Bóstwa Giną Wraz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Mo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca. -Van Kalisz
mo­-ser­-umiera-wraz-ze wscho­dem-słońca
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością. -Jean-Paul Sartre
przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Zdarzenia rosną i potęgują się wraz z charakterem. -Ralph Waldo Emerson
zdarzenia-rosną-i-potęgują-ę-wraz-z-charakterem
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem. -John Sheldon
dowcip-i-mądrość-rodzą-ę-wraz-z-człowiekiem
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre
przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim. -Jerry Brown
Życie-po-prostu-jest-trzeba-płynąć-wraz-z-nim
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. -Alighieri Dante
nadzieja-przychodzi-do człowieka-wraz-z dru­gim-człowiekiem
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Ry­zyko niezapłace­nia rośnie wraz z wy­sokością nagrody. -karaczan19
ry­zyko-niezapłace­nia-rośnie-wraz-z wy­sokośą-nagrody
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Bez obywatelskiej moralności społeczeństwa giną, zaś bez osobistej nie są godne przetrwania. -Bertrand Russell
bez-obywatelskiej-moralnoś-społeczeństwa-giną-zaś-bez-osobistej-nie-są-godne-przetrwania
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Giną dob­re praw­dy z bra­ku dob­rej obrony. -Wacław Berent
giną-dob­re-praw­dy-z bra­ku-dob­rej-obrony
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Piękna dama a niecnotliwa jest dla mężczyzn co lep dla ptaków, do którego lgnąc giną. -Wincenty Ignacy Marewicz
piękna-dama-a-niecnotliwa-jest-dla-mężczyzn-co-lep-dla-ptaków-do-którego-lgnąc-giną
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Wraz z pospolitą rzeczą i własna korzyść każdego przepada i ginie. -Francois Rabelais
wraz-z-pospolitą-rzeczą-i-własna-korzyść-każdego-przepada-i-ginie
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Cywilizacje albo wychodzą w kosmos, albo giną. -Carl Sagan
cywilizacje-albo-wychodzą-w-kosmos-albo-giną
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: To straszne pomyśleć, że giną lasy, chwała i uroda ziemi, aby się zamienić w gazety i tysiące głupich publikacji, które pójdą na śmietnik i do kanałów. -Jan Parandowski
to-straszne-pomyść-że-giną-lasy-chwała-i-uroda-ziemi-aby-ę-zamienić-w-gazety-i-tysią-głupich-publikacji-które-pójdą-na-śmietnik-i-do
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: półka nad łóżkiem wraz z ko­lek­cją aniołów wzrost bezpieczeństwa...   -Natuuś
półka-nad-łóżkiem-wraz-z ko­lek­cją-aniołów-wzrost-bezpieczeństwa- 
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie. -Barbara Gordon
przeżyte-chwile-nie-giną-nie-wiemy-nigdy-kiedy-wypłyną-z-dalekiej-przeszłoś-by-nałożyć-ę-na-to-co-przeżywamy-obecnie
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Pier­wsza miłość os­tatnią jest szczęścia godziną, z nią wszys­tko gi­nie - je­no wspom­nienia nie giną. -Józef Ignacy Kraszewski
pier­wsza-miłość-os­tatnią-jest szczęścia-godziną-z-ą-wszys­tko-gi­nie- ­no-wspom­nienia-nie giną
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Widzimy, że te kraje rozwijają się najbardziej, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną, które używają złej. -Mikołaj Kopernik
widzimy-że-te-kraje-rozwijają-ę-najbardziej-które-mają-dobrą-monetę-upadają-zaś-i-giną-które-używają-złej
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: To straszne po­myśleć, że giną la­sy, chwała i uro­da ziemi, aby się za­mienić w ga­zety i ty­siące głupich pub­li­kac­ji, które pójdą na śmiet­nik i do kanałów. -Jan Parandowski
