Będą Przekłamywać  Cytaty

Będą Przekłamywać  Cytaty: Ludzie są te­raz słabi, a mi­mo to przek­ształcają po­wie­rzchnię Ziemi. W ciągu mi­lionów lat ich możli­wości wzrosną w ta­kim stop­niu, że zmienią po­wie­rzchnię Ziemi, jej oceany, at­mosferę, i sa­mych siebie. Będą kon­tro­lowa­li kli­mat i Układ Słoneczny tak, jak kon­tro­lują Ziemię. Będą podróżowa­li po­za gra­nicę nasze­go sys­te­mu pla­netar­ne­go; dotrą do in­nych słońc i używać będą ich świeżej ener­gii za­miast ener­gii swo­jej umierającej gwiazdy. -Konstantin Ciołkowski


Będą Przekłamywać  Cytaty: Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why  -zezulec


Będą Przekłamywać  Cytaty: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium. -Arthur Neville Chamberlain


Będą Przekłamywać  Cytaty: Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać. -aforystokrata


Będą Przekłamywać  Cytaty: Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich


Będą Przekłamywać  Cytaty: Dostatni będą pierwszymi. -Joanna Wyszkowska


Będą Przekłamywać  Cytaty: Ostatni będą pieszymi. -Joanna Wyszkowska


Będą Przekłamywać  Cytaty: Od te­go co masz, za­leży za ko­go mieć cię będą. -Petroniusz Arbiter


od te­go-co masz-za­ży-za ko­go-mieć-ę-będą
Będą Przekłamywać  Cytaty: Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić. -Augustyn Św


szukający-pana-znajdą-go-a-znalazłszy-go-będą-go-chwalić
Będą Przekłamywać  Cytaty: Wszyscy Francuzi byli, są lub będą degaullistami. -Charles de Gaulle


wszyscy-francuzi-byli-są-lub-będą-degaullistami
Będą Przekłamywać  Cytaty: Cie­szmy się chwilami, Bo za chwilę będą za nami. -Marcin Kański


cie­szmy ę-chwilami-bo-za chwilę-będą-za nami
Będą Przekłamywać  Cytaty: Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Będą Przekłamywać  Cytaty: Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty. -Wisława Szymborska


wygląda-na-to-że-poeci-będą-mieli-zawsze-żo-roboty
Będą Przekłamywać  Cytaty: Pod wieczór życia będą sądzić cię z miłości. -Jan od Krzyża Św


Będą Przekłamywać  Cytaty: Przyszłość ludzi staje się jasna: będą lokajami robotów. -Jules Romains


przyszłość-ludzi-staje-ę-jasna-będą-lokajami-robotów
Będą Przekłamywać  Cytaty: Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie. -Jan Zamoyski


zawsze-takie-rzeczypospolite-będą-jakie-ich-młodzieży-chowanie
Będą Przekłamywać  Cytaty: Nie dawaj za dużo, bo zbyt mało cię będą cenić. -Anonim


nie-dawaj-za-żo-bo-zbyt-ło-ę-będą-cenić
Będą Przekłamywać  Cytaty: Niech moją ar­mią będą drze­wa, skały i pta­ki na niebie  -Aleksander Wielki


niech-moją-ar­mią-będą-drze­wa-skały-i pta­ki-na niebie