Aby ''uto­pić Cytaty

Aby ''uto­pić Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


Aby ''uto­pić Cytaty: Przez nieuwagę można się uto­pić w czyichś łzach. -Andrzej Coryell


przez-nieuwagę-można ę-uto­pić-w czyichś-łzach
Aby ''uto­pić Cytaty: Chcąc wy­wołać burzę w szklan­ce wody Uważaj, żeby nie uto­pić się w łyżeczce!  -Andrea


chcąc-wy­wołać-burzę-w szklan­-wody-uważaj-żeby-nie uto­pić ę-w łyżeczce 
Aby ''uto­pić Cytaty: Uto­pić się we włas­nych myślach jest łat­wo, gorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzy. -AnDree


uto­pić ę-we włas­nych-myślach-jest łat­wo-gorzej-jest z nich-wypłynąć-z uśmie­chem-na twarzy
Aby ''uto­pić Cytaty: Jed­ni jedzą, aby żyć, in­ni żyją, aby pić. -Janusz Białecki


Aby ''uto­pić Cytaty: Sztu­ka da­wania po­darun­ku po­lega na tym, aby ofiaro­wać coś, cze­go nie można ku­pić w żad­nym sklepie. -Alan Alexander Milne


sztu­ka-da­wania-po­darun­ku-po­lega-na tym-aby ofiaro­wać-coś-cze­go-nie można-ku­pić-w żad­nym-sklepie
Aby ''uto­pić Cytaty: Kurtyzana, która się kocha w czymś innym niż w sakiewce swego przyjaciela, jest jak ów pijak nałogowy, co to by nawet z ciała szaty sprzedał, aby móc pić dalej. -Pietro Aretino


kurtyzana-która-ę-kocha-w-czymś-innym-ż-w-sakiewce-swego-przyjaciela-jest-jak-ów-pijak-nałogowy-co-to-by-nawet-z-ciała-szaty-sprzedał-aby-móc
Aby ''uto­pić Cytaty: Dziados­two w życiu po­lega na tym, że nie stać człowieka na nic, cze­go nie mógł by w nim ku­pić za pieniądze, on zaś upar­cie wciąż twier­dzi, że za pieniądze możne ku­pić wszystko. -aforystokrata


Aby ''uto­pić Cytaty: Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić. -Jerzy Pilch


pi­jako­wi-wstyd-pić-ale-pi­jako­wi-jeszcze-gor­szy-wstyd-nie pić
Aby ''uto­pić Cytaty: Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć. -James Frey


Aby ''uto­pić Cytaty: ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia. -anja


Aby ''uto­pić Cytaty: łzy w moich oczach uto­pia już się nie martwię jes­tem martwe  -liliowięc


łzy-w moich-oczach-uto­pia-już ę-nie martwię-jes­tem-martwe 
Aby ''uto­pić Cytaty: Nic nie tworzy przyszłości tak, jak marze­nia. Uto­pia dziś, krew i kości jutro. -Victor Marie Hugo


nic-nie tworzy-przyszłoś-tak-jak marze­nia-uto­pia dziś-krew-i koś-jutro
Aby ''uto­pić Cytaty: Tonący brzyt­wy się chwycił. Fak­tycznie, nie uto­pił się - wykrwawił. -Andrea


tonący-brzyt­wy ę-chwycił-fak­tycznie-nie uto­pił ę- wykrwawił
Aby ''uto­pić Cytaty: Ko­go stać na miotłę, ten mu­si ku­pić i trzonek. -Pietro Aretino


ko­go-stać-na miotłę-ten-mu­-ku­pić-i trzonek
Aby ''uto­pić Cytaty: Żebyś po wodzie chodził i pić pro­sił !  -Who


Żebyś-po wodzie-chodził-i pić-pro­ł- 
Aby ''uto­pić Cytaty: Je­dynie żywi mogą od­ku­pić swo­je grzechy. -Krio


je­dynie-żywi-mogą-od­ku­pić-swo­-grzechy
Aby ''uto­pić Cytaty: Nie odkładaj nig­dy do jut­ra te­go, co możesz wy­pić dzisiaj. -Julian Tuwim


nie-odkładaj-nig­dy-do jut­ra-te­go-co możesz-wy­pić-dzisiaj