życie Tym Cytaty

życie Tym Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki


życie Tym Cytaty: Im życie bogatsze, tym więcej w nim pragnień i tym więcej wyrzeczeń. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


im-życie-bogatsze-tym-więcej-w-nim-pragnień-i-tym-więcej-wyrzeczeń
życie Tym Cytaty: życie bu­dować na­leży w tym cza­sie i w tym miej­scu, w którym sa­mi jes­teśmy. tam gdzie nas nie ma, nig­dy nie będzie nasze­go życia. -thrillofit


życie-bu­dować-na­ży-w tym-cza­sie-i w tym-miej­scu-w którym ­mi-jes­teśmy-tam-gdzie-nas-nie -nig­dy-nie będzie-nasze­go-życia
życie Tym Cytaty: Naj­bar­dziej fas­cy­nuje mnie w by­ciu człowiekiem to, że całe Życie do cze­goś dąży, go­ni. Życie to inaczej po­wol­ny pro­ces umiera­nia. Mi­mo te­go, nie myśli­my o umiera­niu, a cie­szy­my się tym życiem. Ta­ka jest na­tura ludzka. -Mateusz Piecki Schizoidalny


życie Tym Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger


życie Tym Cytaty: Im intensywniejsze życie, tym bliższa linia śmierci. -Stefan Napierski


im-intensywniejsze-życie-tym-bliższa-linia-śmierci
życie Tym Cytaty: Im cięższe życie, tym ambitniejsze ZADANIE, aby mu sprostać. -Urszula Ruszkowska


im-ęższe-życie-tym-ambitniejsze-zadanie-aby-mu-sprostać
życie Tym Cytaty: Życie jest jak skrót. Im krótszy, tym cięższy do przebycia. -MyslacaWierszem


Życie-jest jak skrót-im-krótszy-tym-ęższy-do przebycia
życie Tym Cytaty: Życie jest jak most, który łączy to, co było, z tym, co będzie. -Mian Mian


Życie-jest jak most-który-łączy-to-co było-z tym-co będzie
życie Tym Cytaty: Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg


le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
życie Tym Cytaty: Im dogłębniej pojmujesz życie, tym mniej wierzysz w zniweczenie go poprzez śmierć. -Lew Tołstoj


im-dogłębniej-pojmujesz-życie-tym-mniej-wierzysz-w-zniweczenie-go-poprzez-śmierć
życie Tym Cytaty: Życie nie na­leży tyl­ko do nas !  Po­win­niśmy o tym wiedzieć... -AnDree


Życie-nie na­ży-tyl­ko-do nas- -po­win­śmy-o tym-wiedzieć
życie Tym Cytaty: Idź przez życie z pod­niesionym czołem, a nie z za­dar­tym nosem. -Magdalena Samozwaniec


idź-przez-życie-z pod­niesionym-czołem-a nie z za­dar­tym-nosem
życie Tym Cytaty: Życie jest jak książka: im dłużej ją czytasz, tym lepiej rozumiesz wątek. -Pino Pellegrino


Życie-jest-jak-książka-im-dłużej-ją-czytasz-tym-lepiej-rozumiesz-wątek
życie Tym Cytaty:


nie-na tym-życie-po­lega-by ę-mśćtrze­ba-wy­baczać~pa­weł-rychlica 
życie Tym Cytaty:


jes­tem-marzę-i żyję-bo na tym-po­lega-ludzkie-życie-~pa­weł-rychlica 
życie Tym Cytaty: Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie. -Henryk Sienkiewicz


dobroć-serca-jest-tym-czym-ciepło-słońca-ona-daje-życie
życie Tym Cytaty: Sed­no ra­dości życia, je­go piękna, tkwi w tym, że życie może nas zaskakiwać. -Frank Herbert


sed­no-ra­doś-życia-­go-piękna-tkwi-w tym-że życie-może-nas-zaskakiwać