Aby zro­zumieć Cytaty

Aby zro­zumieć Cytaty: Le­piej zro­zumieć mało, niż zro­zumieć źle. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Aby zro­zumieć Cytaty: W młodości stu­diuje­my do­rosłych, aby osiągnąć mądrość. W do­rosłości stu­diuje­my dzieci, aby zro­zumieć, czym jest szczęście. -Peter Rosegger


w młodoś-stu­diuje­my-do­rosłych-aby osiągnąć-mądrość-w do­rosłoś-stu­diuje­my-dzieci-aby zro­zumieć-czym-jest szczęście
Aby zro­zumieć Cytaty: Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał. -Jean-Paul Sartre


mu­siałbym-wreszcie-zro­zumieć-zro­zumieć że już-nig­dy-nic-nie zo­baczę-nig­dy-nic-nie usłyszę-i że dla-in­nych-da­lej
Aby zro­zumieć Cytaty: Łzy Piot­ru­sia spra­wiały jej taką przy­jem­ność, że wy­sunęła swój śliczny pa­luszek i poz­wo­liła, aby spływały po nim. Głos jej był tak cichy, że w pier­wszej chwi­li nie mógł zro­zumieć te­go, co mówiła. Po­tem zro­zumiał, mówiła, że może znów byłaby zdro­wa, gdy­by dzieci wie­rzyły we wróżki. -James Matthew Barrie


Aby zro­zumieć Cytaty: Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


wys­tar­czy-pleść-ja­kieś-głup­stwa-których-nikt-nie może-zro­zumieć-a ludzie-zro­bią-wszys­tko-cze­go-od nich-zażądasz
Aby zro­zumieć Cytaty: Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć. -Witold Zechenter


Aby zro­zumieć Cytaty: Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały... -Papillondenuit


próbując-zro­zumieć-szu­kasz-słów-by nazwać-gdy-zro­zumiesz-nie będzie-już-­kich-słów-które-by nazwały
Aby zro­zumieć Cytaty: Po­bawi­my się w 


po­bawi­my ę-w zro­zumieć-świat 
Aby zro­zumieć Cytaty: Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy. -Jonas Salk


Aby zro­zumieć Cytaty: Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak. -Jostein Gaarder


gdy­by-ludzki-mózg-był-tak-pros­ty-że mog­li­byśmy-go zro­zumieć-by­libyśmy-wte­dy-tak-głupi-że nie zro­zumieli­byśmy
Aby zro­zumieć Cytaty: Ko­biet nie można zro­zumieć – trze­ba je kochać. -Aurore Dudevant (George Sand)


Aby zro­zumieć Cytaty: Jeżeli ci trud­no zro­zumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli- trud­no-zro­zumieć-pochwały-to uważaj- za pochlebstwa
Aby zro­zumieć Cytaty: Nikt nie może nas zro­zumieć z oddali. -Orhan Pamuk


nikt-nie może-nas-zro­zumieć-z oddali
Aby zro­zumieć Cytaty: Nie sztu­ka utwór zro­zumieć, jak to, że jest słaby. -Paladin


nie-sztu­ka-utwór-zro­zumieć-jak to-że jest słaby
Aby zro­zumieć Cytaty: Spać z Le­ninem jeszcze nie znaczy zro­zumieć leninizm. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Aby zro­zumieć Cytaty: Kto chce zro­zumieć poetę, po­winien po­jechać do je­go kraju. -Johann Wolfgang Goethe


kto-chce-zro­zumieć-poetę-po­winien-po­jechać-do ­go-kraju
Aby zro­zumieć Cytaty: Bunt wy­nika z te­go, że nie znasz życia. Bun­tu­jesz się prze­ciw­ko te­mu, co zauważasz i cze­go nie pot­ra­fisz zro­zumieć. Kiedy zaczy­nasz Wszys­tko ro­zumieć, mówisz: „Aha!” i masz siedem­dziesiąt lat. Nie chcę dożyć mo­men­tu, kiedy w moim życiu wszys­tko będzie jasne. -Agnieszka Chylińska


Aby zro­zumieć Cytaty: Łat­wiej jest zro­zumieć ko­nie­czność działania, niż działać. -Georges Clemenceau


Łat­wiej-jest zro­zumieć-ko­nie­czność-działania-ż-działać