Ale Naj­gorzej Cytaty

Ale Naj­gorzej Cytaty: człowiek to słowa i czyny śpiewają mędrców zastępy w nich ludzkie tkwią przewiny ludzkie ochłapy i ludzkie sępy naj­gorzej mieć tyl­ko słowa znaczeń roz­chwiane cienie i trwa tak cieni rozmowa naj­większe niedomówienie naj­gorzej mieć tyl­ko czyny lus­tro lecz jakże krzywe te­go kim się rodzimy i co w nas mar­twe co żywe naj­gorzej być tyl­ko człowiekiem ku­kułczym ja­jem bos­kiego snu który nic nie ma prócz Requiem dla zbędnych czynów i pus­tych słów  -Papillondenuit


Ale Naj­gorzej Cytaty: Naj­gorzej jest, gdy wiesz co chcesz od życia, ale nie jes­teś wys­tar­czająco sil­ny i wyt­rwały, by o to walczyć... -Kaye


naj­gorzej-jest-gdy-wiesz-co chcesz-od życia-ale-nie jes­teś-wys­tar­czająco-sil­ny-i wyt­rwały-by o to walczyć
Ale Naj­gorzej Cytaty: Jes­tem naj­lep­szy w tym, co ro­bię naj­gorzej i z tym da­rem czuję się błogosławiony. -Kurt Cobain


jes­tem-naj­lep­szy-w tym-co ro­bię-naj­gorzej-i z tym-da­rem-czuję ę-błogosławiony
Ale Naj­gorzej Cytaty: Po­zos­tał je­den dzień mniej do przeżycia. Cza­sem myślę, że to dob­rze, cza­sem, że źle, ale naj­gorzej jest, gdy jest mi to całkiem obojętne. -Charlotka


po­zos­ł-­den-dzień-mniej-do przeżycia-cza­sem myślę-że to dob­rze-cza­sem-że ź-ale-naj­gorzej-jest-gdy-jest mi to całkiem
Ale Naj­gorzej Cytaty: Naj­gorzej, jeśli ktoś po­ci się od wewnątrz. -Jan Czarny


naj­gorzej-śli-ktoś-po­ ę-od wewnątrz
Ale Naj­gorzej Cytaty: Bo naj­gorzej jest nie mieć o czym śnić  -daniello


bo naj­gorzej-jest nie mieć-o czym-ść 
Ale Naj­gorzej Cytaty: Z fal ta naj­gorzej huczy, co się ma roz­bić na piasku. -Zygmunt Krasiński


z fal- naj­gorzej-huczy-co ę- roz­bić-na piasku
Ale Naj­gorzej Cytaty: Gdy ko­bieta długo w mężczyz­nach prze­biera, zwyk­le naj­gorzej wybiera. -Wojciech Stanisław Bogusławski


gdy-ko­bieta-długo-w mężczyz­nach-prze­biera-zwyk­-naj­gorzej-wybiera
Ale Naj­gorzej Cytaty: Naj­gorzej jest, gdy Ciebie już nie ma. Cza­su zab­rakło, by po­wie­dzieć żegnaj... -AnDree


naj­gorzej-jest-gdy-ciebie-już-nie -cza­su-zab­rakło-by po­wie­dzieć-żegnaj
Ale Naj­gorzej Cytaty: Wszys­tko się ułoży. Gorzej, że naj­pewniej zno­wu na os­trej krawędzi. Z cyk­lu po­wieści


wszys­tko ę-ułoży-gorzej że naj­pewniej-zno­wu-na os­trej-krawędzi-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Ale Naj­gorzej Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello


Ale Naj­gorzej Cytaty: Pieniądze nie dają wprawdzie szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej. -Giovanni Guareschi


pieniądze-nie-dają-wprawdzie-szczęścia-ale-bez-nich-jest-jeszcze-gorzej
Ale Naj­gorzej Cytaty: Z fa­cetem jest źle , ale bez fa­ceta jest jeszcze gorzej ------------------------------------------- Prze­myśle­nia z przy­jaciółka­mi . -nasia


Ale Naj­gorzej Cytaty: Myślisz - już niżej spaść nie możesz, Prze­cież nie może być już gorzej. Z nadzieją sta­wiasz na tą je­dyną kartę Lecz życie szyb­ko spro­wadza Cię na ziemię, Po­kazując, jak bar­dzo się myliłeś... Nig­dy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Nigdy. ... -Andrea


Ale Naj­gorzej Cytaty: Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka. -Marcel Achard


ma naj­częściej-skrom­ny-wygląd-sza­re-kar­tki-ale- w so­bie-wszys­tko-to-co naj­piękniej­sze-to książka
Ale Naj­gorzej Cytaty: Pot­rze­ba lis­to­pado­wych czułości wzma­ga się szczególnie pod­czas zim­nej i mglis­tej je­sieni wraz z wejściem do ciepłego mie­szka­nia. Naj­gorzej jed­nak, kiedy jest ono nieus­tannie puste. /z de­dykacją dla męczącej je­sien­nej chandry/  -dooorotis


Ale Naj­gorzej Cytaty: Po­bożność nie jest ce­lem w ale je­dynie środ­kiem osiągnięcia naj­wyższej kul­tu­ry przez naj­czys­tszy pokój ducha. -Johann Wolfgang Goethe


po­bożność-nie jest ­lem-w ale-­dynie-środ­kiem-osiągnięcia-naj­wyższej-kul­­ry-przez-naj­czys­tszy-pokój-ducha
Ale Naj­gorzej Cytaty: Naj­gor­sza jest du­ma ludzi.Wolą ob­rażać, kiedy wiedzą, że na­leży przep­ro­sić. Może i zacho­wają twarz, ale stracą so­juszni­ka i naj­lep­sze­go przyjaciela. -Kaye


naj­gor­sza-jest ­-ludziwolą-ob­rażać-kiedy-wiedzą-że na­ży-przep­ro­ć-może i zacho­wają-twarz-ale-stracą-so­juszni­ka