A Może Też Cytaty

A Może Też Cytaty: To jest ptaszek „Jednodzioby” Parę nóżek pew­nie ma I skrzy­dełek ma też dwoje A być może, że nie? Co niemiara ma też piórek Może jed­nak nie tak wiele A może za­miast piórek ma skórę? To jest właśnie ta­ki ptaszek Co nie boi się igraszek   -M44G


A Może Też Cytaty: Miłość jest jak eter. Może zabić, ale może też ulotnić się. -Alfred Konar


miłość-jest-jak-eter-może-zabić-ale-może-też-ulotnić-ę
A Może Też Cytaty: Miłość jest jak eter. Może za­bić, ale może też... ulot­nić się. -Alfred Aleksander Konar


A Może Też Cytaty: Słowo w kagańcu też może się odszczekiwać. -Zbigniew Waydyk


słowo-w-kagańcu-też-może-ę-odszczekiwać
A Może Też Cytaty: Milczenie może też czasami zakłamać życie. -Maria Nurowska


milczenie-może-też-czasami-zakłamać-życie
A Może Też Cytaty: A co jeśli Bóg też pot­rze­buje pomocy? Może przez nas nie może spać w nocy... Mar­twisz się przez prob­le­my swo­je i bliskich, A On ma zmar­twienia nas wszys­tkich... Po­wiedz tyl­ko, czy kiedy będzie chciał się wygadać Wysłuchasz...? A może każesz mu spadać?! (In­spi­rowa­ne książką


A Może Też Cytaty: Nieudana komedia też może być niezłą zabawą. -Anonim


nieudana-komedia-też-może-być-niezłą-zabawą
A Może Też Cytaty: Może ktoś też próbuję o Nas te­raz zapomnieć?  -respirer


może-ktoś-też-próbuję-o nas-te­raz-zapomnieć 
A Może Też Cytaty: Zbyt ser­deczny uścisk, też może być szkodliwy. -Bujak Bogusław


zbyt-ser­deczny-uścisk-też-może-być-szkodliwy
A Może Też Cytaty: Ko­bieta twoich marzeń, może być też wiel­kim rozczarowaniem. -Bujak Bogusław


ko­bieta-twoich-marzeń-może-być-też-wiel­kim-rozczarowaniem
A Może Też Cytaty: Zwierz, co skrze­la ma I świet­nym jest pływakiem Też może tonąć  -Taiyono Kudarashi


zwierz-co skrze­-i-świet­nym-jest pływakiem-też-może-ąć 
A Może Też Cytaty: Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tyl­ko w pos­ta­wie kon­kret­nej, ale też nie może żyć wyłącznie w pos­ta­wie abstrakcyjnej. -Antoni Kępiński


człowiek-nie może-żyć-jak zwierzę-tyl­ko-w pos­­wie-kon­kret­nej-ale-też-nie może-żyć-wyłącznie-w pos­­wie-abstrakcyjnej
A Może Też Cytaty: Staczanie się na dno może być też jednym ze sposobów zyskania na czasie. -Zbigniew Waydyk


staczanie-ę-na-dno-może-być-też-jednym-ze-sposobów-zyskania-na-czasie
A Może Też Cytaty: Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć. -Napoleon Hill


cokolwiek-umysł-ludzki-jest-w-stanie-wymyść-i-w-co-uwierzyć-może-też-osiągnąć
A Może Też Cytaty: Je­wa dała Ja­da­mo­wi skoszto­wać bo nie chciała sama. No i wszys­tko gra. Ja­dam też win­ny, a obo­je owoc­ni. Dbała o li­nię, chciała tyl­ko jed­no a nie wszys­tkie jabłka no i może była blon­dynką. Nie­chcący zro­biła wszys­tkim dob­rze bo wężu, też za­dowo­lony a my, tak jak­by... przez to ma­my poszerzo­ne horyzonty. Ja­da­mo­wi, ja­koś to wte­dy też nie za­wadziło* od­krył przy okaz­ji jej wszel­kie walory i atu­ty z każdej stro­ny. Hmmm... Zaw­sze mówiłem, że nie wi­na to Ewy lecz doj­rzałych jabłek. z cyk­lu, niedociągnięcia... -wdech


A Może Też Cytaty: Rząd miał rację, każdy może się załapać. Dzięki cy­tatom, też mam 500 plus. -onejka


rząd-miał-rację-każdy-może ę-załapać-dzięki-cy­tatom-też-mam-500-plus
A Może Też Cytaty: kiedy po­myślisz, że masz ciężko w życiu, to po­myśl też, że ktoś za ścianą może mieć gorzej. -blanejszyna


kiedy-po­myślisz-że masz-ężko-w życiu-to po­myśl-też-że ktoś-za ścianą-może-mieć-gorzej
A Może Też Cytaty: Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why  -zezulec