Aby uciekać Da­leko Cytaty

Aby uciekać Da­leko Cytaty: Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J  -Arlette


Aby uciekać Da­leko Cytaty: Wy­biegam w przód, aby zo­baczyć jak da­leko kiedyś zajde. -tkaczu32


wy­biegam-w przód-aby zo­baczyć-jak da­leko-kiedyś-zajde
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Cza­sem, aby zajść da­leko, wys­tar­czy umiejętnie i w porę schodzić in­nym z drogi. -Eugeniusz Korkosz


cza­sem-aby zajść-da­leko-wys­tar­czy-umiejętnie-i w porę-schodzić-in­nym-z drogi
Aby uciekać Da­leko Cytaty: - Boisz się śmierci? - Nie. Boję się, że przyj­dzie za szyb­ko, a ja nie będę go­towa, aby po­witać ją jak dob­re­go przy­jaciela, lecz zacznę przed nią uciekać. -Natsuhi013


 boisz ę-śmierci- nie-boję ę-że przyj­dzie-za szyb­ko-a ja nie będę-go­towa-aby po­witać-ją jak dob­re­go-przy­jaciela
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Niena­wiścią nie można za­jechać da­leko, za da­leko można. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


niena­wiśą-nie można-za­jechać-da­leko-za da­leko-można
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Kiedyś wy­myśliłem so­bie taką własną normę – jak da­leko można się po­sunąć za da­leko. Nor­my są po to, by porządko­wać świat. Wy­cie­czki po­za nor­my by­wają poszu­kiwa­niem jak naj­większe­go ob­sza­ru wolności. -Kuba Wojewódzki


Aby uciekać Da­leko Cytaty:


nie-waż ę-uciekać-z ra­ju-za jed­nym-aniołem 
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać od śmierci. -Tomasz Kempis


lepiej-jest-unikać-grzechu-ż-uciekać-od-śmierci
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Są pokusy, z którymi nie można walczyć, trzeba odwrócić się i uciekać. -Archibald Joseph Cronin


są-pokusy-z-którymi-nie-można-walczyć-trzeba-odwróć-ę-i-uciekać
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Namiętności nasze przywiązują nas do życia, każą uciekać od śmierci, a jednak ją przyspieszają. -Francois Fenelon


namiętnoś-nasze-przywiązują-nas-do-życia-każą-uciekać-od-śmierci-a-jednak-ją-przyspieszają
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Ciem­ność jest so­juszni­kiem tych, którzy za­mie­rzają uciekać. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Aby uciekać Da­leko Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em


od pięknych-słów-da­leko-do czynu
Aby uciekać Da­leko Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus


za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Nie war­to uciekać przed nieunik­nionym, gdyż wcześniej czy później tra­fia się w miej­sce, gdzie nieunik­nione właśnie przy­było i czeka. -Terry Pratchett


nie-war­to-uciekać-przed-nieunik­nionym-gdyż-wcześniej-czy-później-tra­fia ę-w miej­sce-gdzie-nieunik­nione-właśnie-przy­było
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Sa­mouwiel­bienie - pra­ca da­leko w polu. -Indygoo


sa­mouwiel­bienie- pra­ca-da­leko-w polu
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Błaznem jest ten, kto odtrąca uciechy, jakich natura mu dostarcza; nie trzeba ani gonić za nimi, ani od nich uciekać - trzeba je przyjmować. -Michel de Montaigne


błaznem-jest-ten-kto-odtrąca-uciechy-jakich-natura-mu-dostarcza-nie-trzeba-ani-gonić-za-nimi-ani-od-nich-uciekać-trzeba-przyjmować
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Za­mykać oczy jak strach przed ni­mi staje. Zacząć się śmiać i uciekać naj­da­lej, w marze­nia,które są na ziemi. ...bo kto w tym mo­men­cie po niej sta­ra się stąpać ?  -zuzus


za­mykać-oczy-jak strach-przed-­mi-staje-zacząć ę-śmiać-i uciekać-naj­da­lej-w marze­niaktóre-są na ziemi-bo-kto-w tym
Aby uciekać Da­leko Cytaty: Da­leko raj, gdy na człowieka się zamykasz. -Stanisław Sojka


da­leko-raj-gdy-na człowieka ę-zamykasz