życia Przy Po­mocy Cytaty

życia Przy Po­mocy Cytaty: Często szu­ka się sen­su życia przy po­mocy bez­sensow­nych metod. -Karol Kord


często-szu­ka ę-sen­su-życia-przy-po­mocy-bez­sensow­nych-metod
życia Przy Po­mocy Cytaty: Duch ludzki nies­trudzo­ny jest w glo­sowa­niu życia przy po­mocy mitów, w 


duch-ludzki-nies­trudzo­ny-jest w glo­sowa­niu-życia-przy-po­mocy-mitów-w usen­so­wianiu-rzeczy­wis­toś-słowo ­mo-po­zos­­wione
życia Przy Po­mocy Cytaty: Seks po dziewięćdziesiątce jest jak gra w bi­lard przy po­mocy sznurka. -Camille Paglia


seks-po dziewięćdziesiątce-jest jak gra-w bi­lard-przy-po­mocy-sznurka
życia Przy Po­mocy Cytaty: Chciałabym ci pomóc, ale boję się że za­miast po­mocy przy­niosę ci jeszcze większe cierpienie. -NightHuntress


chciałabym- pomóc-ale-boję ę-że za­miast-po­mocy-przy­niosę- jeszcze-większe-cierpienie
życia Przy Po­mocy Cytaty: My nie ty­le pot­rze­buje­my po­mocy przy­jaciół co wiary, że taką po­moc możemy uzyskać. -Epikur


my nie ty­-pot­rze­buje­my-po­mocy-przy­jaciół-co wiary-że taką-po­moc-możemy-uzyskać
życia Przy Po­mocy Cytaty: Po­gar­da jest właści­wa ludziom słabym i nik­czem­nym, którzy usiłują od­wrócić uwagę od drob­nych świństw, przy których po­mocy przedzierają się przez życie. -Stanisław Dygat


po­gar­da-jest właś­wa-ludziom-słabym-i nik­czem­nym-którzy-usiłują-od­wróć-uwagę-od drob­nych-świństw-przy-których-po­mocy
życia Przy Po­mocy Cytaty: Sta­now­czo za­mie­rzam, gdy przyj­dzie na mnie czas, wy­zionąć ducha przy jak naj­mniej­szej po­mocy ze stro­ny me­dyków, a póki co - hu­laj mo­ja niegodzi­wa duszo. -Albert Einstein


sta­now­czo-za­mie­rzam-gdy-przyj­dzie-na mnie-czas-wy­zionąć-ducha-przy-jak naj­mniej­szej-po­mocy-ze stro­ny-me­dyków-a póki
życia Przy Po­mocy Cytaty: Nie przy sta­rości smak życia ani przy młodości rada. -Talmud


nie-przy-sta­roś-smak-życia-ani-przy-młodoś-rada
życia Przy Po­mocy Cytaty: Przy­jem­ność życia jest przy­jem­nością płynącą z ćwicze­nia duszy; to jest bo­wiem praw­dzi­we życie. -Arystoteles


przy­jem­ność-życia-jest przy­jem­nośą-płynącą-z ćwicze­nia-duszy-to jest bo­wiem-praw­dzi­we-życie
życia Przy Po­mocy Cytaty: Praw­dzi­wa przy­jaźń umarła ra­zem z Tobą, ale jeśli możesz ześlij na moją drogę życia ko­goś war­te­go uwa­gi, bo tych których znam nie wiedzą co to przy­jaźń i zwykła bezinteresowność.. -AnDree


życia Przy Po­mocy Cytaty: są sterowani do te­go na baterie wład­ni bez mocy  -Cykam


są sterowani-do-te­go-na baterie-wład­-bez-mocy 
życia Przy Po­mocy Cytaty: Z in­diańskiego sto­sun­ku do życia wypływa wspa­niała wol­ność, in­tensyw­na i pochłaniająca miłość do przy­rody, sza­cunek dla życia, wzbo­gacająca wiara w Naj­wyższą Moc i w za­sady praw­dy, uczci­wości, szczod­rości, równości i bra­ter­stwa, będące pod­stawą re­lac­ji między ludźmi na Ziemi. -Luther Stojący Niedźwiedź


życia Przy Po­mocy Cytaty: Przy­jem­ność jest początkiem i ce­lem życia szczęśliwego. -Epikur


przy­jem­ność-jest początkiem-i ­lem-życia-szczęśliwego
życia Przy Po­mocy Cytaty: Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach. -Anonim


przeciwko-mocy-śmierci-nie-ziół-w-ogrodach
życia Przy Po­mocy Cytaty: Mądry człowiek poszu­kuje po­mocy pomagając. -Terry Goodkind


mądry-człowiek-poszu­kuje-po­mocy-pomagając
życia Przy Po­mocy Cytaty: Przy dzieleniu całości życia przez rozsądek zawsze otrzymujemy resztę. -Peter Wust


przy-dzieleniu-całoś-życia-przez-rozsądek-zawsze-otrzymujemy-resztę
życia Przy Po­mocy Cytaty: Pa­noramę życia tworzą wszys­cy. Bar­wy jej przy­dają niektórzy. -Henryk Haufa


pa­noramę-życia-tworzą-wszys­cy-bar­wy jej-przy­dają-niektórzy
życia Przy Po­mocy Cytaty: Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod -Aldous Huxley


często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod