Ang  Cytaty

Ang  Cytaty: So­me thin­gs will ne­ver chan­ge. (ang.)  -Tupac Amaru Shakur


Ang  Cytaty: Każda sztuka jest bezużyteczna. (ang. All art is quite useless.) -Oscar Wilde


każda-sztuka-jest-bezużyteczna-ang-all-art-is-quite-useless
Ang  Cytaty: Sztu­ka jest częścią bólu. Art is a di­vision of pain. (ang.)  -Anthony Rother


sztu­ka-jest częśą-bólu-art-is a di­vision-of pain-ang 
Ang  Cytaty: Myślę, że jes­tem głupi al­bo może tyl­ko szczęśli­wy . I think I'm dumb or maybe just hap­py .( ang. )  -Kurt Cobain


myślę-że jes­tem-głupi-al­bo-może-tyl­ko-szczęśli­wy-i-think-i'm-dumb-or maybe-just-hap­py- ang- 
Ang  Cytaty: Każda po­ra dnia jest porą dobrą na szarlotkę. Eve­ry ti­me is a good ti­me for a pie. (ang.)  -Quentin Tarantino


każda-po­ra-dnia-jest porą-dobrą-na szarlotkę-eve­ry-ti­me-is a good-ti­me-for-a pie-ang 
Ang  Cytaty: Dzień jest tyl­ko ko­lek­cją godzin. Day is just a col­lection of hours. (ang.)  -Serj Tankian


dzień-jest tyl­ko-ko­lek­cją-godzin-day-is just-a col­lection-of hours-ang 
Ang  Cytaty: Seks rozłado­wuje na­pięcie, miłość je potęguje. Sex al­le­viates ten­sion. Lo­ve causes it. (ang.)  -Woody Allen


seks-rozłado­wuje-na­pięcie-miłość- potęguje-sex-al­­viates-ten­sion-lo­ve causes-it-ang 
Ang  Cytaty: Bez fi­lozo­fii, ak­cja nic nie znaczy. Without phi­losophy, ac­tion has no meaning. (ang.)  -Sebastian Foucan


bez-fi­lozo­fii-ak­cja-nic-nie znaczy-without-phi­losophy-ac­tion-has-no meaning-ang 
Ang  Cytaty: Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. A cad is a man who kis­ses and tel­ls. (ang.)  -Autor nieznany


cham-to ktoś-kto-mówi-gdy-całuje-a-cad-is a man-who-kis­-and-tel­ls-ang 
Ang  Cytaty: Nikt nie jest dob­ry przez przypadek. Ne­mo est ca­su bo­nus. (łac.) No­body is good by ac­ci­dent. (ang.)  -Seneka Młodszy


nikt-nie jest dob­ry-przez-przypadek-ne­mo-ca­su-bo­nus-łac-no­body-is good-by ac­­dent-ang 
Ang  Cytaty: W nadziei bo­wiem już jes­teśmy zbawieni. Spe Sal­vi fac­ti su­mus. (łac.) In ho­pe we we­re sa­ved. (ang.)  -św. Paweł z Tarsu


w nadziei-bo­wiem-już-jes­teśmy-zbawieni-spe-sal­vi-fac­ti-su­mus-łac-in-ho­pe-we we­re-­ved-ang 
Ang  Cytaty: Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym. My one reg­ret in li­fe is that I am not so­meone el­se. (ang.)  -Woody Allen


je­dyne-cze­go-żałuję-w życiu-to te­go-że nie jes­tem-kimś-innym-my-one-reg­ret-in li­fe-is that-i am not-so­meone-el­se
Ang  Cytaty: W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.)  -Autor nieznany


w do­linie-ślepców-jed­nooki-jest królem-in-the-val­ley-of the-blind-the-one-eye-man-is a king-ang 
Ang  Cytaty: Pa­lenie za­bija, ale tyl­ko miłość może złamać ci serce. ang: Smo­king kil­ls, but on­ly lo­ve can break your heart. -Ville Valo


pa­lenie-za­bija-ale-tyl­ko-miłość-może-złamać- serce-ang-smo­king-kil­ls-but-on­ly-lo­ve-can-break-your-heart
Ang  Cytaty: Kiedy od­chodzi przy­jaciel, coś we mnie umiera. Whe­never a friend suc­ceeds, a little so­mething in me dies. (ang.)  -Gore Vidal (Edgar Box)


kiedy-od­chodzi-przy­jaciel-coś-we mnie-umiera-whe­never-a friend-suc­ceeds-a little-so­mething-in me dies-ang 
Ang  Cytaty: Jut­ro jest zaw­sze świeże i wol­ne od błędów. [ang.: To­mor­row is al­ways fresh, with no mis­ta­kes in it.]  -Lucy Maud Montgomery


jut­ro-jest zaw­sze-świeże-i wol­ne-od błędów-ang-to­mor­row-is al­ways-fresh-with-no mis­­kes-in it 
Ang  Cytaty: Jeśli chcesz rozśmie­szyć Bo­ga, opo­wiedz mu o twoich pla­nach na przyszłość. If you want to ma­ke God laugh, tell him about your plans. (ang.)  -Woody Allen


jeśli-chcesz-rozśmie­szyć-bo­ga-opo­wiedz-mu o twoich-pla­nach-na przyszłość-if-you-want-to ­ke-god-laugh-tell-him-about-your-plans
Ang  Cytaty: Przez cier­nie do gwiazd. Per as­pe­ra ad as­tra. (łac.) To the stars through dif­fi­cul­ties. (ang.) Přes překážky ke hvězdám. (czes.)  -Seneka Młodszy


przez-cier­nie-do gwiazd-per-as­pe­ra-ad as­tra-łac-to-the-stars-through-dif­fi­cul­ties-ang-přes-překážky-ke hvězdám-czes