Bólu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bólu Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM
zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Bólu Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07
Bólu Cytaty: Cier­pienie to praw­da aż do bólu. -Wojciech Bartoszewski
Bólu Cytaty: Łzy są świętym prawem bólu. -Franz Grillparzer
Bólu Cytaty: Bez bólu i cierpienia nie istniejemy. -Sofokles
bez-bólu-i-cierpienia-nie-istniejemy
Bólu Cytaty: Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu. -Owidiusz
ra­dość-często-by­wa-początkiem-nasze­go-bólu
Bólu Cytaty: Bez bólu i cierpień nie istniejemy. -Sofokles
bez-bólu-i-cierpień-nie-istniejemy
Bólu Cytaty: Uśmierzenie bólu jest rzeczą boską. -Hipokrates
uśmierzenie-bólu-jest-rzeczą-boską
Bólu Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Bólu Cytaty: Szczery aż do bólu. Masochista czy sadysta? -Stanisław Tym
szczery-aż-do-bólu-masochista-czy-sadysta
Bólu Cytaty: Człowiek jest zawsze sam w swoim bólu. -Anonim
człowiek-jest-zawsze-sam-w-swoim-bólu
Bólu Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Bólu Cytaty: Świado­mość nie przychodzi bez bólu. -Carl Gustav Jung
Świado­mość-nie przychodzi-bez-bólu
Bólu Cytaty: Bez bólu i cier­pień nie istniejemy. -Sofokles
bez-bólu-i cier­pień-nie istniejemy
Bólu Cytaty: Uśmie­rza­nie bólu jest rzeczą boską. -Hipokrates
uśmie­rza­nie-bólu-jest rzeczą-boską
Bólu Cytaty: Życia początek Nie zauważysz bólu Cichy śpiew ptaków 20.08.15  -Lola_♡
Życia-początek-nie-zauważysz-bólu-cichy-śpiew-ptaków-200815 
Bólu Cytaty: Sztu­ka jest częścią bólu. Art is a di­vision of pain. (ang.)  -Anthony Rother
sztu­ka-jest częśą-bólu-art-is a di­vision-of pain-ang 
Bólu Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Bólu Cytaty: Szczegóły pot­ra­fią być kon­sekwen­tne do sa­mego bólu ... -Cykam
szczegóły-pot­ra­fią-być-kon­sekwen­tne-do ­mego-bólu
Bólu Cytaty: Bólu miłości nie można zwalczać filozofią, tylko inną kobietą. -Erich Maria Remarque
bólu-miłoś-nie-można-zwalczać-filozofią-tylko-inną-kobietą
Bólu Cytaty: Wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu. -Epikur
wtedy-tylko-odczuwamy-potrzebę-przyjemnoś-gdy-z-jej-braku-doznajemy-bólu
Bólu Cytaty: Krzycz, gdy Ci źle... Nie cho­waj bólu w słow­nych mirażach.. -KluskaaDas
krzycz-gdy-ci ź-nie-cho­waj-bólu-w słow­nych-mirażach
Bólu Cytaty: Do każde­go bólu można się przyz­wyczaić, jeśli jest to ból ciągły... -opuszczona
do każde­go-bólu-można ę-przyz­wyczaić-śli-jest to ból-ągły
Bólu Cytaty: Wszel­ki ból jest złem, ale nie każde­go bólu na­leży unikać. -Epikur
wszel­ki-ból-jest złem-ale-nie każde­go-bólu-na­ży-unikać
Bólu Cytaty: Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać. -Epikur
wszelki-ból-jest-złem-ale-nie-każdego-bólu-należy-unikać
Bólu Cytaty:
szcze­rość-niesie-ze sobą-naj­częściej-zbyt-żo-bólu-~pa­weł-rychlica 
Bólu Cytaty: W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności. -Emmanuel Levinas
w-trudzie-w-bólu-w-cierpieniu-odnajdujemy-na-powrót-w-czystym-stanie-ostateczność-jaką-jest-tragedia-samotnoś
Bólu Cytaty: Kto nie przeszedł przez szkołę bólu, jest jak analfabeta przed księgą życia. -Zenta Maurina Raudive
kto-nie-przeszedł-przez-szkołę-bólu-jest-jak-analfabeta-przed-księgą-życia
Bólu Cytaty: Kto nie przeszedł przez szkołę bólu, jest jak anal­fa­beta przed księgą życia. -Zenta Maurina Raudive
kto-nie przeszedł-przez-szkołę-bólu-jest jak anal­fa­beta-przed-księgą-życia
Bólu Cytaty: Naszą opinię na temat ludzkich poczynań formułujemy na podstawie przyjemności lub bólu, jakie nam sprawiają. -Anatol France
naszą-opinię-na-temat-ludzkich-poczynań-formułujemy-na-podstawie-przyjemnoś-lub-bólu-jakie-nam-sprawiają
Bólu Cytaty: I nad­szedł pa­raliż duszy który poz­ba­wił mnie wszel­kich uczuć,bólu i cierpienia. -Van Kalisz
i nad­szedł-pa­raliż-duszy-który-poz­ba­wił-mnie-wszel­kich-uczućbólu-i cierpienia
Bólu Cytaty: Ale za­pisu bólu w jed­nym ob­szarze pa­mięci nie można wy­mazać za­pisa­mi szczęścia w innych. -Janusz Leon Wiśniewski
ale-za­pisu-bólu-w jed­nym-ob­szarze-pa­mię-nie można-wy­mazać-za­pisa­mi-szczęścia-w innych
Bólu Cytaty: Miłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście, o wiele większe od bólu, który przy­nosi tęsknota. -Albert Einstein
miłość-niesie-ze sobą-wiel­kie-szczęście-o wiele-większe-od bólu-który-przy­nosi-tęsknota
Bólu Cytaty: Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości. -Małgorzata Hillar
do­piero-późną-nocą-przy-szczel­nie-zasłoniętych-ok­nach-gry­ziemy-z bólu-rę-umiera­my-z miłoś
Bólu Cytaty: mil­czy­my słyszalnie od szep­tu myśli po wyżyny bólu w nas zapisani sze­leści­my milczeniem zmięte kartki  -silvershadow
mil­czy­my-słyszalnie-od-szep­-myśli-po-wyżyny-bólu-w-nas-zapisani-sze­ś­my-milczeniem-zmięte-kartki