Będą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Będą Cytaty: Wady będą, dopóki ludzie będą. -Tacyt
wady-będą-dopóki-ludzie-będą
Będą Cytaty: Wady będą, dopóki będą ludzie. -Tacyt
wady-będą-dopóki-będą-ludzie
Będą Cytaty: Komputery pzyszłości będą miały zapewne tylko 1000 lamp próżniowych i być może będą ważyły zaledwie półtorej tony. Popula Mechanic. -Anonim
komputery-pzyszłoś-będą-miały-zapewne-tylko-1000-lamp-próżniowych-i-być-może-będą-ważyły-zaledwie-półtorej-tony-popula-mechanic
Będą Cytaty: Gdy Po­lacy będa umieć siebie sa­mych ce­nić w do­mu, będą ich ce­nić i za granicą. -Stanisław Staszic
gdy-po­lacy-będa-umieć-siebie-­mych-­ć-w do­mu-będą-ich-­ć-i za granicą
Będą Cytaty: Ludzi na­leży al­bo zjed­ny­wać so­bie pie­szczotą, al­bo niszczyć, bo za drob­ne krzyw­dy będą się mści­li, a doz­naw­szy wiel­kich nie będą już w stanie. -Niccolò Machiavelli
ludzi-na­ży-al­bo-zjed­ny­wać-so­bie-pie­szczotą-al­bo-niszczyć-bo za drob­ne-krzyw­dy-będą ę-mś­li-a doz­naw­szy-wiel­kich
Będą Cytaty: Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie. -Niccolo Machiavelli
ludzi-należy-albo-zjednywać-sobie-pieszczotą-albo-niszczyć-bo-za-drobne-krzywdy-będą-ę-mścili-a-doznawszy-wielkich-nie-będą-już-w-stanie
Będą Cytaty: Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć. -Alvin Toffler
analfabetami-w-przyszłoś-nie-będą-ludzie-nie-umiejący-czytać-ale-tacy-którzy-nie-będą-potrafili-ę-uczyć
Będą Cytaty: Poz­wo­lisz, aby twój cień z moim cieniem spot­kał się...? Na wieczór umówmy ich, naj­le­piej od ra­zu - dziś. Bądźmy wyrozumiali, gdy obok będą stali i gdy będą nieśmiali. -kruk55
poz­wo­lisz-aby twój-cień-z-moim-cieniem-spot­kał-ę-na-wieczór-umówmy-ich-naj­­piej-od ra­zu- dziś-bądźmy-wyrozumiali-gdy-obok
Będą Cytaty: Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Będą Cytaty: Sa­me słowa nie będą święte, jeśli choć trochę nie będą święte us­ta, które je głoszą. -Mikołaj Gogol
sa­me-słowa-nie będą-święte-śli-choć-trochę-nie będą-święte-us­-które- głoszą
Będą Cytaty: The Beatles to przeszłość, ale John, Paul, George i Ringo... Bóg jeden wie, jakie relacje będą posiadali w przyszłości. Ja nie wiem. Ciągle kocham tych facetów. Ponieważ oni zawszę będą tymi ludźmi, którzy byli częścią mojego życia. -John Lennon
Będą Cytaty: Wiem, że ba­nany będą in­ne i sprze­daw­cy in­ni, a na ga­zetach będzie in­na da­ta. Lecz one, po­nieważ nie żyją, będą trwać, choć in­ne; ja zaś, po­nieważ żyję, przes­tanę is­tnieć, choć się nie zmienię. -Fernando Pessoa
Będą Cytaty: Kiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię. -szantiil
Będą Cytaty: pochy­lać się będą nad twoją kołyską objęcia matki poręcze skrzy­deł serafinowych a us­ta jej po­całunek nieba i będą cię no­sić ojca bez­piórne ra­miona Ikarowe synu gdy świat się skończy dla ciebie stworzę światy nowe  -Adnachiel
Będą Cytaty: Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku. Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu do szczerego wyrażania siebie. -Bruce Lee
Będą Cytaty: Wiem, że banany będą inne i sprzedawcy inni, a na gazetach będzie inna data. Lecz one, ponieważ nie żyją, będą trwać, choć inne; ja zaś, ponieważ żyję, przestanę istnieć, choć się nie zmienię. -Fernando Pessoa
Będą Cytaty: W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo. -chrupcia
Będą Cytaty: Ludzie są te­raz słabi, a mi­mo to przek­ształcają po­wie­rzchnię Ziemi. W ciągu mi­lionów lat ich możli­wości wzrosną w ta­kim stop­niu, że zmienią po­wie­rzchnię Ziemi, jej oceany, at­mosferę, i sa­mych siebie. Będą kon­tro­lowa­li kli­mat i Układ Słoneczny tak, jak kon­tro­lują Ziemię. Będą podróżowa­li po­za gra­nicę nasze­go sys­te­mu pla­netar­ne­go; dotrą do in­nych słońc i używać będą ich świeżej ener­gii za­miast ener­gii swo­jej umierającej gwiazdy. -Konstantin Ciołkowski
Będą Cytaty: Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why  -zezulec
Będą Cytaty: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium. -Arthur Neville Chamberlain
Będą Cytaty: Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać. -aforystokrata
Będą Cytaty: Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich
Będą Cytaty: Dostatni będą pierwszymi. -Joanna Wyszkowska
Będą Cytaty: Ostatni będą pieszymi. -Joanna Wyszkowska
Będą Cytaty: Od te­go co masz, za­leży za ko­go mieć cię będą. -Petroniusz Arbiter
od te­go-co masz-za­ży-za ko­go-mieć-ę-będą
Będą Cytaty: Wszyscy Francuzi byli, są lub będą degaullistami. -Charles de Gaulle
wszyscy-francuzi-byli-są-lub-będą-degaullistami
Będą Cytaty: Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić. -Augustyn Św
szukający-pana-znajdą-go-a-znalazłszy-go-będą-go-chwalić
Będą Cytaty: Pod wieczór życia będą sądzić cię z miłości. -Jan od Krzyża Św
Będą Cytaty: Cie­szmy się chwilami, Bo za chwilę będą za nami. -Marcin Kański
cie­szmy ę-chwilami-bo-za chwilę-będą-za nami
Będą Cytaty: Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty. -Wisława Szymborska
wygląda-na-to-że-poeci-będą-mieli-zawsze-żo-roboty
Będą Cytaty: Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Będą Cytaty: Przyszłość ludzi staje się jasna: będą lokajami robotów. -Jules Romains
przyszłość-ludzi-staje-ę-jasna-będą-lokajami-robotów
Będą Cytaty: Niech moją ar­mią będą drze­wa, skały i pta­ki na niebie  -Aleksander Wielki
niech-moją-ar­mią-będą-drze­wa-skały-i pta­ki-na niebie 
Będą Cytaty: Błogosławieni, którzy są wrażliwi na prośby innych: będą krzewicielami radości. -Anonim
błogosławieni-którzy-są-wrażliwi-na-prośby-innych-będą-krzewicielami-radoś
Będą Cytaty: Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie. -Jan Zamoyski
zawsze-takie-rzeczypospolite-będą-jakie-ich-młodzieży-chowanie