to straszne-po­myść-że giną-­sy-chwała-i uro­da-ziemi-aby ę-za­mienić-w ga­zety-i ty­ą-głupich-pub­li­kac­ji-które-pójdą
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem. -Bruno
niektórzy-wolą-żyć-wraz-ze swoimi-wspom­nieniami-żeli-z żywym-człowiekiem
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: W ciasnym kręgu zwęża się umysł, wraz z wielkimi celami rośnie i człowiek. -Fryderyk Schiller
w-ciasnym-kręgu-zwęża-ę-umysł-wraz-z-wielkimi-celami-rośnie-i-człowiek
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Miałam piękny sen... Nies­te­ty szyb­ko się skończył, a wraz z nim mo­je szczęście. -opuszczona
miałam-piękny-sen-nies­te­ty szyb­ko ę-skończył-a wraz-z nim-mo­-szczęście
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Ten, kto trzymał się kurczowo życia, może zginąć wraz z nim. -Stanisław Jerzy Lec
ten-kto-trzymał-ę-kurczowo-życia-może-zginąć-wraz-z-nim
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: `Szko­da, że wraz z waszy­mi pro­cen­ta­mi wy­paro­wał ten faj­ny kli­mat !  -bluecaffe
`szko­da-że wraz-z waszy­mi-pro­cen­­mi-wy­paro­wał-ten-faj­ny-kli­mat- 
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Są nieszczęścia i smutki tak bezbrzeżne, że aby je zrozumieć, trzeba samemu stanąć nad przepaścią i widzieć, jak co dnia, co godzina giną w jej czarnej otchłani podniosłe umysły i serca. -Melania Parczewska
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Prob­lem z ra­dością po­lega na tym, że wraz z nią pow­ra­cają wszel­kie troski. -Olivia Goldsmith
prob­lem-z ra­dośą-po­lega-na tym-że wraz-z ą-pow­ra­cają-wszel­kie-troski
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Życie to wiara w Boga i w to, że potrafimy poznać jego stworzenie wraz z prawami, które nim rządzą. -Łukasz Michalik
Życie-to-wiara-w-boga-i-w-to-że-potrafimy-poznać-jego-stworzenie-wraz-z-prawami-które-nim-rządzą
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Świat znika w oczach rozkochanej kobiety. Jeden tylko człowiek jest dla niej na świecie, to jest jej kochanek, przy którym giną wszyscy inni. -Friedrich Schiller
Świat-znika-w-oczach-rozkochanej-kobiety-jeden-tylko-człowiek-jest-dla-niej-na-świecie-to-jest-jej-kochanek-przy-którym-giną-wszyscy-inni
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Kiedy literatura nie posiada ogólnego charakteru, przestaje być organizmem i niszczeje wraz ze swą epoką. -Honore de Balzac
kiedy-literatura-nie-posiada-ogólnego-charakteru-przestaje-być-organizmem-i-niszczeje-wraz-ze-swą-epoką
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Wraz z jej trumną pocho­wali część je­go duszy. Roz­pacz Ja­sona sięgała głębiej niż łzy. -Erich Segal
wraz-z jej-trumną-pocho­wali-część-­go-duszy-roz­pacz ja­sona-ęgała-głębiej-ż-łzy
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą. -Kartezjusz
Żądza-wiedzy-wspólna-wszystkim-ludziom-jest-chorobą-której-nie-można-uleczyć-ponieważ-ciekawość-wzrasta-wraz-z-wiedzą
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech. -Anonim
daje-dobrze-i-żo-kto-wraz-z-podarkiem-daje-uśmiech
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: `Niekiedy le­piej nie mieć cze­goś, niż mieć a wraz z tym ty­siące wątpliwości. -bluecaffe
`niekiedy-­piej-nie mieć-cze­goś-ż-mieć-a wraz-z tym-ty­ą-wątpliwoś
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Gdy cier­pisz, cier­pię wraz z tobą. Cho­ciaż to wszys­tko nie mu­si oz­naczać miłości. -Margit Sandemo
gdy-cier­pisz-cier­pię-wraz-z tobą-cho­ciaż to wszys­tko-nie mu­-oz­naczać-miłoś