�ycie jest faj­ne Cytaty

�ycie jest faj­ne Cytaty: Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej. -Elizabetta


�ycie jest faj­ne Cytaty: ludzie jak fla­ki śpiączka jest faj­niej­sza nie mu­sisz słuchać a cię wizytują  -one drop for all


ludzie-jak fla­ki-śpiączka-jest faj­niej­sza-nie-mu­sisz-słuchać-a-ę-wizytują 
�ycie jest faj­ne Cytaty: ty­le różnych dziew­czyn znacie, ale rację mi przyz­na­cie, że - choć cza­sem by­wa os­tra - faj­na jest ta mo­ja sios­tra !  -lovely-girl


ty­-różnych-dziew­czyn-znacie-ale-rację-mi przyz­na­cie-że- choć-cza­sem-by­wa-os­tra-faj­na-jest  mo­ja-sios­tra- 
�ycie jest faj­ne Cytaty: Miłość jest ko­tem. Przychodzi, kiedy ma na to ochotę. Nie py­tając o zda­nie siada na ko­la­nach i og­rze­wa cię samą swoją obec­nością. Ma pa­zu­ry, ale i tak wiesz, że faj­nie jest mieć ko­ta. -John Planty


�ycie jest faj­ne Cytaty: znow by­lo faj­nie ... lecz chwi­le po tym sie obudzilem  -badtomek


znow-by­lo-faj­nie-lecz chwi­-po tym-sie-obudzilem 
�ycie jest faj­ne Cytaty: Dziś jest dzień mo­jego ślu­bu, za­powiada się faj­ny weekend, życzę wam wszys­tkiego po­zytyw­ne­go w tym wyjątko­wym dla mnie cza­sie. Pozdrawiam!  -Kedar


dziś-jest dzień-mo­jego-ślu­bu-za­powiada ę-faj­ny-weekend-życzę-wam-wszys­tkiego-po­zytyw­ne­go-w tym-wyjątko­wym-dla-mnie
�ycie jest faj­ne Cytaty: Wiet­nam był faj­ny, bo zaw­sze było gdzie pójść. -Forrest Gump


wiet­nam-był-faj­ny-bo zaw­sze-było-gdzie-pójść
�ycie jest faj­ne Cytaty: No po­baw sie jeszcze moimi uczu­ciami :/ Prze­ciez to ta­kie faj­ne :(  -neta346


no po­baw-sie-jeszcze-moimi-uczu­ciami-prze­ciez-to ­kie-faj­ne- 
�ycie jest faj­ne Cytaty: `Szko­da, że wraz z waszy­mi pro­cen­ta­mi wy­paro­wał ten faj­ny kli­mat !  -bluecaffe


`szko­da-że wraz-z waszy­mi-pro­cen­­mi-wy­paro­wał-ten-faj­ny-kli­mat- 
�ycie jest faj­ne Cytaty: Roz­mo­wy się toczą w wąskim


roz­mo­wy ę-toczą-w wąskim-ziomków-kole-masz-faj­ki-dasz-jedną-od­dam-ci po szkole 
�ycie jest faj­ne Cytaty: *** A: ekstremalne! B: co to znaczy ekstremalne? A: noo, ta­kie bar­dzo faj­ne, zabawne *** A: zjesz z na­mi kolację? B: tak, a jedze­nie jest koszer­ne? A: oczywiście. C: co znaczy koszerne? A: bar­dzo smaczne ***  -Emilia Szumiło


�ycie jest faj­ne Cytaty: Na Cy­tatach w krótkiej spódniczce nie pos­toisz, ale dob­rze się po nich chodzi w drew­niakach z hi­pok­ryzji i ku­faj­ce z obłudy. -fyrfle


na cy­tatach-w krótkiej-spódniczce-nie pos­toisz-ale-dob­rze ę-po nich-chodzi-w drew­niakach-z hi­pok­ryzji-i ku­faj­-z obłudy
�ycie jest faj­ne Cytaty: Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje. -Anna Gavalda


ręka-to faj­na-spra­wa-nie an­gażuje-spec­jalnie-oso­by-która-ją da­-a bar­dzo-us­po­kaja-tę-która-ją otrzymuje
�ycie jest faj­ne Cytaty: Faj­nie jest zadręczyć kobietę złożyć jej własną wendetę Li­bido się chwaliła lecz te­go nie udowodniła Wal­czyła ciężko i lubnie jak dla mnie nie zgubnie Po­konałem ją w zapasach w zmysłowych wygibasach Pot­re­nuje­my ra­zem jeszcze i całą ją dopieszczę Cza­su ma­my wiele ciała nasze wszys­tko przepiele  -taktojax


�ycie jest faj­ne Cytaty: wszys­cy so­bie faj­nie spo­koj­nie siedzimy niech ktoś za­bie­rze ten słoik z cias­tka­mi od dziadka!  -one drop for all


wszys­cy-so­bie-faj­nie-spo­koj­nie-siedzimy-niech-ktoś-za­bie­rze-ten-słoik-z cias­tka­mi-od dziadka 
�ycie jest faj­ne Cytaty: -... -To że pa­le rus­kie faj­ki, pi­je rus­ki spi­rytus, wiel­bię ro­syj­skie ko­biety i kocham ro­syj­ską li­tera­turę, wca­le nie za­kazu­je mi szczerze Ros­ji nienawidzić... -Alkomatek


�ycie jest faj­ne Cytaty: Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy. -Adam Małysz


faj­nie-byłoby-pra­cując-nad-czymś-nag­-po­wie­dzieć-do siebie- ja już-tą sy­tuację-gdzieś-widziałem- i wie­dzieć
�ycie jest faj­ne Cytaty: Bo oni (fa­ceci) dzielą się tyl­ko na dwie ka­tego­rie: a) faj­nych b) niefaj­nych. Je­go pod pun­ktem a) nie ma. Jak więc mam ga­dać z kimś, ko­goś nie ma?  -Malwina Kowszewicz


bo oni-fa­ceci-dzielą ę-tyl­ko-na dwie-ka­tego­rie-a faj­nych-b niefaj­nych-je­go pod-pun­ktem-a nie -jak więc-mam-ga­dać