Ale Nig­dy Cytaty

Ale Nig­dy Cytaty: Mędrzec nie mówi nig­dy, co ro­bi, ale też nie ro­bi nig­dy nicze­go, o czym nie mógłby mówić. -Jean-Paul Sartre


mędrzec-nie mówi-nig­dy-co ro­bi-ale-też-nie ro­bi-nig­dy-nicze­go-o czym-nie mógłby-mówić
Ale Nig­dy Cytaty: Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore


pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for
Ale Nig­dy Cytaty: Cały czas myślę, i pa­miętam o To­bie aniołku ale to nie wys­tar­cza, pot­rze­buję roz­mo­wy z Tobą, ale już nig­dy te­go nie doświadczę.. -AnDree


cały-czas-myślę-i pa­miętam-o to­bie-aniołku-ale-to nie wys­tar­cza-pot­rze­buję-roz­mo­wy-z tobą-ale-już-nig­dy-te­go
Ale Nig­dy Cytaty: W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo. -chrupcia


Ale Nig­dy Cytaty: może to zbyt proste może zbyt banalne ale przy ni­kim nig­dy jeszcze dusza mo­ja nie zaznała ta­kiego błogiego spokoju dla ni­kogo nig­dy jeszcze ser­ce mo­je galopując nie po­wie­działo mi że je­dyny jes­teś wśród wszys­tkich mężczyzn  -boundlessness


Ale Nig­dy Cytaty: Kocha­nego ciała nig­dy nie za wiele, Ale, ty, gru­basie, idź w cho­lerę! __________________________ Straszna dys­kry­minac­ja otyłych osób. Naj­gor­sze, kiedy spo­tyka niewin­ne dziec­ko, które jest np. wyśmiewa­ne w szko­le.. Najza­baw­niej­sze jest to, że znałam grub­sze­go chłopa­ka i on na wi­dok otyłej dziew­czy­ny mówił


Ale Nig­dy Cytaty: Można pa­nować siłą, ale nig­dy samą tyl­ko zręcznością. -Vauvenargues


można-pa­nować-łą-ale-nig­dy-samą-tyl­ko-zręcznośą
Ale Nig­dy Cytaty: Miłość nig­dy nie umiera z niedożywienia, ale często z przesytu. -Ninon de Lenclos


miłość-nig­dy-nie umiera-z niedożywienia-ale-często-z przesytu
Ale Nig­dy Cytaty: No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu. -Stefan Napierski


no­wość-nie za­wiera ę-nig­dy-w po­myś-ale-w ­go-ujęciu
Ale Nig­dy Cytaty: Klat­ka może być schro­nieniem, ale nig­dy domem. -Papillondenuit


klat­ka-może-być-schro­nieniem-ale-nig­dy-domem
Ale Nig­dy Cytaty: Całe życie jest jak ogląda­nie mi­gaw­ki, po­myślał. Tyl­ko zaw­sze wygląda tak, jak­by człowiek przyszedł o dziesięć mi­nut spóźniony i nikt nie chce mu opo­wie­dzieć o co chodzi, więc mu­si się sam wszys­tkiego do­myślać. I nig­dy, ale to nig­dy nie zdarza się okaz­ja, żeby zos­tać na dru­gi pokaz. -Terry Pratchett


Ale Nig­dy Cytaty: Snob cho­ruje na sztukę, ale nig­dy na nią nie umiera. -Jan Czarny


snob-cho­ruje-na sztukę-ale-nig­dy-na ą-nie umiera
Ale Nig­dy Cytaty: Świat nig­dy nie będzie dob­ry, ale mógłby być lepszy  -Autor nieznany


Świat-nig­dy-nie będzie-dob­ry-ale-mógłby-być-lepszy 
Ale Nig­dy Cytaty: Zrań mnie prawdą, ale nig­dy nie po­cie­szaj kłam­stwem . -PróbujPatrzećKolorowo


zrań-mnie-prawdą-ale-nig­dy-nie po­cie­szaj-kłam­stwem
Ale Nig­dy Cytaty: Wol­no za­pom­nieć o god­nościach, ale nig­dy o swo­jej godności. -Stanisław Staszic


wol­no-za­pom­nieć-o god­nościach-ale-nig­dy-o swo­jej-godnoś
Ale Nig­dy Cytaty: Można odeb­rać mi światło, bym już nig­dy nic nie uj­rzała... Można związać me ciało, bym już nig­dy więcej nie uciekła... Można też odeb­rać mi zmysły, bym przes­tała odróżniać sny od rzeczy­wis­tości... Ale nikt nie od­bie­rze mi wyobraźni. -Papillondenuit


Ale Nig­dy Cytaty: - Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze... -opuszczona


Ale Nig­dy Cytaty: Ar­tyści nig­dy nie przes­tają być dziećmi, ale niektóre dzieci rodzą się dorosłe. -Maria Kuncewiczowa


ar­tyś-nig­dy-nie przes­tają-być-dziećmi-ale-niektóre-dzieci-rodzą ę-dorosłe