Ale są również Niez­na­ne Cytaty

Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. -Donald Rumsfeld


Ale są również Niez­na­ne Cytaty:


Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Prawda jest bez wątpienia piękna, ale kłamstwo również. -Ralph Waldo Emerson


prawda-jest-bez-wątpienia-piękna-ale-kłamstwo-również
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Geniusz nie tylko ocenia sytuację, ale dostarcza również odpowiedzi. -Robert Graves


geniusz-nie-tylko-ocenia-sytuację-ale-dostarcza-również-odpowiedzi
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Po­bożność jest niez­wykle ważna, ale ro­zumu nie zastąpi. -Józef Stanisław Tischner


po­bożność-jest niez­wykle-ważna-ale-ro­zumu-nie zastąpi
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: By dokonać wielkich dzieł, powinniśmy nie tylko planować, ale również wierzyć. -Anatol France


by-dokonać-wielkich-dzieł-powinniśmy-nie-tylko-planować-ale-również-wierzyć
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Zy­cie to nie tyl­ko fa­jer­werki ale row­niez burze z piorunami. -flinder


zy­cie-to nie tyl­ko-fa­jer­werki-ale-row­niez-burze-z piorunami
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka. -Thomas Jefferson


nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Wol­ność to poz­by­cie się nie tyl­ko panów, ale również niewolników. -Mikołaj Bierdiajew


wol­ność-to poz­by­cie ę-nie tyl­ko-panów-ale-również-niewolników
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Odmień swoje życie nie tylko z wiosną, ale również w środku zimy pomaluj oblodzone szybki. -Anonim


odmień-swoje-życie-nie-tylko-z-wiosną-ale-również-w-środku-zimy-pomaluj-oblodzone-szybki
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Z chwilą kiedy poez­ja wyz­wo­liła się po­woli z utar­tych form ryt­micznych i przes­tała być sze­regiem wyp­ra­cowań na za­dane te­maty, jak również be­becho­wo-wstrząso­wym krzy­kiem, czy na­wet ry­kiem na te­mat różnych uczuć życiowych, ot­worzył się niez­mier­nie sze­roki ho­ryzont czys­tej formy. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Ale są również Niez­na­ne Cytaty: To straszne, że sche­maty życia składają się w po­ważnej części z ele­mentów nie tyl­ko niecieka­wych, ale również do nicze­go nieprzydatnych. -Stanisław Dygat


to straszne-że sche­maty-życia-składają ę-w po­ważnej-częś-z ele­mentów-nie tyl­ko-niecieka­wych-ale-również-do nicze­go
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: List może być uderzeniem skrzydła ptaka, które uruchomi lawinę, lawinę radości, ale również zniszczenia. -Zenta Maurina


list-może-być-uderzeniem-skrzydła-ptaka-które-uruchomi-lawinę-lawinę-radoś-ale-również-zniszczenia
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych. -Samuel Johnson


wino-czyni-człowieka-łatwiejszym-do-zniesienia-dla-niego-samego-ale-nie-można-powiedzieć-że-również-dla-innych
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska


dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ?  -Ryder


bojąc ę-śmier­-boimy ę-niez­na­nego-więc-po co ę-bać-czy-boimy ę-niez­na­jomych-ludzi-na uli­cy- 
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota. -Kurt Cobain


chcę-po­wie­dzieć-że lu­bię-być-na­miętnym-i szcze­rym-ale-również-lu­bię-dob­rze ę-ba­wić-i działam-jak idiota
Ale są również Niez­na­ne Cytaty: Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym. -Moon G