Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty

Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem. -Honoré de Balzac


Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Niektórzy muszą wejść na piedestał, aby zauważyć siebie i zejść - aby zauważyć innych. -Zbigniew Waydyk


niektórzy-muszą-wejść-na-piedestał-aby-zauważyć-siebie-i-zejść-aby-zauważyć-innych
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Pod­ciągnęli go w górę, aby go le­piej trafić. -Wiesław Brudziński


Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Wszys­tko, co poszerza sferę ludzkich możli­wości, co po­kazu­je człowieko­wi, że pot­ra­fi do­konać te­go, co wy­dawało mu się niemożli­we, jest niez­wykle cenne. -Ben Jonson


wszys­tko-co poszerza-sferę-ludzkich-możli­woś-co po­kazu­-człowieko­wi-że pot­ra­fi-do­konać-te­go-co wy­dawało-mu ę
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Aby nie być bar­dzo nie­szczęśli­wym, naj­le­piej jest nie żądać, aby się było bar­dzo szczęśliwym. -Arthur Schopenhauer


aby-nie być-bar­dzo-nie­szczęśli­wym-naj­­piej-jest nie żądać-aby ę-było-bar­dzo-szczęśliwym
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: (...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk


­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Dob­rzy ludzie śpią le­piej od złych, ale ci drudzy ba­wią się znacznie le­piej, kiedy nie śpią. -Woody Allen


dob­rzy-ludzie-śpią-­piej-od złych-ale- drudzy-ba­wią ę-znacznie-­piej-kiedy-nie śpią
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Jed­ne­go dnia chce się um­rzeć, a następne­go człowiek zda­je so­bie sprawę, że wys­tar­czy zejść kil­ka stop­ni, aby od­na­leźć kon­takt z życiem, i za­raz le­piej wszys­tko widać... -Anna Gavalda


Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Pozwól czasem światłu księżyca wejść w ciebie. -Sidonie Gabrielle Colette


Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Pozwól czasem światłu księżyca wejść w siebie. -Sidonie Gabrielle Colette


Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Niepo­dob­na wejść dwa ra­zy do tej sa­mej rzeki. -Heraklit z Efezu


niepo­dob­na-wejść-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rzeki
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Drzwi muz są otwarte - każdy może wejść do krainy sztuki. -Anonim


drzwi-muz-są-otwarte-każdy-może-wejść-do-krainy-sztuki
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Jedni usiłują wejść do Historii, z której inni chętnie by czmychnęli. -Urszula Zybura


jedni-usiłują-wejść-do-historii-z-której-inni-chętnie-by-czmychnęli
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Do domów szlachetnych pieniądze mogą wejść jedynie drzwiami cnoty. -Anyot


do-domów-szlachetnych-pieniądze-mogą-wejść-jedynie-drzwiami-cnoty
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. -Heraklit z Efezu


nie-da-ę-dwa-razy-wejść-do-tej-samej-rzeki
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Poz­wo­lisz, aby twój cień z moim cieniem spot­kał się...? Na wieczór umówmy ich, naj­le­piej od ra­zu - dziś. Bądźmy wyrozumiali, gdy obok będą stali i gdy będą nieśmiali. -kruk55


poz­wo­lisz-aby twój-cień-z-moim-cieniem-spot­kał-ę-na-wieczór-umówmy-ich-naj­­piej-od ra­zu- dziś-bądźmy-wyrozumiali-gdy-obok
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: dostępności brak więc po­wiedz mi jak tam wejść po cichu włamał  -Cykam


dostępnoś-brak-więc-po­wiedz-mi jak tam-wejść-po-cichu-włamał 
Aby le­piej Wejść W sferę Cytaty: Le­piej kochać, a po­tem płakać. Następna bzdu­ra. Wie­rzcie mi, wca­le nie le­piej. Nie po­kazuj­cie mi ra­ju, żeby po­tem go spalić. -Harlan Coben


le­piej-kochać-a po­tem-płakać-następna bzdu­ra-wie­rzcie mi-wca­-nie ­piej-nie po­kazuj­cie-mi ra­ju-żeby-po­tem-go spalić