żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty

żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Wierzę w czy­nienie dob­ra. Wierzę w uczci­wość. Po­za tym wal­czę ze swoimi pot­wo­rami, jak każdy. Tak sa­mo się boję. Może trochę bar­dziej niż mo­je otocze­nie boję się nu­dy i ba­nal­ności. W ja­kiś sposób doświad­czam ich codzien­nie, więc jes­tem też codzien­nie zmuszo­ny do te­go, żeby w ba­nal­nym od­kryć niebanalne. -Krzysztof Pieczyński


żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann


żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Cza­sem człowiek mu­si odejść z da­la od in­nych ludzi, od te­go całego zgiełku, by od­kryć sa­mego siebie, bez pod­szeptów, rozmów z in­ny­mi... To czas by pos­ta­wić na roz­mowę z włas­nym


żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Jest to praw­dzi­wym dob­rodziej­stwem lo­su, nie być otoczo­nym rzecza­mi ba­nal­ny­mi, a mieć tyl­ko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne. -Malwida von Meysenbug


jest-to praw­dzi­wym-dob­rodziej­stwem-lo­su-nie być-otoczo­nym-rzecza­mi-ba­nal­ny­mi-a mieć-tyl­ko-dookoła-siebie-rzeczy-piękne
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: już kil­ka se­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nym wstrząsie.. niczym ma­jowa burza zda­jemy so­bie sprawę, jaką rolę w ruchu od­gry­wają dążenia  -dark smurf


już-kil­ka-se­kund-po orgazmie-w-hor­mo­nal­nym-wstrząsie-niczym ­jowa-burza-zda­jemy-so­bie-sprawę-jaką-rolę-w ruchu-od­gry­wają
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak


żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Trze­ba być za­kocha­nym, żeby uwie­rzyć w anioły. -Jan Twardowski


trze­ba-być-za­kocha­nym-żeby-uwie­rzyć-w anioły
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Trys­kał czar­nym hu­morem, żeby się wybielić. -Meron


trys­kał-czar­nym-hu­morem-żeby ę-wybielić
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Wszys­tko trze­ba od­kryć sa­memu i również przejść przez to zu­pełnie samemu. -Tove Jansson


wszys­tko-trze­ba-od­kryć-­memu-i również-przejść-przez-to zu­pełnie-samemu
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: - I masz za­miar płakac nad roz­la­nym mlekiem? - Żeby to było tyl­ko jed­no mleko. -DobryDiabeł


 i masz-za­miar-płakac-nad-roz­­nym-mlekiem-Żeby-to było-tyl­ko-jed­no-mleko
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym. -Umberto Eco


w końcu-per­fek­cja-miłoś-nie po­lega-na tym-żeby-być-kocha­nym-lecz-kochającym
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Cóż kryć się może za je­go ciała powłokiem? Które z nich będzie mym no­wym nałogiem?  -SirNobody


cóż-kryć ę-może-za ­go-ciała-powłokiem-które-z nich-będzie-mym-no­wym-nałogiem 
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę. -Anna Frankowska


żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Wyz­wa­nia ja­kie sta­wia życie, nie po­win­ny cię pa­raliżować. One po­mogą ci od­kryć siebie. -Bernice Johnson Reagon


wyz­wa­nia-ja­kie-sta­wia-życie-nie po­win­ny-ę-pa­raliżować-one po­mogą- od­kryć-siebie
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Ta­jem­ni­ce ko­biece­go ciała by­wają zaskakujące. Wszys­tko za­leży od te­go, kto próbu­je je od­kryć i ja­kich me­tod ku te­mu stosuje. -Fantazyjna:)


ta­jem­­-ko­biece­go-ciała-by­wają-zaskakują-wszys­tko-za­ży-od te­go-kto-próbu­- od­kryć-i ja­kich-me­tod-ku te­mu-stosuje
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Głup­cem wol­no być każde­mu, ale pod jed­nym wa­run­kiem: żeby nie da­wał złego przykładu. -Victor Marie Hugo


głup­cem-wol­no-być-każde­mu-ale-pod-jed­nym-wa­run­kiem-żeby-nie da­wał-złego-przykładu
żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Te­raz Ja, zwykła śmier­telniczka nieis­tniejąca dla sys­te­mu, wy­mawiam wojnę w ob­ro­nie potężnej siły or­gi­nal­nej twórczości, która niefor­tunnie zos­tała zaata­kowa­na przez mściwą i bez­sensowną pro­duk­cje masową. Do wszys­tkich ludzi bez względu na lo­kali­zac­je, ko­lor skóry i wiarę: Wal­czcie o or­gi­nal­ność i twórczość w imieniu Waszej in­dy­widual­nej poetyc­kiej duszy! Podpisano, Nieistniejąca  -Nieistniejąca


żeby W ba­nal­nym Od­kryć Cytaty: Jeśli zdradzić ludziom, co kry­je przyszłość, przyszłość przes­ta­nie kryć. -Terry Pratchett


jeśli-zdradzić-ludziom-co kry­-przyszłość-przyszłość-przes­­nie-kryć