Al­bo zro­bimy Cytaty

Al­bo zro­bimy Cytaty: Całe szczęście i po­myślność nasze­go życia za­leży od dob­re­go użyt­ku, ja­ki zro­bimy z naszych namiętności. -René Descartes (Kartezjusz)


całe-szczęście-i po­myślność-nasze­go-życia-za­ży-od dob­re­go-użyt­ku-ja­ki-zro­bimy-z naszych-namiętnoś
Al­bo zro­bimy Cytaty: Nie liczy się, co ro­bimy ani ile ro­bimy, lecz to, ile miłości wkłada­my w działanie. -Matka Teresa z Kalkuty


nie-liczy-ę-co ro­bimy-ani-ile-ro­bimy-lecz-to-ile-miłoś-wkłada­my-w działanie
Al­bo zro­bimy Cytaty: Życie zaw­sze wychodzi nam na prze­ciw z zap­rosze­niem:


Życie-zaw­sze-wychodzi-nam-na prze­ciw-z zap­rosze­niem-chodźcie-zo­baczy­cie-jak cu­dow­nie-jest żyć-a co my ro­bimy
Al­bo zro­bimy Cytaty: Jes­teśmy pięćdziesiąt al­bo sto lat za kra­jami roz­wi­nięty­mi. Mu­simy po­konać ten dys­tans w ciągu dziesięciu lat. Al­bo zro­bimy to, al­bo nas zniszczą. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Al­bo zro­bimy Cytaty: To, co wciąż ro­bimy, sta­nowi o nas. -Arystoteles


to-co wciąż-ro­bimy-sta­nowi-o nas
Al­bo zro­bimy Cytaty: Większość rzeczy ro­bimy po to, by za­pom­nieć o tym, po co je robimy. -Papillondenuit


większość-rzeczy-ro­bimy-po to-by za­pom­nieć-o tym-po co  robimy
Al­bo zro­bimy Cytaty: Nie wszys­tko co ro­bimy god­ne jest zapisania. -Bujak Bogusław


nie-wszys­tko-co ro­bimy-god­ne-jest zapisania
Al­bo zro­bimy Cytaty: Są rzeczy, których nie ro­bimy na po­kaz lecz wbrew wszystkim. -Emilia Szumiło


są rzeczy-których-nie ro­bimy-na po­kaz-lecz-wbrew-wszystkim
Al­bo zro­bimy Cytaty: My lu­bimy was za wasz mózg, a nie za wasze ciało. Z poważaniem Zombie  -Amireya


my lu­bimy-was-za wasz-mózg-a nie za wasze-ciało-z-poważaniem-zombie 
Al­bo zro­bimy Cytaty: żyjąc w pośpiechu gu­bimy resztki wspom­nień - Wie­cznie Spóźnieni  -Maverick123


żyjąc-w pośpiechu-gu­bimy-resztki-wspom­nień-wie­cznie-spóźnieni 
Al­bo zro­bimy Cytaty: Bezinteresowność? Zaw­sze ro­bimy coś


bezinteresowność-zaw­sze-ro­bimy-coś-w in­te­resie- swoim-lub-w czyimś
Al­bo zro­bimy Cytaty: Tak bar­dzo się lu­bimy, po­nieważ nasze do­leg­li­wości są ta­kie same. -Jonathan Swift


tak-bar­dzo ę-lu­bimy-po­nieważ-nasze-do­leg­li­woś-są ­kie-same
Al­bo zro­bimy Cytaty: Z Po­wodu nad­mier­ne­go wol­ne­go cza­su ro­bimy mnóstwo rzeczy, których nienawidzimy. -MyslacaWierszem


z po­wodu-nad­mier­ne­go-wol­ne­go-cza­su-ro­bimy-mnóstwo-rzeczy-których-nienawidzimy
Al­bo zro­bimy Cytaty: Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy. -Jonas Salk


Al­bo zro­bimy Cytaty: – Co ro­bimy? – za­pytał Dwukwiat. – Wpa­damy w pa­nikę? – zap­ro­pono­wał z nadzieją Rincewind. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Al­bo zro­bimy Cytaty: Sko­ro ro­bimy tak fan­tastyczne rzeczy Cze­mu się nie przekłada to na pieniądze?  -Kazik Staszewski


sko­ro-ro­bimy-tak-fan­tastyczne-rzeczy-cze­mu ę-nie przekłada-to na pieniądze 
Al­bo zro­bimy Cytaty: Słod­ki zapach do­tyku smak Ciał szaleństwo gwiazd blask Lu­bimy oboje or­gazmu brzask  -taktojax


słod­ki-zapach-do­tyku-smak-ciał-szaleństwo-gwiazd-blask-lu­bimy-oboje-or­gazmu-brzask 
Al­bo zro­bimy Cytaty: Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder


cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan