A lu­bisz Cytaty

A lu­bisz Cytaty: Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...   -Moon G


A lu­bisz Cytaty: Lu­bisz stan odurze­nia ? A wiesz że wszys­tko , co cię w niego wpro­wadza nie jest smaczne ? Bo stan odurze­nia nie jest na­tural­ny. Ale i tak go lu­bisz , bez względu na smak. -Namia


lu­bisz-stan-odurze­nia- a wiesz-że wszys­tko- co ę-w niego-wpro­wadza-nie jest smaczne- bo stan-odurze­nia-nie jest na­tural­ny
A lu­bisz Cytaty: Co­kol­wiek zro­bisz - dob­rze czy źle, zaw­sze Cię poprę. Nig­dy nie skry­tykuję przy in­nych. Tyl­ko w czte­ry oczy po­wiem co o tym myślę. Ty mu­sisz pa­miętać jed­nak, że te­raz już nie jes­teś od­po­wie­dzial­ny tyl­ko za siebie. Wszys­tkiemu co ro­bisz przyświeca słowo


A lu­bisz Cytaty: Mówią,że rodzi­ny się nie wy­biera, ale ja wyb­rałam ludzi którzy z przy­jaciół sta­li się rodziną, bo nie ważne są więzy krwi, lecz idee i pogląd na życie, które podziela­my... Ci którym po­wie­rzasz sek­re­ty i myśli są swoistą opoką, którzy po­magają, gdy zgu­bisz drogę, pot­rząsną, gdy zgu­bisz siebie.. -starry night


A lu­bisz Cytaty: Gu­bisz ziar­no - stra­cisz owoc. -Mieczysław Miszewski


A lu­bisz Cytaty: Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty. -Melvin Burgess


A lu­bisz Cytaty: Po­zos­tając je­dynie w fikcji nie ro­bisz nic.   -wdech


po­zos­tając-­dynie-w fikcji-nie-ro­bisz-nic- 
A lu­bisz Cytaty: Mil­cze­niem skar­bisz ser­ce ro­zumem ... -Cykam


mil­cze­niem-skar­bisz-ser­-ro­zumem
A lu­bisz Cytaty: Gdy nie masz cza­su na nic gu­bisz się w porządku  -Intryga


gdy-nie masz-cza­su-na nic-gu­bisz ę-w porządku 
A lu­bisz Cytaty: Z prze­malo­wanej ston­ki, nie zro­bisz biedronki. -Indygoo


z prze­malo­wanej-ston­ki-nie zro­bisz-biedronki
A lu­bisz Cytaty: Nie ma złego kierun­ku, jeśli ro­bisz to co czujesz. By­wają tyl­ko trud­ne sy­tuac­je do zniesienia. -PróbujPatrzećKolorowo


nie- złego-kierun­ku-śli-ro­bisz-to co czujesz-by­wają-tyl­ko-trud­ne-sy­tuac­-do zniesienia
A lu­bisz Cytaty: Dla ukocha­nej oso­by ro­bisz rzeczy, o których byś nig­dy nie pomyślał. -Bruno


dla-ukocha­nej-oso­by-ro­bisz-rzeczy-o których-byś-nig­dy-nie pomyśł
A lu­bisz Cytaty: Co zro­bisz, gdy ktoś ci przys­ta­wi nóż do szyi, a ty aku­rat dos­ta­niesz czkawki?  -Woody Allen


co zro­bisz-gdy-ktoś- przys­­wi-nóż-do szyi-a ty aku­rat-­­niesz-czkawki 
A lu­bisz Cytaty: Nic, co ro­bisz, nie jest stratą cza­su, jeśli umiesz mądrze korzys­tać z włas­nych doświadczeń. -Rodin Auguste


nic-co ro­bisz-nie jest stratą-cza­su-śli-umiesz-mądrze-korzys­ć-z włas­nych-doświadczeń
A lu­bisz Cytaty: Wiesz, że jes­teś zna­komi­ty, ale może wo­lałbyś ro­zumieć, co te­raz ro­bisz, za ja­kieś dwa tygodnie. -Linus Benedict Torvalds


wiesz-że jes­teś-zna­komi­ty-ale-może-wo­łbyś-ro­zumieć-co te­raz-ro­bisz-za ja­kieś-dwa-tygodnie
A lu­bisz Cytaty: - Jes­teś słod­ka jak miód - Prze­cież Ty nie lu­bisz miodu A po­tem żyli długo i bez siebie. -pannaAparatka


 jes­teś-słod­ka-jak miód-prze­cież-ty nie lu­bisz-miodu-a-po­tem-żyli-długo-i bez-siebie
A lu­bisz Cytaty: Przychodzisz i od­chodzisz,tak po pros­tu ro­bisz porządki.Pod­no­sisz i zbierasz śmieci,wyrzu­casz mnie ze swo­jego życia. -kitsh


przychodzisz-i od­chodzisztak-po pros­-ro­bisz-porządkipod­no­sisz-i zbierasz-śmieciwyrzu­casz-mnie-ze swo­jego-życia
A lu­bisz Cytaty: Jeśli Ci na kimś za­leży, to zro­bisz wszys­tko, aby ta dru­ga oso­ba jak najdłużej zos­tała przy To­bie !  -Olusia1007


jeśli-ci na kimś-za­ży-to zro­bisz-wszys­tko-aby  dru­ga-oso­ba-jak najdłużej-zos­ła-przy-to­bie-