Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty

Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Nie prob­le­mem jest żyć, trud­niej jest żyć tak, aby życie nie prze­ciekało nam międzi palcami. -doorka


nie-prob­­mem-jest żyć-trud­niej-jest żyć-tak-aby życie-nie prze­ciekało-nam-międzi-palcami
Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Nies­te­ty, w dzi­siej­szym świecie, aby przet­rwać, mu­simy przyz­wyczaić się do prze­mija­nia - przy­jaźń, miłość, życie - to nie są war­tości wie­czne. Pro­ponuję więc szcze­pionkę prze­ciw­ko tęskno­cie. Tak na wszel­ki wypadek. -dooorotis


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Prze­pisałem znów książkę Słowa biorąc od Ciebie Prze­pisałem Two­je życie Od­najdując w nim siebie Tak moc­no ze sobą zespoleni W każdym wer­sie i po kropce Prze­cinków drob­nych nie liczę W pew­nym miłos­nym zdaniu Coś na całe życie O naszym kochaniu  -Ciepłylolo


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Dam Ci kwiat­ki czte­ry Tak z prze­kory Kin­der­sztu­ba U mnie leży Chadzam ścieżką krętą Obok za­sad Na­wet prze­ciw Więc pod górkę życie le­ci Cza­sem nagnę się Aby za­raz spa­dać w dół Więc na przekór dam ci kwiatków Dwa i pół  -RozaR


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Miliony jestestw pada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucie swoje, o prawa; jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebuje trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela [...] -Adolf Dygasiński


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Po­nieważ więc książę obo­wiąza­ny jest umieć używać bes­tii, po­winien so­bie wyb­rać li­sa i lwa, lew bo­wiem nie po­radzi prze­ciw sieciom, lis nie po­radzi prze­ciw wil­kom. Na­leży więc być li­sem, aby się poz­nać na sieciach, i lwem, aby od­straszać wilków. -Niccolò Machiavelli


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Sko­ro Bóg dał nam za dar­mo ta­len­ty, wiedzę, in­te­lekt, ko­lej­ne życie, to nie po to, aby do reszty dać się sko­mer­cja­lizo­wać. Nie po to też, aby zam­knąć je w szuf­ladzie, jak pragną te­go przeciwnicy. Wol­ność słowa, to wol­ność wy­po­wie­dzi, nauki, prze­ka­zy­wa­nia, dba­nia o in­nych. W końcu dzięki nim żyje­my. Dzięki miłości do nich. -Emilia Szumiło


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu..., aby można było powiedzieć umierając: całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na świecie - walce o wyzwolenie ludzkości. -Mikołaj Ostrowski


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu. -Jostein Gaarder


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Co wieczór, gdy za­pada już zmrok, zdej­muję maskę i kładę ją na sto­liku noc­nym koło łóżka. Uważam, aby nic się nie stało, pielęgnuję, aby nie po­jawiła się na niej ani jed­na ry­sa. Jeśli przez ja­kiś uby­tek ludzie uj­rze­liby moją twarz, mog­li­by się prze­razić. Prze­razić ty, że ktoś tak nie­szczęśli­wy może mie­szkać na tej planecie. -Olusia1007


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Re­ligię możemy przyrównać do prze­wod­ni­ka, który pro­wadzi śle­pego - chodzi bo­wiem tyl­ko o to, aby śle­py doszedł do ce­lu, a nie o to, aby wszys­tko widział. -Arthur Schopenhauer


Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Mężczyz­na żyje, aby osłodzić życie ko­biecie - a umiera, aby jej było do twarzy w żałobie. -Marcus Vipsanius Agrippa


mężczyz­na-żyje-aby osłodzić-życie-ko­biecie- a umiera-aby jej-było-do twarzy-w żałobie
Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie - a umiera, aby było jej do twarzy w żałobie. -Karol Witold Aleksandrowicz


mężczyzna-żyje-aby-osłodzić-życie-kobiecie-a-umiera-aby-było-jej-do-twarzy-w-żałobie
Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie, a umiera, aby jej było do twarzy w żałobie. -Piotr Altenberg


mężczyzna-żyje-aby-osłodzić-życie-kobiecie-a-umiera-aby-jej-było-do-twarzy-w-żałobie
Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie, a umiera, aby do twarzy jej było w żałobie. -Karol Witold Aleksandrowicz


mężczyzna-żyje-aby-osłodzić-życie-kobiecie-a-umiera-aby-do-twarzy-jej-było-w-żałobie
Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Co dzień sma­kuję życia, aby się prze­konać, że po­mimo do­dawa­nych prze­ze mnie przyp­raw, na­dal jest niedoprawione. -jatoja


co dzień-sma­kuję-życia-aby ę-prze­konać-że po­mimo-do­dawa­nych-prze­ze-mnie-przyp­raw-na­dal-jest niedoprawione
Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Życie nie tyl­ko po to jest by brać Życie nie po to by bez­czyn­nie trwać I aby żyć siebie sa­mego trze­ba dać. -Stanisław Sojka


Życie-nie tyl­ko-po to jest by brać-Życie-nie po to by bez­czyn­nie-trwać-i-aby żyć-siebie-­mego-trze­ba-dać
Aby życie Nie prze­ciekało Cytaty: Przed ślubem mężczyzna oświadcza, że złoży u twych stóp swoje życie, aby ci służyć; po ślubie nie złoży nawet gazety, aby z tobą porozmawiać. -Helena Rowland


przed-ślubem-mężczyzna-oświadcza-że-złoży-u-twych-stóp-swoje-życie-aby-służyć-po-ślubie-nie-złoży-nawet-gazety-aby-z-tobą