Al­bo Po pros­tu Cytaty

Al­bo Po pros­tu Cytaty: W życiu mu­sisz po­myśleć co chcesz ro­bić,a po­tem po pros­tu wstań i zrób to, na nic zda się bez­czyn­ność wy­pełniająca tak wiele chwil...Po pros­tu przejdź od słowa do czynu. -kate-em


w życiu-mu­sisz-po­myść-co chcesz-ro­bića-po­tem-po pros­-wstań-i zrób-to-na nic-zda ę-bez­czyn­ność-wy­pełniająca-tak-wiele
Al­bo Po pros­tu Cytaty: Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci... -Zielona15


Al­bo Po pros­tu Cytaty: Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz. -Ole Nydahl


Al­bo Po pros­tu Cytaty: Pot­rakto­wałem ją pod­le i wy­garnąłem pros­to w twarz nap­rawdę przyk­re rzeczy, lecz ona i tak pot­ra­fiła zna­leźć ja­kiś powód, żeby mi podzięko­wać. Ta­ka po pros­tu była i chy­ba za to ją niena­widziłem. A może raczej niena­widziłem sa­mego siebie. -Nicholas Sparks


Al­bo Po pros­tu Cytaty: -Przez naj­bliższy czas możesz udać po pros­tu,że mnie nie ma... Nie będę już dzwo­niła i pi­sała... -Jak to? Żad­nych głupot Natalia! -Po pros­tu,udaj że nie is­tnieję. -A jak dojdę do wnios­ku,że jed­nak to nie zaurocze­nie a miłość? -Po­winieneś wte­dy wie­dzieć co robić... Roz­mo­wa prawdziwa. -justlife


Al­bo Po pros­tu Cytaty: Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste. -cosmiclovee


Al­bo Po pros­tu Cytaty: Jed­no z moich ulu­bionych po­wie­dzo­nek w rzym­skim dialek­cie: Mów tak, jak jesz, al­bo w moim przekładzie: Po­wiedz to tak, jak­byś to miała zjeść. Ma ono przy­pomi­nać - w sy­tuac­ji, kiedy z wy­jaśnienia cze­goś ro­bisz wiel­ki prob­lem, kiedy szu­kasz od­po­wied­nich słów - że język ma być pros­ty i zwyczaj­ny jak rzym­skie jadło. Nie rób z te­go wiel­kiego spek­taklu. Po pros­tu pos­taw na stole. -Elizabeth Gilbert


Al­bo Po pros­tu Cytaty: '...i wte­dy tak po pros­tu wróciłeś...'  -opuszczona


Al­bo Po pros­tu Cytaty: Uśmiech to ta­ka krzy­wa, która pros­tu­je wszystko. -Nieżywy


uśmiech-to ­ka-krzy­wa-która-pros­­-wszystko
Al­bo Po pros­tu Cytaty: Mądrość to pros­to­ta w for­mułowa­niu prawdy. -szopek123


mądrość-to pros­to­-w for­mułowa­niu-prawdy
Al­bo Po pros­tu Cytaty: Jes­tem po pros­tu więźniem miłości. -Elizabeth Taylor


Al­bo Po pros­tu Cytaty: Pros­to­ta jest owo­cem dojrzałości. -Friedrich von Schiller


Al­bo Po pros­tu Cytaty: Prawdę trze­ba wy­rażać pros­ty­mi słowami. -Ajschylos


prawdę-trze­ba-wy­rażać-pros­ty­mi-słowami
Al­bo Po pros­tu Cytaty: Praw­da jest pros­ta, kłam­stwo łatwe. -Papillondenuit


praw­da-jest pros­-kłam­stwo-łatwe
Al­bo Po pros­tu Cytaty: Życie nie jest po to, by je tak po pros­tu przeżyć. -Bruno


Życie-nie jest po to-by  tak-po pros­-przeżyć
Al­bo Po pros­tu Cytaty: Nie proś się o Miłość. Zo­baczysz, sa­ma przyjdzie. -Bruno


nie-proś ę-o miłość-zo­baczysz-­-przyjdzie
Al­bo Po pros­tu Cytaty: Proś, a jak nie dają to bierz sam!  -Henryk Sienkiewicz


Al­bo Po pros­tu Cytaty: Cza­sami po pros­tu bra­kuje kamieni. -Forrest Gump


cza­sami-po pros­-bra­kuje-kamieni