And Rol­la Cytaty

And Rol­la Cytaty: El juego de rol es una construcción colectiva del relato. -Adolf Hitler


el-juego-de-rol-es-una-construcción-colectiva-del-relato
And Rol­la Cytaty: Statyści bywają gdzie indziej wykonawcami głównych ról. -Anna Jokai


statyś-bywają-gdzie-indziej-wykonawcami-głównych-ról
And Rol­la Cytaty: Jur­giel rol­nic­twa bro­ni, tak jak stad­nin koni!  -Bujak Bogusław


jur­giel-rol­nic­twa-bro­-tak-jak stad­nin-koni 
And Rol­la Cytaty: Jes­teś jak cho­les­te­rol... nig­dy nie wiem kiedy ten dobry... -Papużka


jes­teś-jak cho­­te­rol-nig­dy nie wiem-kiedy-ten-dobry
And Rol­la Cytaty: Kto chce odeg­rać większą rolę, mu­si mieć za sobą kil­ka mniej­szych ról. -Bolesław Paszkowski


kto-chce-odeg­rać-większą-rolę-mu­-mieć-za sobą-kil­ka-mniej­szych-ról
And Rol­la Cytaty: Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji. -Oscar Wilde


większość-mężczyzn-i-kobiet-zmuszona-jest-do-odgrywania-ról-do-których-nie-mają-żadnych-kwalifikacji
And Rol­la Cytaty: Świat jest jak muzeum i każdy człowiek może w nim odegrać jedną z trzech ról: artysty, zwiedzającego lub strażnika. -Gilbert Cesbron


Świat-jest-jak-muzeum-i-każdy-człowiek-może-w-nim-odegrać-jedną-z-trzech-ról-artysty-zwiedzającego-lub-strażnika
And Rol­la Cytaty: To nie Ka­rol Mar­ks uwol­nił dzieci i ko­biety z szybów węglo­wych w An­glii. Uczy­niły to sil­nik pa­rowy i no­woczes­na technika. -Ronald Reagan


to nie ka­rol-mar­ks-uwol­ł-dzieci-i ko­biety-z szybów-węglo­wych-w an­glii-uczy­ły to sil­nik-pa­rowy-i no­woczes­na
And Rol­la Cytaty: Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. -Bolesław Prus


Świat-podobny-jest-do-amatorskiego-teatru-więc-nieprzyzwoicie-jest-pchać-ę-w-nim-do-ról-pierwszych-a-odrzucać-podrzędne
And Rol­la Cytaty: Za wszys­tko czym dziś jestem bez ról, cho­wania się, życia led­wie gestem. Pat­rzy na mnie mi­lion oczu i one nie widzą te­go co ty. -rzekoma ona


za wszys­tko-czym-dziś-jestem-bez-ról-cho­wania-ę-życia-led­wie-gestem-pat­rzy-na mnie-mi­lion-oczu-i-one-nie widzą-te­go-co ty
And Rol­la Cytaty: Świat jeszcze pełen jest ról, które gramy Dopóki nam za­leży, czy się podobamy, Gra także śmierć, cho­ciaż się nie podoba... -Rainer Maria Rilke


Świat-jeszcze-peł-jest ról-które-gramy-dopóki-nam-za­ży-czy ę-podobamy-gra-także-śmierć-cho­ciaż ę-nie podoba
And Rol­la Cytaty: I was about to die And then you sud­denly grab my tie Sa­ving my va­gabond life Ine­vitab­le rol­ling down I ope­ned wi­de my eyes And no­ticed that your voice sounds Li­ke an an­gel's flight Next to my ears hur­ting so hard I wish I had ne­ver been born at all To not feel the yeld of spoiled world But I can­not let my li­fe go Be­cause you're the on­ly one Who can sa­ve me From myself  -Avantdeces


And Rol­la Cytaty: Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie, każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. -Bolesław Prus


And Rol­la Cytaty: Ka­rol Woj­tyła był dla nasze­go po­kole­nia po­wiewem Wie­czności. Pop­rzez niego Król niebios prze­bywał pośród nas,gładząc z czułością nasze po­liczki i unosząc nas na swoich skrzydłach. -Autor nieznany


And Rol­la Cytaty: Napisałem sporo fajnych ról damskich. To trochę hołd dla kobiecej natury, a trochę ciekawość i fascynacja. Kobiety są silniejsze, bo mają w życiu trudniej. Dużo marzą, co mnie z nimi łączy, i rozpaczliwie szukają miłości. Mężczyźni zdradzili je dla bmw i mercedesów. Najwyraźniej straciłem wiarę w facetów. -Janusz Głowacki


And Rol­la Cytaty: FYR­FLE­RYK Z SZLA­KU DO PACANOWA Euro­pie na­mysłow­scy po­lic­janci dot­rzy­mują kroku Mają tu Opol­szczyz­ny pat­rol roku Tu nie tyl­ko przyk­ruchciany dołek Wędrując myślał Ko­ziołek Matołek Niech im z wa­gin ich ko­biety nie skąpią soków  -fyrfle


And Rol­la Cytaty: Nig­dy nie próbo­wałam uda­wać ko­goś in­ne­go. Nie śpiewałam jazzu czy kla­sycznych piose­nek. Cały czas śpiewałam rock and rol­la, rhytm and bluesa i bluesa. Chciałam je­dynie, po­dob­nie jak wcześniej, gdy jeszcze byłam z Ikiem, aby mo­je kon­certy były bar­dziej twórcze. Chciałam śpiewać bal­la­dy. Zaw­sze chciałam po­kazać ludziom, że umiem śpiewać. -Tina Turner