Bag­nem Cytaty

Bag­nem Cytaty: Ro­bert po­kazu­je mi swo­je ob­ra­zy, są in­ne. Są ag­re­syw­ne. Py­ta, co na nich widzę, a ja od­po­wiadam:


Bag­nem Cytaty: Chciałabym przy to­bie być z każdą chwilą łapać od­dech twój za ok­nem ciem­no już chciałabym od­dychać tak by za­pach twój zaw­sze czuć za ok­nem chłod­no już chciałabym blis­ko być per­fum twoich czuć smak za ok­nem świ­ta już chciałabym zno­wu spać bo bez­senność go­ni mnie za ok­nem po­ranek już za­mykam oczy sen go­ni mnie chciałabym... przy ok­nie dziew­czę śpi. -darkpassionplay


Bag­nem Cytaty: Stoimy po kos­tki w bag­nie kłam­stw,dławi­my się własną słabością, to­pimy w odmętach nałogu.. Da­jemy pochłonąć się rzeczywistości... -starry night


stoimy-po kos­tki-w bag­nie-kłam­stwdławi­my ę-własną-słabośą-to­pimy-w odmętach-nałogu-da­jemy pochłonąć ę
Bag­nem Cytaty: Gdy się chce osuszyć bag­na, nie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większych żab. -Adolf Nowaczyński


gdy ę-chce-osuszyć-bag­na-nie py­ ę-ab­so­lut­nie-o poz­wo­lenie-na­wet-naj­większych-żab
Bag­nem Cytaty: Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem  -Meron


Bag­nem Cytaty: da­ta na­pisa­nia/opub­li­kowa­nia: 2006-06-23 idąc pop­rzez szla­ki swe­go życia małymi krokami po­konując drogę przez­nacze­nia idę a Ty Tato zaw­sze jes­teś przyjacielem duszę mą wy­bawiasz, wspierasz Tyś pat­ro­nem me­go życia gwiazdą mą świecącą stwarzasz życie i oczyszczasz duszę trzy­masz jes­teś światłem dro­gi jutra siłą i nadzieją jes­teś blas­kiem światła zorzy schro­nem mi bezpiecznym tu­lisz w dłoniach szczęście moje  -Emilia Szumiło


Bag­nem Cytaty: Na­robiło bab­sko szu­mu, w bag­nie dup­sko wy­moczyło, z piątą klepką się minęło, z butów słomę wyrzu­ciło. Juści, ho­la, jękły gna­ty, zas­krzy­piały sta­re kości, hej pa­cyn­ki, hej ku­kiełki, daj­cie bab­sku po­ziomi­ce, bo inaczej nie na­bie­rze dob­ro­ci ser­ca, i pozbędzie się rozumu. -Twarz


Bag­nem Cytaty: Gniew jest zaczy­nem niedorzeczności. -Cyceron


gniew-jest zaczy­nem-niedorzecznoś
Bag­nem Cytaty: Myśl jest ziar­nem czynu. -Joseph Murphy


Bag­nem Cytaty: Każdy jest sy­nem swoich czynów. -Saavedra Miguel de Cervantes


Bag­nem Cytaty: Me­dycy­na może być niezłym ok­nem na nieskończoność. -Stanisław Lem


me­dycy­na-może-być-niezłym-ok­nem-na nieskończoność
Bag­nem Cytaty: Lo­gika jest także sta­nem uczuciowym. -Stefan Kisielewski


Bag­nem Cytaty: Ro­zum jest pa­nem wszys­tkiego i królem. -Wergiliusz


ro­zum-jest pa­nem-wszys­tkiego-i królem
Bag­nem Cytaty: Zi­ma rysuje szro­nem; li­co natury mro­zem tulone  -to_tylko_łzy


zi­-rysuje-szro­nem-li­co-natury-mro­zem-tulone 
Bag­nem Cytaty: niech rządzą łaj­da­cy gno­je złodzieje pe­dały cioty les­by i ge­je niech rządzą kun­dle ob­cy agen­ci zdraj­cy ma­fiosi umysłowo stuk­nięci niech rządzą na­mi kry­mina­liści świ­ry faszyści tłuki de­bile osły sa­dyści a na­wet arab­scy ter­ro­ryści niech rządzą le­nie anal­fa­beci bag­no po­myje wszys­cy jak le­ci Oto hasło na dziś ,, TYL­KO ABY NIE PiS


Bag­nem Cytaty: Burza za ok­nem słońce prze­nika tęczą białą firanę  -silvershadow


burza-za ok­nem-słoń-prze­nika-tęczą-białą-firanę 
Bag­nem Cytaty: Mąż jest pa­nem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit


mąż-jest pa­nem-u siebie-kiedy żony-nie  w domu
Bag­nem Cytaty: Za ok­nem - sza­ro. W ser­cu - pus­to. Nadziei - nie ma. Wrak człowieka. -Bogdański


za ok­nem- sza­ro-w ser­cu- pus­to-nadziei - nie -wrak człowieka