Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty

Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Praw­da zwal­cza nie tyl­ko niep­rawdę, ale i tych, co ją głoszą. -Bertold Brecht


praw­da-zwal­cza-nie tyl­ko-niep­rawdę-ale-i tych-co ją głoszą
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Mądrość nie po­lega na spry­cie, ale na umiejętności ob­sta­wania przy praw­dach oczy­wis­tych. Ten przet­rwa, kto wyb­rał świad­cze­nie praw­dom oczy­wis­tym. Kto wyb­rał chwi­lową iluzję, by na niej za­robić, ten prze­minie wraz z iluzją. -Józef Stanisław Tischner


Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Możesz zgro­madzić przeróżne skar­by, ale naj­cenniej­szym jest praw­dzi­wy przyjaciel. -św. Jan Chryzostom


możesz-zgro­madzić-przeróżne-skar­by-ale-naj­cenniej­szym-jest praw­dzi­wy-przyjaciel
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Życia nie wyg­rasz w Laysach. -majlos


Życia-nie wyg­rasz-w laysach
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Święta praw­da: praw­da, za którą można zos­tać męczennikiem. -Tadeusz Gicgier


Świę-praw­da-praw­da-za którą-można-zos­ć-męczennikiem
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Miej ty so­bie pałace, ja mój do­mek ciasny. Praw­da, nie jest wspa­niały, szczupły, ale własny. -Ignacy Krasicki


miej-ty so­bie-pałace-ja mój-do­mek-ciasny-praw­da-nie jest wspa­niały-szczupły-ale-własny
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Kto na końcu wyg­ry­wa, bie­rze pieniądze. -Samuel Adalberg


kto-na końcu-wyg­ry­wa-bie­rze-pieniądze
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka. -Johann Wolfgang Goethe


nie- nic-większe­go-ż-praw­da-i na­wet-naj­mniej­sza-praw­da-jest wielka
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Praw­da nie is­tnieje! Praw­da czy Fałsz?  -IKON


praw­da-nie is­tnieje-praw­da-czy-fałsz 
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: • 


 - miarą-wyg­ra­nych-jest uśmiech-przez-łzy- 
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Cóż z te­go, że dob­ro wyg­ry­wa, sko­ro zło stać na przegraną. -Wojciech Bartoszewski


cóż-z te­go-że dob­ro-wyg­ry­wa-sko­ro-zło-stać-na przegraną
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Cha­rak­te­ru wyg­la­dem nie nadrobisz. Wnb  -klemens


cha­rak­te­ru-wyg­­dem-nie nadrobisz-wnb 
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: O nowych prawach. Nowe prawa świadczą o trosce tych, co rządzą. Ale przestrzeganie dawnych praw świadczyłoby o tym jeszcze lepiej. -Montesquieu


o-nowych-prawach-nowe-prawa-świadczą-o-trosce-tych-co-rządzą-ale-przestrzeganie-dawnych-praw-świadczyłoby-o-tym-jeszcze-lepiej
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu


Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Spoj­rzałem w jej sza­re oczy, były zapłaka­ne. Całe czer­wo­ne, a po po­liczku spływały łzy. Chciałem je wyt­rzeć, ale objęła mnie i moc­no przy­tuliła. Tak jak­by chciała mnie przy­goto­wać na po­wie­dze­nie mi praw­dy, ale nic nie mogło mnie na to przygotować. -Julia*


Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Przet­rwa­nie jest wyg­raną. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


przet­rwa­nie-jest wyg­raną-~ mrs-vercetti 
Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Ten, kto wyg­rał, zaw­sze grał dobrze. -Georgie Herbert


Ale To praw­da Wyg­ry­wa Cytaty: Jes­tem tu przysłana przez Bo­ga, by was wyg­nać z całej Francji. -Joanna d'Arc


jes­tem- przysłana-przez-bo­ga-by was-wyg­nać-z całej-francji