Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty

Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: A mo­ze to wlas­nie ten właści­wy mo­ment by byc szczęśli­wa? Zam­knac drzwi, spa­lić mos­ty, wyrzu­cic zdje­cia, zos­ta­wic wspom­nienia, ale nie kar­mic ni­mi wlas­ne­go ser­ca. Wiem ja­ka mialam przeszlosc, tam juz by­lam, swo­je błędy zrobilam. -Wesolek25


Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Jeżeli chcesz kochać świat, zba­wiać go i kar­mić, to wspa­niale. Lecz naj­pierw po­kochaj i na­karm siebie. -Stuart Wilde


jeżeli-chcesz-kochać-świat-zba­wiać-go i kar­mić-to wspa­niale-lecz naj­pierw-po­kochaj-i na­karm-siebie
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: miłość odżywia się nami, ważne jest, aby nie za­pom­nieć jej kar­mić bo tyl­ko wte­dy może sie rozwijać. -psycholożka


miłość-odżywia ę-nami-ważne-jest-aby nie za­pom­nieć-jej-kar­mić-bo tyl­ko-wte­dy-może-sie-rozwijać
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Czy Bóg prze­baczy mi te wszys­tkie podłości, które po­pełnił czar­ny mężczyz­na, by na­kar­mić swo­je dzieci? Will God for­gi­ve me for all the dirt a nig­ga did, to feed kids? (ang.)  -Tupac Amaru Shakur


Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Miały być me­go spoczyn­ku strażnikami, Wy­doby­wać piękno, kar­mić obrazami, Wy­jaśniać, wska­zywać, być zaw­sze blisko, Jak mat­ka nad dziec­ka ma­leńką kołyską, Tym­cza­sem drwią ze mnie w twarz śmiejąc się, I za­miast spo­koju jest we mnie lęk... -Papillondenuit


Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Myśli­my, że 


myśli­my-że miłość-na zaw­sze-ale-tak-ężko-uświado­mić-so­bie-że to uro­jone-w naszej-głowie
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: jak bar­dzo trze­ba być głodnym by kar­mić się snami jak bar­dzo spragnionym by w chłodzie poranka spi­jać rosę z ko­niczy­ny zdeptanej ser­ca pękają niczym wazon przez nieuwagę strącony i żal tyl­ko kwiatów ściętych przed­wcześnie nie bądź zazdrosny kochany o białą ścianę, gdy na niej ucichnę słonecznikami  -Papillondenuit


Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Nat­chnieniem moim Twój głos, Twój umysł, Two­je ciało. Pragnę Cię dotykać zmysłowością całą, ku­sić, roz­bierać, zapamiętywać każdy szczegół Twe­go ciała i Twej duszy. Roz­koszo­wać pocałunkiem, do­tykiem, pieszczotą. Na­gością kar­mić oczy, czułością słowa, miłością serce, od­dechem ciało, us­ta ..roz­mową przez noc całą. -szaszlyk


Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Bym wziął nick Mic­kiewicz ale był zajęty więc wyb­rałem nick Kos­sak. Poz­dra­wiam wszys­tkich i życzę dob­rej no­cy :)  -Kossak


bym-wziął-nick-mic­kiewicz-ale-był-zajęty-więc-wyb­rałem-nick-kos­sak-poz­dra­wiam wszys­tkich-i życzę-dob­rej-no­cy- 
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ? Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.   -Uriel


czy-skończy­my-jak kar­­gi­na-kar­­gi­na-zginęła-w wal­-a po­­cy-pop­rzez-de­zer­cję- 
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: w ko­narach cicho drętwieją za­wie­szo­ne ko­nające oddechy zbłąka­nych wes­tchnień dnia ta­bun spoj­rzeń w oczekiwaniu na jed­no naj­mniej­sze potknięcie chce uszczknąć coś dla siebie po­wiet­rze na­syca się padliną jeszcze wczo­raj żywych marzeń wys­ta­wionych na sępie dzioby nadzieje o rdza­wym kolorycie stoją w lep­kiej gęstwi­nie kałuży którą spa­li połud­niowe słońce nie ob­noś się ze szczęściem bo ja­kaś zaz­drość je wyszarpie by na­kar­mić się twoją porażką... -Papużka


Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało  -taktojax


po­kar­mem-moim-so­ki-życia-na-wy­łych-wzgórkach-na­tury-łonem-kar­mię-zmysły-codziennie-łaknąc-te ciało 
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Miłością nie wy­kar­misz rodzi­ny, ale bez niej wszys­tko sma­kuje jed­na­kowo źle. -MyArczi


miłośą-nie wy­kar­misz-rodzi­ny-ale-bez-niej-wszys­tko-sma­kuje-jed­na­kowo-ź
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: nie dam się . za­cis­kam moc­no po­wieki . są co­raz bliżej . szyb­sze bi­cie ser­ca . ury­wany od­dech . wewnętrzna wal­ka . ale to wra­ca . chce mnie za­bić . po­woli ale bo­leśnie . już tu są . czu­je ich chłod­ny od­dech na kar­ku . przyszły . wspom­nienia . -erotyczny


Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Są ta­cy, którzy umieją ta­sować kar­ty, ale nie umieją grać. -Francis Bacon


są ­cy-którzy-umieją-­sować-kar­ty-ale-nie umieją-grać
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Po­wodze­nie, ten so­bowtór ta­len­tu, pot­ra­fi oma­mić na­wet historię. -Victor Marie Hugo


po­wodze­nie-ten-so­bowtór-­len­-pot­ra­fi-oma­mić-na­wet-historię
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami. -Mała Mi


biała-kar­tka-to nie pus­ty-ob­raz-właśnie  biała-kar­tka-za­wiera-naj­więcej-ob­razów-te ob­ra­zy-tworzy-każdy-z nas
Ale Nie kar­mic Ni­mi Cytaty: Nap­rawdę nie za­leży mi na tym, by zniszczyć Mic­ro­soft. To będzie całko­wicie nieumyślny sku­tek uboczny. -Linus Benedict Torvalds


nap­rawdę-nie za­ży-mi na tym-by zniszczyć-mic­ro­soft-to będzie-całko­wicie-nieumyślny-sku­tek-uboczny