Ale Do­piero Zry­wając Cytaty

Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: od ty­lu lat kład­li się spać obok siebie ale do­piero te­go dnia gdy o świ­cie nie uj­rzał jej obok zro­zumiał jak późno się obudził  -giulietka


od ty­lu-lat-kład­li ę-spać-obok-siebie-ale-do­piero-te­go-dnia-gdy-o świ­cie-nie uj­rzał-jej-obok-zro­zumiał-jak późno ę
Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: daj za­palić, po­wie­dział 80-let­ni wujek trzy dni te­mu, gdy go wiozłam nie mów cioci, że palę nie palę, ale stanę po pa­piero­sy umarł, kil­ka godzin później  -one drop for all


daj-za­palić-po­wie­dział-80-let­-wujek-trzy-dni-te­mu-gdy-go wiozłam-nie-mów-cioci-że-palę-nie-palę-ale-stanę-po pa­piero­sy-umarł
Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Po­lityk też ma pra­wo do ob­ro­ny god­ności. Pier­wszą se­rię obelg wyt­rzy­małem, do­piero przy dru­giej po­wie­działem twar­do, ale jak na praską ulicę łagod­nie, żeby so­bie poszedł. -Lech Kaczyński


Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością obec­nych jeszcze niez­na­jomych, choć już tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień miasta. Chciałabym spać, choć do­piero wstałam. Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku, żeby czuć, że jeszcze mogę coś zmienić. -rzekoma ona


Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: świta ciepłe miej­sce po tobie puste za­pach pozostał zle­wając się z brzas­kiem dnia na wspom­nienie drżę zmięta pościel jak pamiątka  -Deszcz


świta-ciepłe-miej­sce-po tobie-puste-za­pach-pozostał-zle­wając ę-z brzas­kiem-dnia-na-wspom­nienie-drżę-zmię-pościel
Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Nig­dy nie wie­działa, co jest jej pry­wat­nym przeżyciem, a co two­rem li­terac­kiego wy­siłku. Pa­piero­wo żyję - myślała w ta­kich chwi­lach, bo­gat­sza od in­nych o wrażenia, ale bied­niej­sza o tożsamość. -Barbara Kosmowska


Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: jest tek­st wiz­ja i mu­zyka co przenika tak głęboko wchodząc pod skórę wsu­wając się w oko i trwa w ciężkiej chwili niech wartościowy przekaz powstaje i dusze posili  -Trzykropek


jest-tek­st-wiz­ja-i mu­zyka-co-przenika-tak-głęboko-wchodząc-pod-skórę-wsu­wając-ę-w-oko-i-trwa-w-ężkiej-chwili-niech-wartościowy
Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: No­cami uciekasz od świata, Cho­wając nos i umysł w pożółkłych kartkach, Spi­jasz słowa z ust opasłych ksiąg, Które prze­kazują Ci swoją historię, Abyś poczuł się le­piej i wie­dział, że nie jes­teś sam. -Angel Des Penseurs


Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Ten strach, że to przeminie Te zry­wy, jak na hor­rorze w kinie Ta oba­wa, że poz­na­my ko­goś innego Te lęki przed ut­ratą ukochanego Te drgaw­ki, które przechodzą przez ciało Boimy się, że cza­su będzie za mało I to za­pew­nienie o bezsilności My chce­my miłości, a nie samotności  -Wilczyca98


Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Kiedyś sądziłem, że jes­tem twar­dzielem, ale up­rzy­tom­niłem so­bie, że to niep­rawda. Byłem słaby i osłaniałem się gru­bym pan­cerzem, ra­niłem ludzi, żeby oni nie mog­li zra­nić mnie, myślałem, że na tym po­lega by­cie twar­dym, ale się my­liłem. By­cie twar­dym prze­jawia się tym, co ro­bimy te­raz. Od­bu­dowa­niem, do­kony­waniem zmian, nap­ra­wianiem szkód, sta­wianiem czoła lękom. Jeżeli mi się uda, to do­piero wte­dy możesz naz­wać mnie twardzielem. -James Frey


Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Przyszła - nie wiado­mo kiedy i skąd... A ja, będąc głupim i znów naiwnym od­dałem jej wszys­tko co miałem najlepszego. Wzięła to z ra­dością i uczy­niła swoją zabawką, ka­lecząc i dźgając połata­ne ser­ce, po­tem od wszys­tkiego umy­wając ręce odeszła po­zos­ta­wiając z niczym... Ot Wiel­ka Miłość... -to_tylko__ja


Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Jed­ni kochają do ut­ra­ty zmysłów, in­ni do­piero po ich utracie. -Janusz Gaudyn


jed­-kochają-do ut­ra­ty-zmysłów-in­-do­piero-po ich-utracie
Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel


pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Rządź do­piero, gdy umiesz rządom podlegać. -Solon


rządź-do­piero-gdy-umiesz-rządom-podlegać
Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: An­gli­cy


an­gli­cy-wyszli-po an­giel­sku-Ło piero­na-pa­radoks- 
Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor


niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy
Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry - idzie krok za kro­kiem, po­woli, spokojnie. -Stefan Wyszyński


Ale Do­piero Zry­wając Cytaty: Kon­fi­tury z za­kaza­nych owoców - to do­piero przysmak. -Jan Czarny


kon­fi­tury-z za­kaza­nych-owoców- to do­piero-przysmak