A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty

A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Des­pe­rac­ja po­wodu­je, że ko­bieta tra­fia do do­mu pub­liczne­go, a fa­cet lądu­je w po­licyj­nym mundurku, oba­wa przed jut­rem w ob­liczu bra­ku per­spek­tyw spra­wia, że do końca bro­nimy włas­ne­go wyboru. A to przew­rotne, wi­dać że wielu to wys­tar­cza.. czy li­zakiem czy kciukiem, obo­je machają ręką przy szosie. -Smurf007


A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Fa­cet jest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niem do obsługi- za­led­wie jed­na dźwignia  -Manuela Gretkowska


fa­cet-jest naj­mniej-skom­pli­kowa­nym-urządze­niem-do obsługi-za­led­wie-jed­na-dźwignia 
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Kar­to­teki po­licyj­ne są często naszą je­dyną prze­pus­tką do nieśmiertelności. -Milan Kundera


kar­to­teki-po­licyj­ne-są często-naszą-­dyną-prze­pus­tką-do nieśmiertelnoś
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Lot­ny umysł zaw­sze lądu­je dob­rym pomysłem. Z cyk­lu po­wieści


lot­ny-umysł-zaw­sze-lą­-dob­rym-pomysłem-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Mar­ny­mi są od­kryw­ca­mi ci, którzy sądzą, że nie ma lądu, po­nieważ nie widzą nic prócz morza. -Francis Bacon


mar­ny­mi-są od­kryw­ca­mi-którzy-sądzą-że nie  lą-po­nieważ-nie widzą-nic-prócz-morza
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Marnymi są odkrywcami ci, którzy sądzą, że nie ma lądu, ponieważ nie widzą nic, prócz morza. -Franciszek Bacon


marnymi-są-odkrywcami-którzy-sądzą-że-nie-lą-ponieważ-nie-widzą-nic-prócz-morza
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Fa­cet to świ­nia ale ko­bieta to suka. -Bruno


fa­cet-to świ­nia-ale-ko­bieta-to suka
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Lep­szy funt ro­zumu niż cet­nar dowcipu. -Samuel Adalberg


lep­szy-funt-ro­zumu-ż-cet­nar-dowcipu
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi. -Agnieszka Chylińska


A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Kiedy fa­cet ot­wiera ko­biecie drzwi ?  Kiedy ma nową ko­bietę, al­bo no­wy samochód. -Bronko


kiedy-fa­cet-ot­wiera-ko­biecie-drzwi- -kiedy- nową-ko­bietę-al­bo-no­wy-samochód
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Fa­cet to coś więcej niż pe­nis. Niewiele więcej, ale jednak. -Jeanette Winterson


fa­cet-to coś-więcej-ż-pe­nis-niewiele więcej-ale-jednak
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Spłodził, nie wycho­wa - żad­na na to ra­da; Ta­ki z niego fa­cet - jądra ma, nie jaja. -SirNobody


spłodził-nie wycho­wa- żad­na-na to ra­da-ta­ki-z niego-fa­cet- jądra-nie jaja
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Fa­cet jest jak gum­ka ... Od cza­su do cza­su mu­si się roz­ciągnąć później zno­wu wra­ca !  -nasia


fa­cet-jest jak gum­ka-od cza­su-do cza­su-mu­ ę-roz­ągnąć-później-zno­wu-wra­ca- 
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Psychiat­ra to fa­cet, który za­daje ci wiele kosztow­nych py­tań, ja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo. -Samuel Beckett


psychiat­ra-to fa­cet-który-za­daje- wiele-kosztow­nych-py­ń-ja­kie-two­ja-żona-za­daje- za darmo
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Cy­nik to fa­cet, który przez ob­serwację widzi rzeczy ta­kimi, ja­kie są, a nie ja­kimi być powinny. -Ambrose Bierce


cy­nik-to fa­cet-który-przez-ob­serwację-widzi-rzeczy-­kimi-ja­kie-są-a nie ja­kimi-być-powinny
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann


A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Fa­cet pot­rze­buje wielu ko­biet tyl­ko wte­dy, kiedy żad­na z nich nie jest nic war­ta. Można ut­ra­cić tożsa­mość, piep­rząc się na pra­wo i lewo. -Charles Bukowski


fa­cet-pot­rze­buje-wielu-ko­biet-tyl­ko-wte­dy-kiedy-żad­na-z nich-nie jest nic-war­-można ut­ra­ć-toż­mość-piep­rząc ę
A fa­cet Lądu­je W po­licyj­nym Cytaty: Pe­wien fa­cet ze stolicy-Warszawy, Na­pił się raz pod­tru­tej kawy. Miał on prob­lem z ubikacją, Ro­bił wszys­tko pod akacją, Bo nie chciał niszczyć na Euro murawy. -Welusia


pe­wien-fa­cet-ze stolicy-warszawy-na­pił ę-raz-pod­tru­tej-kawy-miał-on prob­lem-z ubikacją-ro­bił-wszys­tko-pod-akacją-bo