Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty

Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Miej zaw­sze błysk w oku i uśmiech na dłoni  -Intryga


miej-zaw­sze-błysk-w oku-i uśmiech-na dłoni 
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Oszczędny śpi na słomce, którą widzi w swoim oku, a ogrzewa mieszkanie belką, którą widzi w oku bliźniego. -Alfons Allais


oszczędny-śpi-na-słomce-którą-widzi-w-swoim-oku-a-ogrzewa-mieszkanie-belką-którą-widzi-w-oku-bliźniego
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: bądź mi wieczorem cichością źrenic naz­naczaj uśmiech kar­kiem zmierzwionym przez de­likat­ność dłoni łzą szczęścia pieśnią słowika gdy niebo obudzę po pros­tu nie znikaj  -Papużka


bądź-mi wieczorem-cichośą-źrenic-naz­naczaj-uśmiech-kar­kiem-zmierzwionym-przez-de­likat­ność-dłoni-łzą-szczęścia-pieśą-słowika
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Potrzebuje: -kar­diolo­ga - by nap­ra­wił mo­je serce - plas­ty­ka - na na mej twarzy znów za­gościł uśmiech - oku­lis­ty - bym cie już nig­dy nie zo­baczyła - neuro­loga - by wy­mazał mą pamięć - chi­rur­ga -by wy­puścił mo­tyle z brzucha - pe­diat­ry - by znów być dziec­kiem mającym bez­tros­kie życie... -stokrotka123


Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Umiemy wy­liczyć wi­ny in­nych ludzi wo­bec nas, ale naszych win wo­bec in­nych na ogół nie widzi­my. O bel­ce we włas­nym oku będziemy mówi­li po­tem lub nig­dy. Naj­pierw wo­limy zająć się pyłkiem w oku bliźniego. -Stefan Wyszyński


Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Uczuć wezbranie, krąży po oku szkliście. Na­rodzi­ny łzy. Po brze­gi pełne morze falą wystąpi. Przypływ emoc­ji. W chwi­li czmychnie, strużką mknie po policzku. Doj­rzałość łkania. Słonością wsiąknie w us­ta rozchylone. Przełknięte żale. Po porze mokrej przyj­dzie i czas na suchą. Spokój umysłu. Blas­kiem powije ra­dości no­we dziecię. Słoneczny uśmiech. Łza­mi zroszo­ne us­ta wreszcie uśmie­chem zabłysną... -Papużka


Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz!  -whiterose


Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Naj­większy smu­tek przyp­ra­wia nieod­wza­jem­niony uśmiech. Uśmiech in­nych po­wodu­je naj­spon­ta­niczniej­szą ra­dość. :D  -Papużka


naj­większy-smu­tek-przyp­ra­wia-nieod­wza­jem­niony-uśmiech-uśmiech-in­nych-po­wodu­-naj­spon­­niczniej­szą-ra­dość-d 
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: błysk nieba płoszy cichnie wszys­tko w oddali świeżość po burzy  -Cykam


błysk-nieba-płoszy-cichnie-wszys­tko-w oddali-świeżość-po burzy 
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Czer­wco­wa burza - Błysk, grzmot i tęczą gore Nasza namiętność. -fyrfle


czer­wco­wa-burza-błysk-grzmot-i tęczą-gore-nasza-namiętność
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Nad szczęścia błysk, co złudą mar, naj­większy skarb - ro­zumu dar. -Sofokles


nad-szczęścia-błysk-co złudą-mar-naj­większy-skarb- ro­zumu-dar
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: oko za oko dla piękniej­sze­go świata uśmiech za uśmiech  -bez.odwagi


oko-za oko-dla-piękniej­sze­go-świata-uśmiech-za uśmiech 
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz


ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Zielony błysk! Strzeliły drzewa. Bielmo śmiegu spadło mi z oczu: wiosna! Wyrosła mi nad głowę -Julian Przyboś


zielony-błysk-strzeliły-drzewa-bielmo-śmiegu-spadło-mi-z-oczu-wiosna-wyrosła-mi-nad-głowę
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Młodość jest solą ziemi w oku. -Julian Tuwim


młodość-jest-solą-ziemi-w-oku
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: zakręcił w oku jak na tar­czy lśni szczęście majestatycznie  -Cykam


zakręł-w oku-jak-na tar­czy-lś-szczęście-majestatycznie 
Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza


Błysk W oku I uśmiech Na dłoni  Cytaty: W nieba połać pat­rzy przez łzę w oku. Żałość nielota.   -Papużka


w nieba-połać-pat­rzy-przez-łzę-w oku-Żałość-nielota-