A jeśli Ko­bieta Cytaty

A jeśli Ko­bieta Cytaty: - Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują. -wojtek p


 czy-to praw­da-że kiedy-ko­bieta-kar­mi-pier­ą-to jej ę-psują-zęby-tak-to prawda-a śli-ko­bieta-nie kar­mi-piersią
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta jest cu­dem bos­kim, szczególnie jeśli ma diabła za skórą. -Alfons Allais


ko­bieta-jest cu­dem-bos­kim-szczególnie-śli- diabła-za skórą
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta pro­mieniuje niewin­nością i pros­totą – jeśli ma je w swoim wnętrzu. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


A jeśli Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę. -Nikita Siergiejewicz Michałkow


A jeśli Ko­bieta Cytaty: Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. -Hipolit Taine


dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


A jeśli Ko­bieta Cytaty: Jeśli ko­bieta mówi o swej przeszłości - to jest spo­wiedź. Gdy mężczyz­na - to są wspom­nienia z woj­ska lub zwykła bujda. -Janina Ipohorska


jeśli-ko­bieta-mówi-o swej-przeszłoś- to jest spo­wiedź-gdy mężczyz­na- to są wspom­nienia-z woj­ska-lub-zwykła-bujda
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Jeśli piękna ko­bieta chwa­li urodę in­nej ko­biety - wi­dać ma ład­niej­sze to, co chwa­li u tamtej. -Jean de La Bruyére


jeśli-piękna-ko­bieta-chwa­li-urodę-in­nej-ko­biety- wi­dać- ład­niej­sze-to-co chwa­li-u tamtej
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta wie­rzy, że dwa i dwa zmieni się w pięć, jeśli będzie długo płakać i zro­bi awanturę. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)


ko­bieta-wie­rzy-że dwa-i dwa-zmieni ę-w pięć-śli-będzie-długo-płakać-i zro­bi-awanturę
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta spo­koj­na, to ko­bieta zaspokojona. -RedRose


ko­bieta-spo­koj­na-to ko­bieta-zaspokojona
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Jeśli ko­bieta ubierając się prag­nie przy­podo­bać się włas­ne­mu mężowi – wkłada zeszłoroczną suknię. -Marlena Dietrich


jeśli-ko­bieta-ubierając ę-prag­nie-przy­podo­bać ę-włas­ne­mu-mężowi- wkłada-zeszłoroczną-suknię
A jeśli Ko­bieta Cytaty: In­te­ligen­tna ko­bieta zaw­sze so­bie po­radzi. Jeśli tyl­ko in­te­ligen­tni mężczyźni nie będą jej za bar­dzo przeszkadzać. -Dora Harrison


in­te­ligen­tna-ko­bieta-zaw­sze-so­bie-po­radzi-jeśli tyl­ko-in­te­ligen­tni-mężczyź-nie będą-jej-za bar­dzo-przeszkadzać
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta-poet­ka to ko­bieta do kwadratu. -Milan Kundera


ko­bieta-poet­ka-to ko­bieta-do kwadratu
A jeśli Ko­bieta Cytaty: ko­bieta wyuz­da­na i prze­sad­na jest tyl­ko tym co po­kazu­je, ko­bieta skrom­na jest nieod­krytą ta­jem­nicą, za­wierać w so­bie może wszys­tko, na­wet naj­większy skarb. -thrillofit


ko­bieta-wyuz­da­na-i prze­sad­na-jest tyl­ko-tym-co po­kazu­-ko­bieta-skrom­na-jest nieod­krytą-­jem­nicą-za­wierać-w so­bie
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym. -Brigitte Bardot


ko­bieta-po­win­na-zaw­sze-po­zos­ć-ko­bietąale-nie mu­a-mężczyz­na-który-nie jest mężczyznąjest-już-niczym
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Ko­bietą jes­tem i nic co ko­biece nie jest mi ob­ce. Ja­ko ko­bieta zmienną jes­tem i w każdej chwi­li mogę się stać kim tyl­ko zechce. -Elizabetta


ko­bietą-jes­tem-i nic-co ko­biece-nie jest mi ob­-ja­ko ko­bieta-zmienną-jes­tem-i w każdej-chwi­li-mogę ę-stać-kim-tyl­ko
A jeśli Ko­bieta Cytaty: Jeśli przyszłoby wy­bierać nam między mężczyzną, który da­je niez­bi­te do­wody praw­dy, a ko­bietą, która zap­rzecza z uśmie­chem lub po­całun­kiem, jes­teśmy zaw­sze skłon­ni wie­rzyć ko­biecie, za kłamcę zaś uważać mężczyznę. -Pitigrilli


A jeśli Ko­bieta Cytaty: Każda ko­bieta chce wziąć od­wet i chce prze­baczyć. Jeśli nie odeg­ra się na nas, odeg­ra się na kimś in­nym, al­bo na nas za ko­goś innego. -Miodrag Pavlović


każda-ko­bieta-chce-wziąć-od­wet-i chce-prze­baczyć-jeśli nie odeg­ra ę-na nas-odeg­ra ę-na kimś-in­nym-al­bo-na nas