A to jest naj­większym Cytaty

A to jest naj­większym Cytaty: Ciężko uwie­rzyć, że naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem. -Majka_Majdan


ciężko-uwie­rzyć-że naj­lep­szy-przy­jaciel-jest naj­większym-wrogiem
A to jest naj­większym Cytaty: jak to możli­we, że jes­teś moim naj­większym szczęściem i naj­większym bólem jed­nocześnie? Jed­noczes­nie budzisz mnie do życia i za­bijasz, da­jesz siły i je od­bierasz... Mo­tywu­jesz i pow­strzy­mujesz... Kocham Cię i wręcz nie znoszę... ale wciąż nie wyob­rażam so­bie życia bez Ciebie... -wesolutka214


A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większe stra­ty po­nosi­my w po­goni za naj­większym zyskiem. -Adolf Jończyk


naj­większe-stra­ty-po­nosi­my-w po­goni-za naj­większym-zyskiem
A to jest naj­większym Cytaty: By­wa,że naj­większym skan­da­lem jest to,że wciąż go nie ma. -Urszula Zybura


by­waże-naj­większym-skan­da­lem-jest toże-wciąż-go nie 
A to jest naj­większym Cytaty: Uśmiech jest naj­większym podzięko­waniem za wszystko  -Intryga


uśmiech-jest naj­większym-podzięko­waniem-za wszystko 
A to jest naj­większym Cytaty: Roz­pacz jest naj­większym z naszych błędów. -Vauvenargues


roz­pacz-jest naj­większym-z naszych-błędów
A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym skar­bem dla człowieka jest zdrowie. -Symonides z Keos


naj­większym-skar­bem-dla-człowieka-jest zdrowie
A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym nie­szczęściem porządnych ludzi jest tchórzostwo. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla Euro­py jest zmęczenie. -Edmund Husserl


naj­większym-niebez­pie­czeństwem-dla-euro­py-jest zmęczenie
A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go. -Urszula Zybura


naj­większym-prob­­mem-jest nie ­trze­gać-go
A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym sza­leństwem życia jest to, że jest. -karaczan19


naj­większym-sza­ństwem-życia-jest to-że jest
A to jest naj­większym Cytaty: Po­zory często mylą, łat­wo zmy­lić drogę, a naj­lep­szy przy­jaciel sta­je się naj­większym wrogiem. -Nieżywy


po­zory-często-mylą-łat­wo-zmy­lić-drogę-a naj­lep­szy-przy­jaciel-sta­ ę-naj­większym-wrogiem
A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym szczęściem kla­syków jest z pew­nością to, że już nie żyją. -Ryūnosuke Akutagawa


naj­większym-szczęściem-kla­syków-jest z pew­nośą-to-że już-nie żyją
A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym szczęściem jest - rzekła - kichnąć, kiedy się ma ochotę. Wszys­cy zdębieli. -Lucy Maud Montgomery


naj­większym-szczęściem-jest - rzekła- kichnąć-kiedy ę- ochotę-wszys­cy-zdębieli
A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym oszus­twem młodości jest wszel­ki op­ty­mizm, upor­czy­wa wiara w to, że we wszys­tkim jest postęp. -Olga Tokarczuk


naj­większym-oszus­twem-młodoś-jest wszel­ki-op­ty­mizm-upor­czy­wa-wiara-w to-że we wszys­tkim-jest postęp
A to jest naj­większym Cytaty: Na­tural­na siła uz­dra­wiająca w każdym z nas jest naj­większym źródłem dob­re­go samopoczucia. -Hipokrates


na­tural­na-ła-uz­dra­wiająca-w każdym-z nas-jest naj­większym-źródłem-dob­re­go-samopoczucia
A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym złem nękającym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych. -Romain Rolland


naj­większym-złem-nękającym-świat-jest nie ła-ludzi-złych-lecz-słabość-najlepszych
A to jest naj­większym Cytaty: Naj­większym marze­niem mężczyz­ny jest umieć ut­rzy­mać ko­bietę za jej włas­ne pieniądze. -Magdalena Samozwaniec


naj­większym-marze­niem-mężczyz­ny-jest umieć-ut­rzy­ć-ko­bietę-za jej-włas­ne-pieniądze