Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty

Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Praw­dzi­wa ar­chi­tek­tu­ra jest rzeźbiarstwem. -Waldemar Łysiak


praw­dzi­wa-ar­chi­tek­­ra-jest rzeźbiarstwem
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Przy­padek często by­wa ar­chi­tek­tem rzeczywistości. -Ryder


przy­padek-często-by­wa-ar­chi­tek­tem-rzeczywistoś
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Nie ma przes­trze­ni le­piej wy­korzys­ta­nej ar­chi­tek­to­nicznie niż pu­dełko sardynek. -Ramón Gómez de La Serna


nie- przes­trze­-­piej-wy­korzys­­nej-ar­chi­tek­to­nicznie-ż-pu­dełko-sardynek
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Ar­chi­tek­ci słowa obyście przez nie nie sczeźli gdy czas nadejdzie. o12  -wdech


ar­chi­tek­-słowa-obyście-przez-nie nie sczeźli-gdy-czas-nadejdzie-o12 
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Ar­chi­tek­tu­ra we­nec­kiego kościoła Święte­go Mar­ka dorównu­je w swej głupo­cie wszys­tkiemu, cze­go uczo­no i do­puszcza­no się pew­no w je­go murach. -Johann Wolfgang Goethe


ar­chi­tek­­ra-we­nec­kiego-kościoła-Święte­go-mar­ka-dorównu­-w swej-głupo­cie-wszys­tkiemu-cze­go-uczo­no-i do­puszcza­no ę
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Chi­li do tequili Jest prze­pis, że do złotej tequili Zażywa się szczyptę os­trej chili. Po­daję go mężatkom I tym co za rzad­ko -  Po te­quili z chi­li os­trzej się pitigrili  -awatar


chi­li-do tequili-jest-prze­pis-że do złotej-tequili-zażywa ę-szczyptę-os­trej-chili-po­daję-go mężatkom-i-tym-co za rzad­ko- 
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Nie chciałbym pro­wadzić in­te­resów z ar­chi­tek­tem, który się nie zna na bu­dow­nic­twie, ani z bro­kerem, który niewiele wie o ryn­ku ak­cji. A jed­nak wiążemy się - z nadzieją na stałe - z ludźmi, którzy nie mają zielo­nego pojęcia, czym jest miłość. -Leo Buscaglia


Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek


smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Nie tyl­ko chi­rur­gom bra­kuje serc... -Kapitan


nie-tyl­ko-chi­rur­gom-bra­kuje-serc
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Świat i ludzie nie są ta­cy źli, jak to wy­nika z ar­chi­wum IPN-u. -Donald Tusk


Świat-i ludzie-nie są ­cy-źli-jak to wy­nika-z ar­chi­wum-ipn-u
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: O ko­rek­cie plas­tycznej: Ro­mans chi­rur­gii z psychiatrią. -Marcin Kossek


o ko­rek­cie-plas­tycznej-ro­mans-chi­rur­gii-z psychiatrią
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Pre­tek­sty nie muszą być praw­do­podob­ne, gdyż przes­tałyby być pre­tek­sta­mi, a stałyby się przyczynami. -Andre Maurois


pre­tek­sty-nie muszą-być-praw­do­podob­ne-gdyż-przes­łyby-być-pre­tek­sta­mi-a stałyby ę-przyczynami
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno... -Uśmiechnięta Anielica


mój-smu­tek-roz­bi­ja ę-o skały-niez­ro­zumienia-niczym-okręt-w cza­sie-sztor­mu-i opa­dam-z wol­na-w prze­paść-niemyś­nia
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: His­to­ria jest chi­rur­giem po­ległego wo­jow­ni­ka a nie pielęgniarką roz­pie­szczo­nego dziecka. -Józef Szujski


his­to­ria-jest chi­rur­giem-po­ległego-wo­jow­­ka-a nie pielęgniarką-roz­pie­szczo­nego-dziecka
Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza


Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał  -to_tylko_łzy


Ar­chi­tek­tu­ra Cytaty: Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona: