Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty

Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Bat: I bat puszcza pędy, gdy natrafi na podatny grunt. -Stanisław Jerzy Lec


bat-i-bat-puszcza-pędy-gdy-natrafi-na-podatny-grunt
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Spokój bo zag­rożenia brak, niepokój bo to już tuż ,tuż. Od­ległość w za­sięgu wzro­ku. Strach. To nadciąga. Nieuchronnie. To koniec. -Fabian Czarnecki


spokój-bo zag­rożenia-brak-niepokój-bo to już-ż-ż-od­ległość-w za­ęgu-wzro­ku-strach-to-nadciąga-nieuchronnie-to-koniec
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Do­tykiem słońca ze snu objęć wyrwana Kończysz fantazję „Tuż po przebudzeniu” Odys. sier­pień 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/08/19/rafal-borowski-niedyskretny-poranek-tuz-po-przebudzeniu-do-obrazow-stevea-hanksa/  -Odys syn Laertesa


Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Kontrowersyjny Bat na pol­skich biskupów Pa­pież Franciszek  -fyrfle


kontrowersyjny-bat-na pol­skich-biskupów-pa­pież-franciszek 
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Jak świat światem bat źle współżyje z grzbietem. -Jan Sztaudynger


jak-świat-światem-bat-ź-współżyje-z-grzbietem
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Kto nie dba o konie, ten musi zabiegać o dobry bat. -Anonim


kto-nie-dba-o-konie-ten-musi-zabiegać-o-dobry-bat
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Kto nie dba o ko­nie, ten mu­si za­biegać o dob­ry bat. -Władysław Grzeszczyk


kto-nie dba-o ko­nie-ten-mu­-za­biegać-o dob­ry-bat
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Cza­sem chciałabym, żeby mo­je słowa i działania były jak wy­mie­rzo­ny po­liczek lub bat. Chcę uderzyć ludzi w twarz, aby dos­trzeg­li na je­den dzień to, co ja widzę codzien­nie udzielając po­mocy ubogim. -Eva Perón (Evita)


Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: tuż po odejściu wspom­nienia dają Ci w twarz ból samotności...   -Natuuś


ż-po odejściu-wspom­nienia-dają-ci w twarz-ból-samotnoś- 
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Naj­więcej nieosiągal­nych celów znaj­du­je się tuż pod ręką. -Cyprian Czernik


naj­więcej-nieosiągal­nych-celów-znaj­­ ę-ż-pod-ręką
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Generał tu jest. Nikt was nie skrzywdzi. - do muzułmańskich dzieci w zdobytej Srebrenicy, tuż przed wymordowaniem 8 tysięcy ludzi. -Radko Mladić


generał-jest-nikt-was-nie-skrzywdzi-do-muzułńskich-dzieci-w-zdobytej-srebrenicy-ż-przed-wymordowaniem-8-tysięcy-ludzi
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Mu­sisz spoj­rzeć po­za ho­ryzont, wy­biec wzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwą twarz te­go co stoi tuż obok. -respirer


mu­sisz-spoj­rzeć-po­za-ho­ryzont-wy­biec-wzro­kiem-w dal-by zo­baczyć-praw­dziwą-twarz-te­go-co stoi-ż-obok
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Chcę Ciebie chłopcze Proszę po­dejdź tu Złap mnie Szybciej Mocniej Zas­kocz mnie Użyj energii Prze­każ mi cząstkę Czekam Czuję ją tuż tuż Przed dotykiem Gra zmysłów Do­pada mnie bardziej Moc­niej niż kiedykolwiek Jak nig­dy dotąd Dreszcze ogar­niają całość Komórki Ciała Krok po kroku Muśnięcie po muśnięciu Bliżej Dalej Uhh Za­cis­kając wargi Tracę oddech Ser­ce bije Szyb­ciej Mocniej Mocniej Trwa Wciąga bez reszty ----------- I znów Znów Mocniej Jeszcze raz Roz­pad na mi­lion kawałków I sca­lenie w jed­nej chwili Głębie obu dusz Spenetrowane Doszczętnie By­liśmy wzajemnie So­bie oddani Wtedy To tyl­ko my  -blackroxanne


Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: `By­wa, że jes­teśmy tak zajęci szu­kaniem siebie ze na­wet nie zauważamy ze ma­my siebie tuż obok. -bluecaffe


`by­wa-że jes­teśmy-tak-zaję-szu­kaniem-siebie-ze na­wet-nie zauważamy-ze ­my-siebie-ż-obok
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Śmierć jest wprawdzie zawsze w pobliżu ludzi, ale nie każdy człowiek jest tuż przy niej. -Karl Rahner


Śmierć-jest-wprawdzie-zawsze-w-pobliżu-ludzi-ale-nie-każdy-człowiek-jest-ż-przy-niej
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują tuż obok siebie, z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali. -Johann Wolfgang Goethe


ludzie-są-razem-nie-tylko-wtedy-gdy-ę-znajdują-ż-obok-siebie-z-nami-żyje-także-ten-który-odszedł-któregośmy-pożegnali
Ak­ro­bat­ka Balansuje Tuż Cytaty: Praw­da jest wo­koło każde­go z nas. Łapiemy te wy­god­ne, wspiera­my się ty­mi szyb­ki­mi, za­pomi­nając o tych da­leko, cza­sami tuż za na­mi, to za rzeką czasami. -Kedar


praw­da-jest wo­koło-każde­go-z nas-Łapiemy te wy­god­ne-wspiera­my ę-ty­mi-szyb­ki­mi-za­pomi­nając-o tych-da­leko-cza­sami