żebyś Cytaty

żebyś Cytaty: Widziałam Cię dziś kil­ka ra­zy i Ser­ce nic nie mówiło. Nie krzyczało, nie wy­rywało się, chy­ba już trochę umarło. A prze­cież wciąż Cię tak bar­dzo kocham. Chcę żebyś złapał mnie moc­no za rękę. Chcę żebyś wrócił. Żebyś po pros­tu był. Więc dlacze­go Ser­ce nie krzyczy?  -szantiil


żebyś Cytaty: Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko. -kszyszunia


żebyś Cytaty: Chcę cze­goś prawdziwego. Uczu­cia trwające­go całe mo­je życie. Spon­ta­niczności i zaskoczenia Podróży na dru­gi ko­niec świata. Gorącej cze­kola­dy w cza­sie zimy A la­tem długiego spa­ceru nad brze­giem morza Pragnę stok­ro­tek i nieza­pomi­najek. I żebyś skra­dał mi bu­ziaki tak niespodziewanie Chcę żebyś przy mnie był. Po pros­tu był. -chrupcia


żebyś Cytaty: Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce... -niezapominajki


żebyś Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona


i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
żebyś Cytaty: Żebyś po wodzie chodził i pić pro­sił !  -Who


Żebyś-po wodzie-chodził-i pić-pro­ł- 
żebyś Cytaty: Pa­miętaj żebyś dzień święty święcił. Bóg. -fyrfle


pa­miętaj-żebyś-dzień-święty-święł-bóg
żebyś Cytaty: `Wolę żebyś mnie mi­le zas­koczył niż niemi­le rozczarował. -bluecaffe


`wolę-żebyś-mnie-mi­-zas­koczył-ż-niemi­-rozczarował
żebyś Cytaty: O praw­do, Bóg cię stworzył, żebyś wzbi­jała się po­nad fa­le i płomienie. -Aleksander Dumas


o praw­do-bóg-ę-stworzył-żebyś-wzbi­jała ę-po­nad-fa­-i płomienie
żebyś Cytaty: Twoje ramiona są akurat takie długie żebyś mógł nimi objąć innych -Phil Bosmans


twoje-ramiona-są-akurat-takie-długie-żebyś-mógł-nimi-objąć-innych
żebyś Cytaty: Ocze­kuje od Ciebie żebyś stał się mężczyzną nie tyl­ko w łóżku.. -AnDree


ocze­kuje-od ciebie-żebyś-stał ę-mężczyzną-nie tyl­ko-w łóżku
żebyś Cytaty: Ziarnko do ziarnka zbierając do niczego nie dojdziesz, chyba żebyś żył kilkaset lat. -Stefan Kisielewski


ziarnko-do-ziarnka-zbierając-do-niczego-nie-dojdziesz-chyba-żebyś-żył-kilkaset-lat
żebyś Cytaty: wiesz, chy­ba nie jes­tem go­towa żebyś był ni­kim w moim życiu. -Nieistniejąca


wiesz-chy­ba-nie jes­tem-go­towa-żebyś-był-­kim-w moim-życiu
żebyś Cytaty: Jeżeli przy­naj­mniej śnisz, żeby mnie po­konać, le­piej, żebyś się obudził i przeprosił. -Muhammad Ali


jeżeli-przy­naj­mniej-śnisz-żeby-mnie-po­konać-­piej-żebyś ę-obudził-i przeprosił
żebyś Cytaty: Gdy ktoś nie może nas zro­zumieć, to czas żebyś sam mu­sisz ta oso­be zrozumieć  -badtomek


gdy-ktoś-nie może-nas-zro­zumieć-to czas-żebyś-sam-mu­sisz- oso­be-zrozumieć 
żebyś Cytaty: Jeśli nie będziesz nic mówić, nie będą wymagali, żebyś to powtarzał. -Józef Piłsudski


jeśli-nie-będziesz-nic-mówić-nie-będą-wymagali-żebyś-to-powtarzał
żebyś Cytaty: Jeżeli nie będziesz nic mówił, nie będą wymagali, żebyś powtarzał. -Calvin Coolidge


jeżeli-nie-będziesz-nic-mówił-nie-będą-wymagali-żebyś-powtarzał
żebyś Cytaty: Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. -Seneka


trzeba-żebyś-żył-dla-innych-żeli-chcesz-żyć-dla-siebie