Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty

Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos. -P » Terry Pratchett » Mort


Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Za­pew­ne po­zos­ta­nie to naj­większą głupotą de­mok­racji, że udostępnia swoim wro­gom środ­ki do uni­ces­twienia sa­mej siebie. -Rudolf Hess


za­pew­ne-po­zos­­nie-to naj­większą-głupotą-de­mok­racji-że udostępnia-swoim-wro­gom-środ­ki-do uni­­twienia-­mej-siebie
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Początki de­mok­racji wy­rosły na wie­rze, że jeśli ludzie w pew­nym sen­sie są równi, to są równi we wszystkim. -Arystoteles


początki-de­mok­racji-wy­rosły-na wie­rze-że śli-ludzie-w pew­nym-sen­sie-są równi-to są równi-we wszystkim
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa. -Stefan Pacek


nie-masz-racji-mówiąc-że-ktoś-nie-racji-prawie-każdy-rację-z-tym-tylko-że-racja-jednych-jest-prawdziwa-innych-fałszywa
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu. -Bias z Prieny


zamożność-osiągnęło-wielu-tylko-z-łaski-losu
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: W Pol­sce nie ma de­mok­racji ci z nis­kim sta­tusem społecznym jak i z chud­szym por­tfe­lem nig­dy nie będą mieli rac­ji Ps. To­muś im zarzu­ci roz­wiązłość , choćby i w ilości po­ciech , pa­ni z kios­ku roz­pa­sanie słow­ne , w naj­lep­szym wy­pad­ku zarzu­ci ich de­woc­jo­naliami wa­zelin ka od bel­fra po mszy. -natalia(__ups


Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Kontrowersiści* bronią panującej religii z tej tylko racji, że jest panująca; zwalczają tych, którzy ją atakują, z tej tylko racji, że ją atakują. -Montesquieu


kontrowersiś-bronią-panującej-religii-z-tej-tylko-racji-że-jest-panująca-zwalczają-tych-którzy-ją-atakują-z-tej-tylko-racji-że-ją-atakują
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Ból jest świętym aniołem - on to bardziej aniżeli wszystkie inne radości tego świata sprawił, iż wielu osiągnęło dojrzałość. -Adalbert Stifter


ból-jest-świętym-aniołem-on-to-bardziej-aniżeli-wszystkie-inne-radoś-tego-świata-sprawił-iż-wielu-osiągnęło-dojrzałość
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Ci niepisani mogą tchnąć życie w formę konkretyzacja  -Cykam


ci niepisani-mogą-tchnąć-życie-w formę-konkretyzacja 
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Gdy­by jaj­ko miało inną formę, życie ku­ry byłoby potworne. -Julian Tuwim


gdy­by-jaj­ko-miało-inną-formę-życie-ku­ry-byłoby-potworne
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne. -Julian Tuwim


gdyby-jajko-miało-inną-formę-życie-kury-byłoby-potworne
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Dżen­telmen nie po­wienien opo­wiadać na pra­wo i le­wo, jak dba o formę. -M » Haruki Murakami » O czym mówię


Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Fałsz ma nies­kończoną liczbę pos­ta­ci, na­tomiast praw­da tyl­ko jedną formę istnienia. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


fałsz- nies­kończoną-liczbę-pos­­-na­tomiast-praw­da-tyl­ko-jedną-formę-istnienia
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Nie należy przemilczać racji. -Eurypides


nie-należy-przemilczać-racji
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Arys­tokra­ta to de­mok­ra­ta z wy­pełniony­mi kieszeniami. -Josh Billings


arys­tokra­-to de­mok­ra­-z wy­pełniony­mi-kieszeniami
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Nieobecni nigdy nie mają racji. -Philippe Destouches


Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Im więcej krzy­ku, tym mniej racji. -MyBigDreams


im więcej-krzy­ku-tym-mniej-racji
Aż osiągnęło Formę De­mok­racji Cytaty: Tra­dyc­ja jest de­mok­racją umarłych. -Gilbert Keith Chesterton