życiu Płacić Cytaty

życiu Płacić Cytaty: Za doświadczenia trzeba w życiu płacić. Jeżeli mamy szczęście, otrzymujemy rabat. -Oskar Kokoschka


za-doświadczenia-trzeba-w-życiu-płacić-jeżeli-mamy-szczęście-otrzymujemy-rabat
życiu Płacić Cytaty: Nau­czyłem się z cza­sem, że wszys­tko w życiu ma swoją cenę i za wszys­tko płacić trze­ba ta­kim lub in­nym spo­sobem. I jeśli po­pat­rzę wstecz na mo­je życie, z go­ryczą przyj­dzie mi wyz­nać, że twar­dym dla mnie było mis­trzem i niez­byt długo ka­zało po­zos­ta­wać w terminie... -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


życiu Płacić Cytaty: W świecie interesów trzeba płacić za nieuczciwe postępki. -Margaret Mitchell


w-świecie-interesów-trzeba-płacić-za-nieuczciwe-postępki
życiu Płacić Cytaty: Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo. -Anonim


za-odwagę-trzeba-płacić-strach-jest-za-darmo
życiu Płacić Cytaty: Miłość nie pyta rozumu o zdanie, ale każe mu najczęściej płacić. -Aleksander Kumor


miłość-nie-pyta-rozumu-o-zdanie-ale-każe-mu-najczęściej-płacić
życiu Płacić Cytaty: Rewolucja - przewrót, po którym chłopi nie chcą płacić podatków komu innemu. -Anonim


rewolucja-przewrót-po-którym-chłopi-nie-chcą-płacić-podatków-komu-innemu
życiu Płacić Cytaty: Nadużycia młodości - weksel na starość, który trzeba będzie płacić z procentami za trzydzieści lat. -Charles Caleb Colton


nadużycia-młodoś-weksel-na-starość-który-trzeba-będzie-płacić-z-procentami-za-trzydzieś-lat
życiu Płacić Cytaty: Po­lity­ka to wiel­ka sztu­ka, trze­ba ludzi prze­konać, że muszą płacić za to, że się ich okrada. -Andrzej Majewski


po­lity­ka-to wiel­ka-sztu­ka-trze­ba-ludzi-prze­konać-że muszą-płacić-za to-że ę-ich-okrada
życiu Płacić Cytaty: Jakimiż próżnymi głupcami jesteśmy my, mężczyźni i jak drogo przychodzi nam potem płacić za te nadużycia. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


jakimiż-próżnymi-głupcami-jesteśmy-my-mężczyź-i-jak-drogo-przychodzi-nam-potem-płacić-za-te-nadużycia
życiu Płacić Cytaty: Iz­ba wyt­rzeźwień - miej­sce, w którym ok­ra­dają człowieka z po­zytyw­ne­go myśle­nia i jeszcze każą za to płacić. -nicola-57


iz­ba-wyt­rzeźwień- miej­sce-w którym ok­ra­dają-człowieka-z po­zytyw­ne­go-myś­nia-i jeszcze-każą-za to płacić
życiu Płacić Cytaty: Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard


prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
życiu Płacić Cytaty: Nawet jeśli miłość niesie za sobą rozłąkę, samotność i smutek, to warta jest ceny jaką trzeba za nią płacić. -Paulo Coelho


nawet-śli-miłość-niesie-za-sobą-rozłąkę-samotność-i-smutek-to-warta-jest-ceny-jaką-trzeba-za-ą-płacić
życiu Płacić Cytaty: Reakcjonistą jest każdy, kto nie jest gotów płacić każdej ceny za swoje zwycięstwo. -Mikołaj Gomez Davilla


reakcjonistą-jest-każdy-kto-nie-jest-gotów-płacić-każdej-ceny-za-swoje-zwycięstwo
życiu Płacić Cytaty: Bez mu­zyki, która go oz­da­bia, czas jest tyl­ko nudną pro­duk­cją ter­minów i dat, za które trze­ba płacić rachunki. -Frank Zappa


bez-mu­zyki-która-go oz­da­bia-czas-jest tyl­ko-nudną-pro­duk­cją-ter­minów-i dat-za które-trze­ba-płacić-rachunki
życiu Płacić Cytaty: Op­rogra­mowa­nie jest jak seks - lep­sze, jeśli nie trze­ba za nie płacić. -Linus Benedict Torvalds


op­rogra­mowa­nie-jest jak seks- lep­sze-śli-nie trze­ba-za nie płacić
życiu Płacić Cytaty: Umiejętność prze­kony­wania ludzi stała się w dzi­siej­szym świecie to­warem, za który jes­tem go­towy płacić więcej, niż za ja­kikol­wiek inny. -John Davison Rockefeller


umiejętność-prze­kony­wania-ludzi-stała ę-w dzi­siej­szym-świecie-to­warem-za który-jes­tem-go­towy-płacić-więcej-ż
życiu Płacić Cytaty: A po­lic­ja mu­si prze­cież ja­koś żyć Gdy pra­ca nis­ko płat­na, ktoś in­ny mu­si płacić Za ta­kie mar­ne grosze, to jest typowe Tyl­ko idiota by nad­sta­wiał swoją głowę  -Kazik Staszewski


życiu Płacić Cytaty: Życie nie jest za dar­mo - na­rodzi­ny sta­nowią pier­wszy rachu­nek, na­leży za­tem płacić wszys­tkie następne, aby od­sunąć jak naj­da­lej os­ta­teczny koniec. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu