A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty

A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem. -tkaczu32


A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Wszys­tkie wiel­kości świata nie są war­te dob­rej przyjaźni. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Dziś zdałem so­bie sprawę‒ te wszys­tkie mo­je dzi­wac­twa, wszys­tko co ro­bię na opak, cała od­mien­ność ‒ ja po pros­tu sta­ram się wrócić do domu. Herzen­sschatzi, komm. -woda_słodzona


dziś-zdałem-so­bie-sprawę-te wszys­tkie-mo­-dzi­wac­twa-wszys­tko-co ro­bię-na opak-cała-od­mien­ność- ja po pros­-sta­ram ę
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Chwa­liło się gru­be bab­sko twarzą, pląsało po mo­lo i plażą, żeby poczuć smak upo­jenia, w przy­pad­ko­wych ra­mionach za­pom­nieć o smut­ku osa­mot­nienia. Od tyłu ją plażowicz obaczył, łał, dup­cia jak fu­ra, rzu­cić na przód okiem raczył. I wszys­tkie chęci go opadły, gdy oczom uka­zało się sadło, a za­miast twarzy brzyd­ka stwo­ra, wy­liczyła wszys­tkie kla­sy ama­tora. Uciekł ama­tor przes­traszo­ny, legł na plaży obok szczupłej żony. -Twarz


A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Wszys­tkie na­miętności są źródłem natchnienia. -Zhou Wei Hui


wszys­tkie-na­miętnoś-są źródłem-natchnienia
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Czas goi wszys­tkie rany. -Menander


czas-goi-wszys­tkie-rany
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: za­pisuję siebie i wszys­tkie (mo­je) strony w niedokończone formy by nie - bo­lały mnie słowa  -szpulka


za­pisuję-siebie-i-wszys­tkie-mo­-strony-w-niedokończone-formy-by-nie - bo­ły-mnie-słowa 
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Wszys­tkie książki his­to­ryczne, które nie za­wierają kłam­stw, są krańco­wo nudne. -Anatol France (François Anatole Thibault)


wszys­tkie-książki-his­to­ryczne-które-nie za­wierają-kłam­stw-są krańco­wo-nudne
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Wszys­tkie pieniądze są brud­ne. Gdy­by były czys­te nikt by ich nie chciał. -Carlos Ruíz Zafón


wszys­tkie-pieniądze-są brud­ne-gdy­by były-czys­te-nikt-by ich-nie chciał
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Z od­da­li wszys­tkie nasze godzi­ny szkol­ne błękitnieją. -Kornel Makuszyński


z od­da­li-wszys­tkie-nasze-godzi­ny-szkol­ne-błękitnieją
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Da­libóg! wszys­tkie bo­ciany od ro­boty pozdychają!  -Henryk Sienkiewicz


da­libóg-wszys­tkie-bo­ciany-od ro­boty-pozdychają 
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: W ciem­ności wszys­tkie ko­lory są zgodne. -Francis Bacon


w ciem­noś-wszys­tkie-ko­lory-są zgodne
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Egoizm żre wszys­tkie sfe­ry społeczne. -Honoré de Balzac


egoizm-żre-wszys­tkie-sfe­ry-społeczne
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Wszys­tkie czy­ny dob­re pragną światła. -Cyceron


wszys­tkie-czy­ny-dob­re-pragną-światła
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Gdyby Ewa nie skosztowała jabłka, cóż ciekawego zdarzyłoby się przez miliony lat?


gdyby-ewa-nie-skosztowała-jabłka-cóż-ciekawego-zdarzyłoby-ę-przez-miliony-lat-nic
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Szczęśli­wy ten naród, które­go nie wszys­tkie stro­nice są za­pisa­ne w księdze je­go historii... -Thomas Carlyle


szczęśli­wy-ten-naród-które­go-nie wszys­tkie-stro­nice-są za­pisa­ne-w księdze-­go-historii
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Wszystkie jabłka gniją, nawet te z drzewa wiadomości złego i dobrego. -Renata Szuman - Fikus


wszystkie-jabłka-gniją-nawet-te-z-drzewa-wiadomoś-złego-i-dobrego
A Nie wszys­tkie Jabłka Cytaty: Wszys­tkie ko­biety są młode, ale niektóre młodsze. -Marcel Achard


wszys­tkie-ko­biety-są młode-ale-niektóre-młodsze