Ale Mu­sisz Cytaty

Ale Mu­sisz Cytaty: Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem. -Christopher Moore


bóg-jest skłon­ny-wy­baczyć- grzech-który-no­sisz-będąc-dziec­kiem-człowie­czym-ale mu­sisz-sam-so­bie-wy­baczyć-to-że kiedyś
Ale Mu­sisz Cytaty:


Ale Mu­sisz Cytaty: ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło. -cala_ja


ale-mu­sisz-też-wie­dzieć-że będąc-ze mną-mu­sisz-być-niepew­nym-te­go-co mi do głowy-wpad­nie-i wie­dzieć-że nie łat­wo
Ale Mu­sisz Cytaty: Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
Ale Mu­sisz Cytaty: -Kocha­nie,ale widzi­my się już za dwa ty­god­nie, nie mu­sisz jechać 400 km by spędzić ze mną 2 godziny. -Mój ro­zum wie, ale ser­ce go tłucze a pożąda­nie podjudza. -malenstwo9224


kocha­nieale-widzi­my ę-już-za dwa-ty­god­nie-nie mu­sisz-jechać-400-km by spędzić-ze mną-2 godziny-mój-ro­zum-wie-ale-ser­
Ale Mu­sisz Cytaty: No cóż, kończyć mu­sisz na dziś ale nie mar­tw się, jut­ro też jest dzień w którym będziesz mógł w czymś zaradzić. -szajbuss


no cóż-kończyć-mu­sisz-na dziś-ale-nie mar­tw-ę-jut­ro-też-jest dzień-w którym będziesz-mógł-w czymś-zaradzić
Ale Mu­sisz Cytaty: Nie mu­sisz stać obok bym mogła poczuć ciepło twe­go serca... ...ciałem możesz być na końcu świata, ale duszą sie­dzisz na mym ramieniu. -Papużka


nie-mu­sisz-stać-obok-bym-mogła-poczuć-ciepło-twe­go-serca-ciałem-możesz-być-na końcu-świata-ale-duszą-sie­dzisz-na mym-ramieniu
Ale Mu­sisz Cytaty: Mo­nika: - Zgadłeś, ale to nic nowego. Michał - Wiem, że nic no­wego, ale bla­dego pojęcia nie masz jak to na­wozi mo­je ego! Mo­nika: - 'Nawozi'? Michał: - Tak, na­wozi. Ego jest jak psze­nica, żeby dob­rze rosło mu­sisz mu dos­tar­czać gówna. -Michał Kościej


Ale Mu­sisz Cytaty: No­sisz przeszłość w so­bie, ciągniesz ją za sobą na gru­bym, niez­niszczal­nym łańcuchu bez względu na to, jak da­leko w przyszłość pat­rzysz. Przez długi czas możesz ją ig­no­rować, ale nie możesz od niej uciec. -Nora Roberts


Ale Mu­sisz Cytaty: Sta­le muszę pow­tarzać: „Bar­dzo mi przy­jem­nie...” fa­cetom, z który­mi spot­ka­nie wca­le mi nie ro­bi przy­jem­ności. Ale jeżeli chcesz, bra­cie, żyć, mu­sisz te ko­medie odgrywać. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Ale Mu­sisz Cytaty: Rób to co mu­sisz, to co chcesz sa­mo cię zmusi. -Cytrusowa


rób-to co mu­sisz-to co chcesz-­mo-ę-zmusi
Ale Mu­sisz Cytaty: Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy . -kejtow


Ale Mu­sisz Cytaty: Mu­sisz być inną, choć będziesz tą samą. -Adam Asnyk


mu­sisz-być-inną-choć-będziesz-tą samą
Ale Mu­sisz Cytaty: Żeby być do­cenionym mu­sisz do­cenić sa­mego siebie. -Chemicals


Żeby-być-do­cenionym-mu­sisz-do­cenić-­mego-siebie
Ale Mu­sisz Cytaty: Jeśli mówisz prawdę, nie mu­sisz nicze­go pamiętać. -Mark Twain


jeśli-mówisz-prawdę-nie mu­sisz-nicze­go-pamięć
Ale Mu­sisz Cytaty: Nie zaw­sze w życiu mu­sisz być pierwszy  -Intryga


nie-zaw­sze-w życiu-mu­sisz-być-pierwszy 
Ale Mu­sisz Cytaty: Miłość znaczy, że nig­dy nie mu­sisz mówić, że żałujesz. -PoznajPrawdę


miłość-znaczy-że nig­dy-nie mu­sisz-mówić-że żałujesz
Ale Mu­sisz Cytaty: Bo gdy Ci źle mu­sisz wie­rzyć, że jut­ro będzie lepiej. -AnDree


bo gdy-ci ź-mu­sisz-wie­rzyć-że jut­ro-będzie-lepiej