A może To kłam­stwo Stało się Cytaty

A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Dlacze­go chce­my by nas okłama­no? Bo nie chce­my znać prawdy? Gdy od­kry­jemy, że nas okłamy­wano dlacze­go te­go nie przyznamy? Bo nie chce­my przyz­nać że da­liśmy się okłamać, a może to kłam­stwo stało się naszą prawdą?  -Silvidian


A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Kłam­stwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę. -Rabindranath Tagore


kłam­stwo-nie może-stać ę-prawdą-przez-to-że wzrośnie-w potęgę
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg. -Bułat Okudżawa


A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. -Magdalena Samozwaniec


kłam­stwo-jest jak królik-rodzi łe-kłam­stew­ka-w nieskończoność
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Gdzie kłam­stwo ki­pi, tam praw­da się przypala. -Władysław Grzeszczyk


A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Nies­te­ty, kłam­stwo posługu­je się nie tyl­ko nikczemnikami. -Henryk Mann


nies­te­ty-kłam­stwo-posługu­ ę-nie tyl­ko-nikczemnikami
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Kłam­stwo pow­tarza­ne ty­siąc ra­zy sta­je się prawdą. -Josef Goebbels


kłam­stwo-pow­tarza­ne-ty­ąc-ra­zy-sta­ ę-prawdą
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić. -Albert Einstein


A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Gdy Praw­da poślu­bia Kłam­stwo, rodzą się półprawdy. -Włodzimierz Scisłowski


A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Kłam­stwo może i ma krótkie no­gi, ale długie ręce. Dla­tego cho­ciaż da­leko z nim nie zaj­dziesz, zdąży sięgnąć tam, gdzie te­go chcesz. Z cyk­lu po­wieści


A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48


A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Cho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawda. -Maksym Gorki


cho­ciaż-kłam­stwo-jeszcze-is­tnieje- ­ko­nali ę-tyl­ko-prawda
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Praw­da za­ciera się z cza­sem, kłam­stwo pot­ra­fi żyć włas­nym życiem. -Silvidian


praw­da-za­ciera ę-z cza­sem-kłam­stwo-pot­ra­fi-żyć-włas­nym-życiem
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Kłam­stwo za­bija wszyt­ko, na­wet miłość. -zuzus


kłam­stwo-za­bija-wszyt­ko-na­wet-miłość
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Kłam­stwo - mur ochron­ny przed prawdą. -Nieistniejąca


kłam­stwo- mur-ochron­ny-przed-prawdą
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Praw­da jest pros­ta, kłam­stwo łatwe. -Papillondenuit


praw­da-jest pros­-kłam­stwo-łatwe
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Żad­ne kłam­stwo nie ma źródła w prawdzie... -Aleqandra


Żad­ne-kłam­stwo-nie  źródła-w prawdzie
A może To kłam­stwo Stało się Cytaty: Kłam­stwo jest pop­ra­wianiem prawdy. -Stefan Kisielewski