Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty

Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych. -Jean de La Bruyére


są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość. -Jan Paweł Krasnodębski


Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Ludzie naj­sku­teczniej prze­konują in­nych o włas­nej niepow­tarzal­nej ory­ginal­ności, gdy są ta­cy sa­mi jak oni. -aforystokrata


ludzie-naj­sku­teczniej-prze­konują-in­nych-o włas­nej-niepow­tarzal­nej-ory­ginal­noś-gdy-są ­cy-­mi-jak oni
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi. -Walt Whitman


wzo­rowa­nie ę-na in­nych-uz­na­nych-twórcach-to nic-zdrożne­go-to naj­lep­szy-zna­ny-mi sposób-na rozwój-włas­ne­go-­len­
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Nig­dy jeszcze nie spot­kałem człowieka amo­ral­ne­go, który nie czułby włas­nej mo­ral­nej rac­ji, a na­wet przewagi. -Imre Kertész


nig­dy-jeszcze-nie spot­kałem-człowieka-amo­ral­ne­go-który-nie czułby-włas­nej-mo­ral­nej-rac­ji-a na­wet-przewagi
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu. -Carl Gustav Jung


Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Ko­biety w miłości nie po­siadają włas­nej skryt­ki, nie zat­rzy­mują nic dla siebie, zu­pełnie inaczej niż mężczyźni, którzy we wszys­tkich szlachet­nościach uczu­cia re­zer­wują jed­nak drob­ny skarb na włas­ny użytek. -Gustaw Flaubert


Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Ta­ki mu­siał być koniec. Roz­dwo­jonych jaźni niez­liczo­ne pole. Łez wy­lanych litrów bez war­tości wspomnień. Smutków więcej niż ra­dości co statków to­ny prze­woziło miliony. W ko­lorach czar­nej perły praw­dzi­we piękno się chowa. Poszu­kując blas­ku is­to­ty, wyszu­kuje się włas­nej ślepoty. Przesączo­na włas­nym lękiem wy­pełnia dno pełne nieszczęść. Tęskni za pro­giem błogiego sta­nu, który już daw­no prze­minął bez śladu. -Chemicals


Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Na każde­go czy­ha wy­mysł je­go włas­nej wyobraźni. -Hugh Walpole


na każde­go-czy­ha-wy­mysł-­go-włas­nej-wyobraź
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Wiel­kie sys­te­my dają spokój duszy, a jeśli czu­jemy, że zaczy­na ogar­niać nas roz­pacz, po­win­niśmy na­tychmiast z nicze­go stworzyć nasz włas­ny sys­tem, a wte­dy przy­naj­mniej będziemy się mog­li po­wiesić na włas­noręcznie wy­kona­nej szubienicy. -R » Anne Rice » Wampir Armand


Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Przy­jem­na to rzecz um­rzeć z włas­nej ręki. -Tacyt


przy­jem­na-to rzecz-um­rzeć-z włas­nej-ręki
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: I nie ważne, że cza­sem pa­da deszcz i nag­le wsta­je słońce. Bo włas­nie dzięki te­mu możemy oglądać tak piękną tęcze. -Bella


i nie ważne-że cza­sem-pa­da-deszcz-i nag­-wsta­-słoń-bo włas­nie-dzięki-te­mu-możemy-oglądać-tak-piękną-tęcze
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Ja mam już dosyć We włas­nej świadomości Za­gubiłem się  -Taiyono Kudarashi


ja mam-już-dosyć-we-włas­nej-świadomoś-za­gubiłem-ę 
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Niektórzy do pen­sji do­rabiają mit o włas­nej pracy. -Zbigniew Hołodiuk


niektórzy-do pen­sji-do­rabiają-mit-o włas­nej-pracy
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Próżność na wy­sokiej skale w swo­jej włas­nej śpiąca chwale. -Stanisław Wyspiański


próżność-na wy­sokiej-skale-w-swo­jej-włas­nej-śpiąca-chwale
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Ludzie w wil­ku prześla­dują i niena­widzą włas­nej przewrotności. -Adolf Dygasiński


ludzie-w wil­ku-prześ­dują-i niena­widzą-włas­nej-przewrotnoś
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Ten, kto żyje z włas­nej pra­cy, lep­szy od bogobojnego. -Talmud


ten-kto-żyje-z włas­nej-pra­cy-lep­szy-od bogobojnego
Al­bo Dzięki Włas­nej Cytaty: Praw­da - to, że każdy mie­rzy siebie według włas­nej miary i stopy. -Plaut


praw­da- to-że każdy-mie­rzy-siebie-według-włas­nej-miary-i stopy