Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty

Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Udało jej się od­po­wie­dzieć błędnie na każde py­tanie. Wiesz, ja­kim trze­ba być bys­trym, żeby źle od­po­wie­dzieć na każde pytanie?  -Nicholas Sparks


udało-jej ę-od­po­wie­dzieć-błędnie-na każde-py­tanie-wiesz ja­kim-trze­ba-być-bys­trym-żeby-ź-od­po­wie­dzieć-na każde
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Mil­cze­nie to tek­st, który niez­wykle łat­wo jest błędnie zinterpretować. -Julian Tuwim


mil­cze­nie-to tek­st-który-niez­wykle-łat­wo-jest błędnie-zinterpretować
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: My jesteśmy tanie dranie. Dranie tanie niesłychanie. -Jeremi Przybora


my-jesteśmy-tanie-dranie-dranie-tanie-niesłychanie
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia. -Dean R. Koontz


Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Cała historia uczy, że okrzyk, błędnie zwany religijnym, bywa często podnoszony przez ludzi bez wszelkiej religii, w życiu codziennym depczących elementarne zasady dobra i zła, że poczyna się z nietolerancji i prześladowania, jest bezrozumny, ogłupiający, tępy, niemiłosierny. -Karol Dickens


Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%. -Hanna Krall


każde-życie-sta­nowi-dla-każde­go-całe-100%
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: każde słowa każde myśli przyb­liżają nas do poz­na­nia siebie nawzajem  -samothnick


każde-słowa-każde-myśli-przyb­liżają-nas-do-poz­na­nia-siebie-nawzajem 
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


matka-jak-pan-bóg-może-kochać-wszystkie-swe-dzieci-każde-z-osobna-i-każde-najwięcej
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Nie każde bezprawie można naprawić, lecz każde prawo można zepsuć. -Anonim


nie-każde-bezprawie-można-naprawić-lecz-każde-prawo-można-zepsuć
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: War­to służyć każde­mu człowieko­wi i dla każde­go war­to się poświęcić. -Stefan Wyszyński


war­to-służyć-każde­mu-człowieko­wi-i dla-każde­go-war­to ę-poświęć
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Tanie sukcesy drogo kosztują. -Zbigniew Waydyk


Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Czy­tanie, po­wodu­je poznawanie. -Bujak Bogusław


Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Tanie sukcesy drogo kosztują -Zbigniew Waydyk


Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Py­tanie jest po­bożnością myśli. -Martin Heidegger


Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Ból jak py­tanie, łat­wo go zadać... -sprajtka


ból-jak py­tanie-łat­wo-go zadać
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Wszystko, co można dostać za pieniądze, jest tanie. -Erich Maria Remarque


wszystko-co-można-dostać-za-pieniądze-jest-tanie
Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. -Mieczysław Michał Szargan


Błędnie Na każde Py­tanie Cytaty: Jes­tem wycho­wawcą i cała sztu­ka po­lega na tym, żeby tak mówić do młodzieży, żeby gru­pa miała poczu­cie, że mówię do wszys­tkich, a za­razem każde­go widzę i do każde­go mówię. -Jacek Kuroń