�ycie jest je­dynie Cytaty

�ycie jest je­dynie Cytaty: Wys­tar­czy je­dynie obrócić tok myślenia. A zaw­sze będziesz się wznosił. Spa­danie będzie je­dynie luk­su­sem dla słabeuszy. -thrillofit


wys­tar­czy-­dynie-obróć-tok-myślenia-a-zaw­sze-będziesz ę-wznosił-spa­danie-będzie-­dynie-luk­su­sem-dla-słabeuszy
�ycie jest je­dynie Cytaty: Zdra­da jest je­dynie kon­sekwen­cją małżeństwa. -Pitigrilli


zdra­da-jest ­dynie-kon­sekwen­cją-łżeństwa
�ycie jest je­dynie Cytaty: Wszys­tko, co po­siada formę, jest ułudą. Je­dynie pew­ny jest ruch pias­ku, ne­gujący wszel­kie formy. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm


wszys­tko-co po­siada-formę-jest ułudą-je­dynie pew­ny-jest ruch-pias­ku-ne­gujący-wszel­kie-formy
�ycie jest je­dynie Cytaty: Z wielu po­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądem umysłowym. -Tadeusz Fangrat


z wielu-po­rażeń-­dynie-zdro­wym-jest po­rażenie-prądem-umysłowym
�ycie jest je­dynie Cytaty: Praw­dzi­wie kochać można je­dynie to, cze­go jest się częścią. -Krio


praw­dzi­wie-kochać-można-­dynie-to-cze­go-jest ę-częśą
�ycie jest je­dynie Cytaty: Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. -Walter Moers


od gwiazd-pochodzi­my-i ku gwiaz­dom-zmie­rza­my-Życie jest ­dynie-podróżą-w nieznane
�ycie jest je­dynie Cytaty: Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń. -Gottfried Wilhelm Leibniz


dos­ko­nałość-jest niczym-in­nym-jak ilośą-rzeczy­wis­toś-dos­ko­nałe jest ­dynie-to-co nie po­siada-ograniczeń
�ycie jest je­dynie Cytaty: co­raz częściej tros­ka o dru­giego człowieka jest je­dynie zas­po­koje­niem włas­ne­go sumienia. -thrillofit


co­raz-częściej-tros­ka-o dru­giego-człowieka-jest-­dynie-zas­po­koje­niem-włas­ne­go-sumienia
�ycie jest je­dynie Cytaty: Każdy krok jest ce­lem, każdy cel je­dynie krokiem. -Papillondenuit


każdy-krok-jest ­lem-każdy-cel-­dynie-krokiem
�ycie jest je­dynie Cytaty: Bóg dał nam na tym świecie wszys­tko, co jest pot­rzeb­ne do uda­nego życia, ale to od nas je­dynie za­leży, czy nie po­niesiemy klęski. -Robert Baden-Powell


bóg-dał-nam-na tym-świecie-wszys­tko-co jest pot­rzeb­ne-do uda­nego-życia-ale-to od nas-­dynie-za­ży-czy-nie po­niesiemy-klęski
�ycie jest je­dynie Cytaty: Po­bożność nie jest ce­lem w ale je­dynie środ­kiem osiągnięcia naj­wyższej kul­tu­ry przez naj­czys­tszy pokój ducha. -Johann Wolfgang Goethe


po­bożność-nie jest ­lem-w ale-­dynie-środ­kiem-osiągnięcia-naj­wyższej-kul­­ry-przez-naj­czys­tszy-pokój-ducha
�ycie jest je­dynie Cytaty: Je­dynie błąd by­wa nieomylny. -Papillondenuit


�ycie jest je­dynie Cytaty: Te­raz chcę je­go obecności. Nie jest to ja­kieś obezwład­niające prag­nienie, czy głód, lecz je­dynie ochota. Niez­byt sil­na, ale niepo­kojąco stała... -płonąca


te­raz-chcę-­go-obecnoś-nie-jest to ja­kieś-obezwład­niają-prag­nienie-czy-głód-lecz-­dynie-ochota-niez­byt-sil­na-ale
�ycie jest je­dynie Cytaty: Ko­bieta, która ma mężczyźnie do zaofe­rowa­nia je­dynie zew­net­rzny wygląd, jest jak książka składająca się z ład­nej okład­ki i nieza­pisa­nych kartek. -Mikołaj Kozakiewicz


ko­bieta-która- mężczyźnie-do zaofe­rowa­nia-­dynie-zew­net­rzny-wygląd-jest jak książka-składająca ę-z ład­nej-okład­ki
�ycie jest je­dynie Cytaty: Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane. -Thornton (Niven) Wilder


miłość-is­tnieje-w każdej-chwi­li-swe­go-trwa­nia-wie­cznie-to ­dynie-prze­lot­ne-spoj­rze­nie-w wie­czność-ja­kie-jest nam
�ycie jest je­dynie Cytaty: -Śmiech jest przy­jem­ny. Ale to tyl­ko plas­ter na krwa­wiące ra­ny. Nie roz­wiązu­je prob­lemów, nie leczy, je­dynie na chwilę ta­muje krwawienie. -Woody Allen


Śmiech-jest przy­jem­ny-ale to tyl­ko-plas­ter-na krwa­wią-ra­ny-nie roz­wiązu­-prob­lemów-nie leczy-­dynie-na chwilę-­muje
�ycie jest je­dynie Cytaty: W potęgę le­karzy wierzą je­dynie zdrowi. -Alfred Aleksander Konar


�ycie jest je­dynie Cytaty: Bądź przy mnie to mo­je je­dynie pragnienie... -stokrotka123


bądź-przy-mnie-to mo­-­dynie-pragnienie