A czy Siebie Naj­pierw Cytaty

Go to Gemtracks Beats
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty:
naj­ważniej­sze-jest to-by w życiu-naj­pierw-poz­nać-­mego-siebie-od środ­ka-to tyl­ko-ułat­wi-ci życie-człowieku-~pa­weł
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw poucz siebie, a po­tem niech cię pou­czają inni. -Johann Wolfgang Goethe
naj­pierw-poucz-siebie-a po­tem-niech-ę-pou­czają-inni
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Właśnie wróciłam od stomatologa, naj­pierw był strach, a po­tem to trwo­ga ... czy z ko­nie­czności, czy z mej głupoty? wyr­wał mi dzi­siaj siedem­set złotych!  -Niusza
właśnie-wrółam-od stomatologa-naj­pierw-był-strach-a po­tem-to trwo­ga-czy-z ko­nie­cznoś-czy-z mej-głupoty-wyr­wał
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Gdy­by mężczyźni widzieli naj­pierw w ko­biecie wy­rozu­miałość, cier­pli­wość i zro­zumienie wte­dy roz­miar bius­tu, czy obwód bioder nie miałby za­pew­ne naj­mniej­sze­go znaczenia... -kate-em
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Jeżeli chcesz kochać świat, zba­wiać go i kar­mić, to wspa­niale. Lecz naj­pierw po­kochaj i na­karm siebie. -Stuart Wilde
jeżeli-chcesz-kochać-świat-zba­wiać-go i kar­mić-to wspa­niale-lecz naj­pierw-po­kochaj-i na­karm-siebie
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Jeśli prag­niesz uza­leżnić się od człowieka, naj­pierw uza­leżnij go od siebie. -thrillofit
jeśli-prag­niesz-uza­żć ę-od człowieka-naj­pierw-uza­żnij-go od siebie
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Zaw­sze o tym czy­tałem. Ludzie naj­pierw muszą wiele wy­cier­pieć, nim uda im się co­kol­wiek osiągnąć. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Któż fraszki opowie, Sko­ro ją hu­morzastą zowie? Po­noć ona ironiczna, Piękna i z tek­stem styczna. Kto ze szcze­rością powie:
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: już od pra­daw­nych czasów Ewy i Ada­ma - tak w wiel­kiej ta­jem­ni­cy twier­dzi mo­ja ma­ma - chłop­cy w miłości naj­pierw ,,zakładają mowę
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty:
Żeby-po­konać-zło-na świecie-trze­ba-naj­pierw-po­konać-­mego-siebie-swo­ słaboś-i swo­-złe-prze­kona­nia-~pa­weł-rychlica 
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Za­pyta­ny co było naj­pierw, noc czy dzień: Noc, o je­den dzień pierwej. -Tales z Miletu
za­pyta­ny-co było-naj­pierw-noc-czy-dzień-noc-o ­den-dzień-pierwej
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw upa­damy, aby po­tem wstać. -szajbuss
naj­pierw-upa­damy-aby po­tem-wstać
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw trze­ba widzieć ob­ra­zy, słowa przychodzą później. -Robert James Waller
naj­pierw-trze­ba-widzieć-ob­ra­zy-słowa-przychodzą-później
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw trze­ba poz­nać za­sady żeby je złamać  -Meg Cabot
naj­pierw-trze­ba-poz­nać-za­sady-żeby- złamać 
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. -Autor nieznany
naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Jeśli zechcesz ko­goś na­poić, naj­pierw sam przejdź pustynię. -Papillondenuit
jeśli-zechcesz-ko­goś-na­poić-naj­pierw-sam-przejdź-pustynię
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: naj­bar­dziej war­czy i szcze­ka ten, który gryźć i jeść pot­ra­fi siebie jedynie  -danioł
naj­bar­dziej-war­czy-i szcze­ka-ten-który-gryźć-i ść-pot­ra­fi-siebie-jedynie 
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw zaszło słońce, po­tem zaszedł fakt, a w re­zul­ta­cie, ona. -Julian Tuwim
naj­pierw-zaszło-słoń-po­tem-zaszedł-fakt-a w re­zul­­cie-ona
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Kiedy przes­koczysz, to i wte­dy nie mów hop. Zo­bacz naj­pierw w co wskoczyłeś. -Julian Tuwim
kiedy-przes­koczysz-to i wte­dy-nie mów-hop-zo­bacz naj­pierw-w co wskoczyłeś
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Nie­szczęście tworzy naj­pierw poezję, po­tem fi­lozo­fię, a po chwi­li religię. -Piotr Szreniawski
nie­szczęście-tworzy-naj­pierw-poezję-po­tem-fi­lozo­fię-a po chwi­li-religię
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Jeśli chcesz zo­baczyć tęczę, mu­sisz naj­pierw upo­rać się z deszczem. -PoznajPrawdę
jeśli-chcesz-zo­baczyć-tęczę-mu­sisz-naj­pierw-upo­rać ę-z deszczem
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw żąda­my, by in­ni postępo­wali tak jak my, a później nud­no nam z nimi. -Władysław Loranc
naj­pierw-żąda­my-by in­-postępo­wali-tak-jak my-a później-nud­no-nam-z nimi
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Aby marze­nie mogło się spełnić, naj­pierw mu­sisz zacząć marzyć. -Brian Tracy
aby-marze­nie-mogło ę-spełć-naj­pierw-mu­sisz-zacząć-marzyć
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Szu­kamy naj­pierw duszy w ko­biecie, ale po­tem bie­rze­my ciało. -Pitigrilli
szu­kamy-naj­pierw-duszy-w ko­biecie-ale-po­tem-bie­rze­my-ciało
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw tę głupią rzecz zro­bię ja, a po­tem wy nieśmiali powtórzy­cie to po mnie. -Frank Zappa
naj­pierw-tę głupią-rzecz-zro­bię-ja-a po­tem-wy nieśmiali-powtórzy­cie-to po mnie
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Człowiek szczęśli­wy to ta­ki, który naj­pierw przygląda się przeszłości, aby po­tem naj­piękniej­sze mo­men­ty swo­jego życia spro­wadzić do wspólne­go mianow­ni­ka. Kiedy uzys­ka ta­ki mianow­nik, już wie, co ro­bić, żeby od­nieść sukces. -jatoja
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw sam po­winieneś trwać w po­koju, aby ten pokój za­nieść później innym. -Tomasz à Kempis
naj­pierw-sam-po­winieneś-trwać-w po­koju-aby ten-pokój-za­nieść-później-innym
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Naj­pierw było Słowo
naj­pierw-było-słowo-niech ę-sta­nie-światłość-te­raz-­my-ciem­ność
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Dwa kieliszki wys­tar­czą. Naj­pierw je­den, po­tem kil­ka­naście drugich. -Julian Tuwim
dwa-kieliszki-wys­tar­czą-naj­pierw ­den-po­tem-kil­ka­naście-drugich
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: i zmarznięte dłonie od śniegu mózg os­try jak sop­le na rynnach naj­pierw będzie ka­pać a później stopnieje  -dooorotis
i zmarznięte-dłonie-od śniegu-mózg-os­try-jak sop­-na rynnach-naj­pierw-będzie-ka­pać-a-później-stopnieje 
A czy Siebie Naj­pierw Cytaty: Ludzie to dziw­ne is­to­ty - naj­pierw bu­dują so­bie mos­ty, a później boją się przez nie przejść. -szantiil
ludzie-to dziw­ne-is­to­ty- naj­pierw-bu­dują-so­bie-mos­ty-a później-boją ę-przez-nie przejść