żebyś Nie słyszał Cytaty

żebyś Nie słyszał Cytaty: idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem  -jatoja


żebyś Nie słyszał Cytaty: Uda­wałam że cię nie widzę że cię nie słyszę uda­wałam że cię nie kocham ale widziałam,słyszałam i kochałam jeszcze moc­niej niż miałabym gdy­by nie była to egois­tyczna miłość...chciałam żebyś to ty mnie widział,słyszał i kochał ale sa­ma ci te­go nie oka­załam a ty byłeś jeszcze większym egoistą niż ja i które­goś dnia te­go nie zrobiłeś  -marlena m


żebyś Nie słyszał Cytaty: Widziałam Cię dziś kil­ka ra­zy i Ser­ce nic nie mówiło. Nie krzyczało, nie wy­rywało się, chy­ba już trochę umarło. A prze­cież wciąż Cię tak bar­dzo kocham. Chcę żebyś złapał mnie moc­no za rękę. Chcę żebyś wrócił. Żebyś po pros­tu był. Więc dlacze­go Ser­ce nie krzyczy?  -szantiil


żebyś Nie słyszał Cytaty: Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko. -kszyszunia


żebyś Nie słyszał Cytaty: W niebie będę zno­wu słyszał. -Ludwig van Beethoven


żebyś Nie słyszał Cytaty: Ten król jest naj­nie­szczęśliw­szy, który praw­dy nie słyszał. -Stanisław Staszic


ten-król-jest naj­nie­szczęśliw­szy-który-praw­dy-nie słyszał
żebyś Nie słyszał Cytaty: By nie słyszał nikt... po cichu cza­sem płaczę po cichu żyję  -to_tylko_łzy


by-nie słyszał-nikt-po-cichu-cza­sem-płaczę-po-cichu-żyję 
żebyś Nie słyszał Cytaty: Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce... -niezapominajki


żebyś Nie słyszał Cytaty: Chcę cze­goś prawdziwego. Uczu­cia trwające­go całe mo­je życie. Spon­ta­niczności i zaskoczenia Podróży na dru­gi ko­niec świata. Gorącej cze­kola­dy w cza­sie zimy A la­tem długiego spa­ceru nad brze­giem morza Pragnę stok­ro­tek i nieza­pomi­najek. I żebyś skra­dał mi bu­ziaki tak niespodziewanie Chcę żebyś przy mnie był. Po pros­tu był. -chrupcia


żebyś Nie słyszał Cytaty: Krytykiem jest każdy, kto książkę przeczytał, a nawet ten, kto tylko słyszał o niej. -Adolf Dygasiński


krytykiem-jest-każdy-kto-książkę-przeczytał-a-nawet-ten-kto-tylko-słyszał-o-niej
żebyś Nie słyszał Cytaty: Jes­tem pod wodą... Krzyczę Two­je imię... Nie słyszysz mnie... To­pię się we włas­nych łzach... Gdy­byś mnie słyszał... Ura­towałbyś mnie... -patka5463


jes­tem-pod-wodą-krzyczę-two­-imię-nie-słyszysz-mnie-to­pię ę-we włas­nych-łzach-gdy­byś-mnie-słyszał-ura­towałbyś
żebyś Nie słyszał Cytaty: Ocze­kuje od Ciebie żebyś stał się mężczyzną nie tyl­ko w łóżku.. -AnDree


ocze­kuje-od ciebie-żebyś-stał ę-mężczyzną-nie tyl­ko-w łóżku
żebyś Nie słyszał Cytaty: wiesz, chy­ba nie jes­tem go­towa żebyś był ni­kim w moim życiu. -Nieistniejąca


wiesz-chy­ba-nie jes­tem-go­towa-żebyś-był-­kim-w moim-życiu
żebyś Nie słyszał Cytaty: Ziarnko do ziarnka zbierając do niczego nie dojdziesz, chyba żebyś żył kilkaset lat. -Stefan Kisielewski


ziarnko-do-ziarnka-zbierając-do-niczego-nie-dojdziesz-chyba-żebyś-żył-kilkaset-lat
żebyś Nie słyszał Cytaty: Jeżeli nie będziesz nic mówił, nie będą wymagali, żebyś powtarzał. -Calvin Coolidge


jeżeli-nie-będziesz-nic-mówił-nie-będą-wymagali-żebyś-powtarzał
żebyś Nie słyszał Cytaty: Jeśli nie będziesz nic mówić, nie będą wymagali, żebyś to powtarzał. -Józef Piłsudski


jeśli-nie-będziesz-nic-mówić-nie-będą-wymagali-żebyś-to-powtarzał
żebyś Nie słyszał Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona


i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
żebyś Nie słyszał Cytaty: Żebyś po wodzie chodził i pić pro­sił !  -Who


Żebyś-po wodzie-chodził-i pić-pro­ł-