaleźć-ę-bogatszym
żeby Kochać Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak


żeby Kochać Cytaty: Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać komuś na to, żeby był, jaki jest. -William Wharton


kochać-kogoś-to-przede-wszystkim-pozwalać-komuś-na-to-żeby-był-jaki-jest
żeby Kochać Cytaty: Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać. -Sigrid Undset


szczęście-w-życiu-nie-polega-na-tym-żeby-być-kochanym-największym-szczęściem-jest-kochać
żeby Kochać Cytaty: Mówię ci, żeby spróbować kochać, trzeba być człowiekiem wyprostowanym, bogatym, panem samego siebie. -Michel Quoist


mówię-żeby-spróbować-kochać-trzeba-być-człowiekiem-wyprostowanym-bogatym-panem-samego-siebie
żeby Kochać Cytaty: Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym, największym szczęściem jest kochać. -Anonim


szczęście-w-życiu-nie-polega-na-tym-żeby-być-kochanym-największym-szczęściem-jest-kochać
żeby Kochać Cytaty: Żeby być dob­rym człowiekiem, wys­tar­czy kochać, a nie wie­rzyć w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Żeby-być-dob­rym-człowiekiem-wys­tar­czy-kochać-a nie wie­rzyć-w boga